PHP Classes

File: _docs/readme.vi.md

Recommend this page to a friend!
  Classes of Caleb  >  PHP Mussel  >  _docs/readme.vi.md  >  Download  
File: _docs/readme.vi.md
Role: Documentation
Content type: text/markdown
Description: Documentation
Class: PHP Mussel
PHP file virus scanner to detect malware
Author: By
Last change:
Date: 3 years ago
Size: 152,659 bytes
 

Contents

Class file image Download

Tài li?u c?a phpMussel (Ti?ng Vi?t).

N?i dung

L?u ư v? b?n d?ch: Trong tr??ng h?p có sai sót (ví d?, s? khác bi?t gi?a b?n d?ch, l?i chính t?, vv), phiên b?n ti?ng Anh c?a README ???c coi là phiên b?n g?c và có th?m quy?n. N?u b?n t́m th?y b?t k? l?i, giúp ?? c?a b?n trong vi?c ?i?u ch?nh h? s? ???c hoan nghênh.

1. <a name="SECTION1"></a>L?I GI?I THI?U

C?m ?n b?n ?ă ch?n phpMussel, m?t lo?i b?n PHP ???c thi?t k? ?? phát hi?n trojan, vi rút, ph?n m?m ??c h?i và nh?ng ǵ có th? gây nguy hi?m trong nh?ng các t?p tin tài lên trên máy c?a b?n. B?t c? n?i nào mà b?n ?ă ???c n?i, d?a trên ch? kư c?a ClamAV và nh?ng ng??i khác.

B?N QUY?N PHPMUSSEL 2013 và h?n GNU/GPLv2 by Caleb M (Maikuolan).

B?n này là ch??ng tŕnh mi?n phí; b?n có th? phân ph?i l?i ho?c s?a ??i d??i ?i?u ki?n c?a GNU Gi?y Phép Công C?ng xu?t b?n b?i Free Software Foundation; m?t trong gi?y phép ph?n hai, ho?c (tùy theo s? l?a ch?n c?a b?n) b?t k? phiên b?n nào sau này. B?n này ???c phân ph?i v?i hy v?ng r?ng nó s? có h?u ích, nh?ng mà KHÔNG CÓ B?O HÀNH; ngay c? nh?ng b?o ??m ng? ư KH? N?NG BÁN HÀNG ho?c PHÙ H?P V?I M?C ?ÍT VÀO. H?y xem GNU Gi?y Phép Công C?ng ?? bi?t them chi ti?t, n?m trong t?p tin LICENSE.txt, và kho ch?a c?a t?p tin này có th? ti?m ???c t?i: - <https://www.gnu.org/licenses/>. - <https://opensource.org/licenses/>.

Chân thành cám ?n ClamAV cho ngu?n c?m h?ng cho ch??ng tŕnh này, và cho nh?ng ch? kư mà k?ch b?n này s? d?ng, mà n?u không, k?ch b?n này s? không có c? h?i t?n t?i, ho?c ít nh?t, s? có giá tr? r?t nh?.

Chân thành cám ?n SourceForge, Bitbucket, và GitHub cho cung c?p m?t n?i cho các t?p tin d? án, và nh?ng ng??i cung c?p m?t s? các ch? kư thêm mà ???c s? d?ng b?i phpMussel: PhishTank, NLNetLabs, Malware.Expert vân vân, và chân thành c?m ?n nh?ng ng??i ?ă ?ng h? ch??ng tŕnh này, và b?t c? ai khác mà tôi quên c?m ?n, và b?n, ?ă s? d?ng b?n này.

Tài li?u này và các gói liên quan c?a nó có th? ???c t?i v? mi?n phí t?: - GitHub. - Bitbucket. - SourceForge.

2. <a name="SECTION2"></a>CÁCH CÀI ??T

2.0 CÀI ??T TH? CÔNG (CHO CÁC TRANG M?NG)

1) N?u b?n ?ang ??c cái này th́ tôi hy v?ng là b?n ?ă t?i v? m?t b?n sao kho l?u tr? c?a b?n, gi?i nén n?i dung c?a nó và nó ?ang n?m ? m?t n?i nào ?ó trên máy tính c?a b?n. T? ?ây, b?n s? mu?n ??t n?i dung ? m?t n?i trên máy ch? ho?c CMS c?a b?n. M?t th? m?c ch?ng h?n nh? /public_html/phpmussel/ hay t??ng t? (m?c dù s? l?a ch?n c?a b?n không quan tr?ng, mi?n là nó an toàn và b?n hài ḷng v?i s? l?a ch?n) s? ??.. Tr??c khi b?n b?t ??u t?i lên, h?y ti?p t?c ??c..

2) ??i tên config.ini.RenameMe ??n config.ini (n?m bên trong vault), và n?u b?n mu?n (?? ngh? m?nh m? cho ng??i dùng cao c?p, nh?ng không ?? ngh? cho ng??i m?i b?t ??u hay cho ng??i thi?u kinh nghi?m), m? nó (t?p tin này bao g?m t?t c? các tùy ch?n có s?n cho phpMussel; trên m?i tùy ch?n nên có m?t nh?n xét ng?n g?n mô t? nh?ng ǵ nó làm và nh?ng ǵ nó cho). ?i?u ch?nh các tùy ch?n nh? b?n th?y phù h?p, theo b?t c? ?i?u ǵ là thích h?p cho t?p h?p c? th? c?a b?n lên. L?u t?p tin, ?óng.

3) T?i n?i dung lên (phpMussel và t?p tin c?a nó) vào th? m?c b?n ?ă ch?n tr??c (b?n không c?n ph?i dùng t?p tin *.txt/*.md, nh?ng ch? y?u, b?n nên t?i lên t?t c? m?i th?).

4) CHMOD th? m?c vault thành "755" (n?u có v?n ??, b?n có th? th? "777", m?c dù này là kém an toàn). Các th? m?c chính kho l?u tr? các n?i dung (m?t trong nh?ng cái b?n ?ă ch?n tr??c), b́nh th??ng, có th? riêng, nh?ng t́nh h́nh CHMOD nên ki?m tra, n?u b?n ?ă có v?n ?? cho phép trong quá kh? v? h? th?ng c?a b?n (theo m?c ??nh, nên gi?ng nh? "755"). Nói ng?n g?n: ??i v?i các gói ?? ho?t ??ng ?úng, PHP c?n ?? có th? ??c và ghi các t?p tin bên trong th? m?c vault. Nhi?u th? (c?p nh?t, ??ng nh?p, vv) s? không th?, n?u PHP không th? ghi vào th? m?c vault, và gói s? không ho?t ??ng chút nào n?u PHP không th? ??c t? th? m?c vault. Tuy nhiên, ?? b?o m?t t?i ?u, ??m b?o r?ng th? m?c vault KHÔNG ???c truy c?p công khai (thông tin nh?y c?m, ch?ng h?n nh? thông tin ch?a b?i config.ini ho?c frontend.dat, có th? ti?p xúc v?i nh?ng k? t?n công ti?m n?ng n?u th? m?c vault có th? truy c?p công khai).

5) Cài ??t b?t k? ch? kư mà b?n s? c?n. Xem: CÀI ??T CH? KƯ.

6) Ti?p theo, b?n s? c?n "n?i" phpMussel vào h? th?ng c?a b?n hay CMS. Có m?t s? cách mà b?n có th? "n?i" b?n ch?ng h?n nh? phpMussel vào h? th?ng ho?c CMS, nh?ng cách ??n gi?n nh?t là c?n có b?n vào c?t lơi ? ??u c?a t?p tin ho?c h? th?ng hay CMS c?a b?n (m?t mà th??ng s? luôn luôn ???c n?p khi ai ?ó truy c?p b?t k? trang nào trên trang m?ng c?a b?n) b?ng cách s? d?ng m?t l?i ch? th? require ho?c include. Th??ng, cái nàu s? ???c l?u trong m?t th? m?c nh? /includes, /assets ho?c /functions, và s? th??ng ???c g?i là init.php, common_functions.php, functions.php ho?c t??ng t?. B?n s? c?n ti?m ra t?p tin nào cho tr??ng h?p c?a b?n; N?u b?n g?p khó kh?n trong vi?c này, hăy truy các trang issues (các v?n ??) c?a phpMussel hay c?p di?n ?àn h? tr? c?a phpMussel và cho chúng tôi biêt; Có th? là tôi h?ac các ng??i dùng khác có có kinh nghi?m v?i các CMS mà b?n ?ang s? d?ng (b?n ph?i bi?t ḿnh ?ang s? d?ng CMS nào), và nh? v?y, có th? cung c?p h? tr? trong tr??ng h?p này. ?? làm chuy?n này [s? d?ng require h?ac include], ?ánh các ḍng mă sao ?ây vào ??u c?a c?t lơi c?a t?p tin, thay th? các dây ch?a bên trong các d?u ngo?c kép v?i ??a ch? chính xác c?a t?p tin loader.php (??a ch? ??a ph??ng, ch? không ph?i ??a ch? HTTP; nó s? nh́nh gióng ??a ch? kho nói ? trên).

<?php require '/user_name/public_html/phpmussel/loader.php'; ?>

L?u t?p tin, ?óng l?i, t?i lên l?i.

-- CÁCH KHÁC --

N?u b?n ?ang s? d?ng trang ch? Apache và n?u b?n có th? truy c?p php.ini, b?n có th? s? d?ng auto_prepend_file ch? th? ?? thêm vào tr??c phpMussel b?t c? khi nào b?t k? yêu c?u PHP ???c xin. Gióng nh?:

auto_prepend_file = "/user_name/public_html/phpmussel/loader.php"

Ho?c cái này trong t?p tin .htaccess:

php_value auto_prepend_file "/user_name/public_html/phpmussel/loader.php"

7) T?i ?i?m này, b?n ?ă xong! Nh?ng mà, b?n nên ki?m tra nó ra ?? ??m b?o nó ho?t ??ng ?úng. ?? ki?m tra các t?p tin t?i lên b?o v?, th? t?i lên các t?p tin th? nghi?m bao g?m trong gói d??i _testfiles vào trang m?ng c?a b?n thông qua các ph??ng pháp t?i lên d?a trên tŕnh duy?t thông th??ng c?a b?n. (??m b?o b?n ?ă bao g?m các t?p tin ch? kư phpmussel.db trong ch? th? c?u h́nh Active cho các t?p tin th? nghi?m ?? kích ho?t). N?u t?t c? m?i th? ?ang ho?t ??ng, m?t tin nh?n s? xu?t hi?n t? phpMussel xác nh?n là vi?c t?i lên ?ă b? ch?n thành công. N?u không có ǵ xu?t hi?n, ?ây là ?i?u bi?u hi?n cho m?t v?n ?? v?i s? ho?t ??ng. N?u b?n ?ang s? d?ng ch?c n?ng cao c?p, hay s? d?ng các lo?i ch?c n?ng quét khác có th? v?i công c? này, b?n nên th? nó ra v?i nh?ng ?i?u ?ó ?? ??m b?o nó ho?t ??ng nh? yêu c?u.

2.1 CÀI ??T TH? CÔNG (CHO CLI)

1) N?u b?n ?ang ??c cái này th́ tôi hy v?ng là b?n ?ă t?i v? m?t b?n sao kho l?u tr? c?a b?n, gi?i nén n?i dung c?a nó và nó ?ang n?m ? m?t n?i nào ?ó trên máy tính c?a b?n. M?t khi b?n ?ă hài ḷng v?i v? trí c?a phpMussel, hày ti?p t?c.

2) phpMussel c?n PHP ???c cài ??t trên máy ch? ?? th?c hi?n. N?u b?n không có PHP cài trên máy, xin h?y cài PHP, theo h??ng d?n ???c cung c?p b?i ng??i cài ??t PHP.

3) Theo tùy ch?n (khuy?n khích nh?ng ng??i dùng cao c?p, nh?ng nh?ng ng??i m?i b?t ??u hay ch?a có kinh nghi?m không nên ch?n), h?y m? config.ini (n?m ? trong vault) ? T?p tin này có ch?a t?t c? các ch? th? s?n cho phpMussel. Trên m?i tùy ch?n s? có chi ti?t ng?n mô t? nh?ng ǵ nó làm. H?y ?i?u ch?nh các tùy ch?n nh? b?n th?y phù h?p, theo b?t c? ?i?u ǵ là thích h?p cho nh?n cài ??t c?a b?n. L?u t?p tin, ?óng l?i.

4) Tùy ư, b?n có th? s? d?ng phpMussel trong ch? ?? CLI d? h?n v?i cách t?o ra t?p tin lô ?? t? ??ng t?i PHP và phpMussel. ?? làm ?i?u này, m? m?t ch??ng tŕnh v?n b?n ??n gi?n nh? Notepad ho?c Notepad++, ?ánh vào ???ng d?n ??y ?? cho t?p tin php.exe trong th? m?c cài ??t PHP c?a b?n, ti?p theo là m?t kho?ng tr?ng, theo sau là ???ng d?n ??y ?? ??n t?p tin loader.php trong th? m?c cài ??t phpMussel c?a b?n, l?u t?p tin v?i t? b? sung .bat m?t n?i nào b?n s? t́m th?y d? dàng, và nh?n ?úp vào vào t?p tin ?ó ?? ch?y phpMussel trong t??ng lai.

5) Cài ??t b?t k? ch? kư mà b?n s? c?n. Xem: CÀI ??T CH? KƯ.

6) T?i th?i ?i?m này, b? ?ă xong! Nh?ng mà, b?n nên ki?m tra nó ?? ??m b?o s? ho?t ??ng. ?? ki?m tra phpMussel, ch?y phpMussel và th? quét _testfiles th? m?c cung c?p trong gói.

2.2 CÀI ??T V?I COMPOSER

phpMussel ???c ??ng kư v?i Packagist, và nh? v?y, n?u b?n ?ă quen v?i Composer, b?n có th? s? d?ng Composer ?? cài ??t phpMussel (b?n v?n c?n ph?i chu?n b? c?u h́nh, quy?n CHMOD, ch? kư và k?t n?i; xem "cài ??t th? công (cho các trang m?ng)" b??c 2, 4, 5, và 6).

composer require phpmussel/phpmussel

<a name="INSTALLING_SIGNATURES"></a>2.3 CÀI ??T CH? KƯ

K? t? v1.0.0, ch? kư không ???c bao g?m trong gói phpMussel. Ch? kư ???c yêu c?u b?i phpMussel ?? phát hi?n các m?i ?e d?a c? th?. Có 3 ph??ng pháp chính ?? cài ??t ch? kư:

 1. Cài ??t t? ??ng b?ng cách s? d?ng trang c?p nh?t c?a front-end.
 2. T?o ch? kư b?ng cách s? d?ng "SigTool" và cài ??t th? công.
 3. T?i xu?ng ch? kư t? "phpMussel/Signatures" và cài ??t th? công.
2.3.1 Cài ??t t? ??ng b?ng cách s? d?ng trang c?p nh?t c?a front-end.

Th? nh?t, b?n s? c?n ??m b?o r?ng front-end ???c kích ho?t. Xem: QU?N LƯ FRONT-END.

Sau ?ó, t?t c? nh?ng ǵ b?n c?n làm là vào trang c?p nh?t c?a front-end, t́m các t?p tin ch? kư c?n thi?t, và b?ng cách s? d?ng các tùy ch?n ???c cung c?p trên trang, cài ??t chúng, và kích ho?t chúng.

2.3.2 T?o ch? kư b?ng cách s? d?ng "SigTool" và cài ??t th? công.

Xem: Tài li?u SigTool.

2.3.3 T?i xu?ng ch? kư t? "phpMussel/Signatures" và cài ??t th? công.

Th? nh?t, ?i ??n phpMussel/Signatures. Kho ch?a các t?p tin ch? kư nén GZ khác nhau. t?i v? các t?p tin mà b?n c?n, gi?i nén chúng, và sao chép các t?p tin gi?i nén vào th? m?c /vault/signatures ?? cài ??t chúng. Li?t kê tên c?a các t?p tin sao chép vào ch? th? Active trong c?u h́nh phpMussel c?a b?n ?? kích ho?t chúng.

3. <a name="SECTION3"></a>CÁCH S? D?NG

3.0 CÁCH S? D?NG (CHO CÁC TRANG M?NG)

phpMussel s? có th? ho?t ??ng m?t cách chính xác v?i yêu c?u t?i thi?u t? b?n: Sau khi cài ??t nó, nó có th? ???c s? d?ng ngay l?p t?c.

Quét t?p tin t?i lên là t? ??ng và kích ho?t theo m?c ??nh, nh? v?y không có ǵ là c?n thi?t t? b?n cho các ch?c n?ng ??c bi?t này.

Tuy nhiên, b?n c?ng có th? nói v?i phpMussel ?? quét t?p tin c? th?, th? m?c hay kho l?u tr?. ?? làm ?i?u này, tr??c h?t, b?n s? c?n ph?i ??m b?o r?ng các c?u h́nh thích h?p ???c thi?t l?p trong t?p tin config.ini (cleanup ph?i ???c vô hi?u hóa), và khi th?c hi?n, trong m?t t?p tin PHP ???c k?t n?i v?i phpMussel, s? d?ng sau ?ây trong mă c?a b?n:

$phpMussel'Scan';

 • `$what_to_scan` có th? là m?t string, ho?c m?t hay nhi?u c?a array, và ch? ra ?ó t?p tin hay th? m?c ?? quét.
 • `$output_type` là m?t boolean, và ch? ra ?ó ??nh d?ng cho k?t qu? quét ???c tr? v? nh?. `false` h??ng d?n các ch?c n?ng ?? tr? v? k?t qu? là m?t s? nguyên. `true` h??ng d?n các ch?c n?ng tr? l?i k?t qu? d??i d?ng v?n b?n có th? ??c ???c con ng??i. Ngoài ra, trong c? hai tr??ng h?p, k?t qu? có th? ???c truy c?p thông qua bi?n toàn c?u sau khi quét ?ă hoàn thành. Bi?n này là tùy ch?n, m?c ??nh là `false`. Sau ?ây mô t? các k?t qu? s? nguyên:

| Các k?t qu? | S? miêu t? | |---|---| | -4 | Ch? ra r?ng không th? quét d? li?u v́ mă hóa. | | -3 | Ch? ra r?ng v?n ?? g?p ph?i v?i các t?p tin ch? kư. | | -2 | Ch? ra r?ng d? li?u b? h?ng ?ă ???c phát hi?n trong quá tŕnh quét và nh? v?y quét không hoàn thành. | | -1 | Ch? ra r?ng m? r?ng hay b? sung theo yêu c?u c?a PHP ?? th?c hi?n quá tŕnh quét b? m?t tích và nh? v?y quét không hoàn thành. | | 0 | Ch? ra r?ng m?c tiêu quét không t?n t?i và nh? v?y không có ǵ ?? quét. | | 1 | Ch? ra r?ng các m?c tiêu ?ă ???c quét thành công và không có v?n ?? ?ă ???c phát hi?n. | | 2 | Ch? ra r?ng các m?c tiêu ?ă ???c quét thành công và v?n ?? ?ă ???c phát hi?n. |

 • `$output_flatness` là m?t boolean, ch? ra cho các ch?c n?ng li?u có nên tr? l?i k?t qu? quét (khi có nhi?u m?c tiêu quét) nh? là m?t array ho?c m?t string. `false` s? tr? l?i k?t qu? nh? là m?t array. `true` s? tr? l?i k?t qu? nh? là m?t string. Bi?n này là tùy ch?n, m?c ??nh là `false`.

Các ví d?:

 $results = $phpMussel'Scan';
 echo $results;

Tr? v? m?t cái ǵ ?ó nh? th? này (nh? m?t string):

 Wed, 16 Sep 2013 02:49:46 +0000 ?ă b?t ??u.
 > ?ang ki?m tra '/user_name/public_html/my_file.html':
 -> Không ti?m ???c v?n ??.
 Wed, 16 Sep 2013 02:49:47 +0000 Hoàn thành.

??i v?i m?t phân tích ??y ?? nh?ng ǵ s?p x?p c?a ch? kư phpMussel s? d?ng trong quá tŕnh quét c?a nó và cách nó x? lư ch? kư c?a nó, tham kh?o các ph?n ??NH D?NG C?A CH? KƯ c?a t?p tin README này.

N?u b?n g?p b?t k? sai tích c?c, n?u b?n g?p m?t s? ?i?u m?i b?n ngh? r?ng nên b? ch?n, hay cho b?t c? ?i?u ǵ khác có liên quan ??n ch? kư, xin vui ḷng liên h? v?i tôi v́ v?y mà tôi có th? th?c hi?n các thay ??i c?n thi?t, mà, n?u b?n không liên h? v?i tôi, tôi có th? không nh?t thi?t ph?i nh?n th?c ???c. (Xem: "Sai tích c?c" là ǵ?).

?? vô hi?u hóa ch? kư ?ă bao g?m trong phpMussel (ch?ng h?n nh? n?u b?n g?p m?t sai tích c?c và b?n không th? lo?i b? nó), ??t tên c?a ch? kư c? th? ?? ???c vô hi?u hóa vào t?p tin danh sách xám ch? kư (/vault/greylist.csv), ???c phân cách b?ng d?u ph?y.

Xem thêm: Làm th? nào ?? truy c?p chi ti?t c? th? v? các t?p tin khi chúng ???c quét?

3.1 CÁCH S? D?NG (CHO CLI)

Tham kh?o ph?n "CÀI ??T TH? CÔNG (CHO CLI)" c?a t?p tin README này.

Ngoài ra, ư th?c ???c r?ng phpMussel là m?t máy quét khi yêu c?u (hay on-demand); Nó KHÔNG PH?I là m?t máy quét khi truy c?p (hay on-access; khác h?n cho t?p tin t?i lên, t?i th?i ?i?m t?i lên), và không gi?ng nh? ch?ng vi rút thông th??ng, nó không theo dơi b? nh? ho?t ??ng! Nó s? ch? phát hi?n vi rút ch?a c?a t?p tin t?i lên, và b?i nh?ng t?p tin c? th? r?ng b?n rơ ràng nói v?i nó ?? quét.

4. <a name="SECTION4"></a>QU?N LƯ FRONT-END

4.0 FRONT-END LÀ G̀.

Các front-end cung c?p m?t cách thu?n ti?n và d? dàng ?? duy tŕ, qu?n lư và c?p nh?t cài ??t phpMussel c?a b?n. B?n có th? xem, chia s? và t?i v? các t?p tin b?n ghi thông qua các trang b?n ghi, b?n có th? s?a ??i c?u h́nh thông qua các trang c?u h́nh, b?n có th? cài ??t và g? b? cài ??t các thành ph?n thông qua các trang c?p nh?t, và b?n có th? t?i lên, t?i v?, và s?a ??i các t?p tin trong vault c?a b?n thông qua các qu?n lư t?p tin.

Các front-end ???c t?t theo m?c ??nh ?? ng?n ch?n truy c?p trái phép (truy c?p trái phép có th? có h?u qu? ?áng k? cho trang web c?a b?n và an ninh c?a ḿnh). H??ng d?n cho phép nó ???c bao g?m bên d??i ?o?n này.

4.1 LÀM TH? NÀO ?? KÍCH HO?T FRONT-END.

1) Xác ??nh v? trí các ch? th? disable_frontend bên trong config.ini, và ??t nó vào false (nó s? là true b?i m?c ??nh).

2) Truy c?p loader.php t? tŕnh duy?t c?a b?n (ví d?, http://localhost/phpmussel/loader.php).

3) ??ng nh?p v?i tên ng??i dùng và m?t kh?u m?c ??nh (admin/password).

Chú thích: Sau khi b?n ?ă ??ng nh?p l?n ??u tiên, ?? ng?n ch?n truy c?p trái phép vào các front-end, b?n ph?i ngay l?p t?c thay ??i tên ng??i dùng và m?t kh?u c?a b?n! ?i?u này là r?t quan tr?ng, b?i v́ nó có th? t?i lên các mă PHP tùy ư ?? trang web c?a b?n thông qua các front-end.

Ngoài ra, ?? b?o m?t t?i ?u, hăy b?t "xác th?c hai y?u t?" cho t?t c? tài kho?n front-end (h??ng d?n ???c cung c?p bên d??i).

4.2 LÀM TH? NÀO ?? S? D?NG FRONT-END.

Các h??ng d?n ???c cung c?p trên m?i trang c?a front-end, ?? gi?i thích m?t cách chính xác ?? s? d?ng nó và m?c ?ích c?a nó. N?u b?n c?n gi?i thích thêm hay b?t k? s? h? tr? ??c bi?t, vui ḷng liên h? h? tr?. C?ng th?, có m?t s? video trên YouTube có th? giúp b?ng cách vi?n tr? tr?c quan.

4.3 2FA (XÁC TH?C HAI Y?U T?)

Vi?c b?t xác th?c hai y?u t? ("2FA") có th? làm cho front-end an toàn h?n. Khi ??ng nh?p vào tài kho?n có h? tr? 2FA, m?t email s? ???c g?i ??n ??a ch? email ???c liên k?t v?i tài kho?n ?ó. Email này ch?a "mă 2FA", mà sau ?ó ng??i dùng ph?i nh?p, ngoài tên ng??i dùng và m?t kh?u, ?? có th? ??ng nh?p b?ng tài kho?n ?ó. ?i?u này có ngh?a là vi?c l?y m?t kh?u tài kho?n s? không ?? cho b?t k? tin t?c ho?c k? t?n công ti?m n?ng nào có th? ??ng nh?p vào tài kho?n ?ó, b?i v́ h? c?ng c?n ph?i có quy?n truy c?p vào ??a ch? email ???c liên k?t v?i tài kho?n ?ó ?? có th? nh?n và s? d?ng mă 2FA ???c k?t h?p v?i phiên, do ?ó làm cho front-end an toàn h?n.

Th? nh?t, ?? b?t xác th?c hai y?u t?, s? d?ng trang c?p nh?t front-end ?? cài ??t thành ph?n PHPMailer. phpMussel s? d?ng PHPMailer ?? g?i email. L?u ư r?ng m?c dù phpMussel t??ng thích v?i PHP >= 5.4.0, PHPMailer c?n PHP >= 5.5.0, do ?ó, xác th?c hai y?u t? trong phpMussel s? không th? cho ng??i dùng PHP 5.4.

Sau khi b?n ?ă cài ??t PHPMailer, b?n s? c?n ?i?n các ch? th? c?u h́nh cho PHPMailer thông qua trang c?u h́nh phpMussel ho?c t?p tin c?u h́nh. Thông tin thêm v? các ch? th? c?u h́nh này ???c bao g?m trong ph?n c?u h́nh c?a tài li?u này. Sau khi b?n ?ă ?i?n các ch? th? c?u h́nh PHPMailer, hăy ??t Enable2FA thành true. Xác th?c hai y?u t? bây gi? s? ???c b?t.

Ti?p theo, b?n c?n liên k?t ??a ch? email v?i tài kho?n, ?? phpMussel có th? bi?t n?i g?i mă 2FA khi ??ng nh?p b?ng tài kho?n ?ó. ?? th?c hi?n vi?c này, hăy s? d?ng ??a ch? email làm tên ng??i dùng cho tài kho?n (nh? foo@bar.tld), ho?c bao g?m ??a ch? email nh? m?t ph?n c?a tên ng??i dùng gi?ng nh? khi g?i email thông th??ng (nh? Foo Bar <foo@bar.tld>).

Chú thích: B?o v? vault c?a b?n kh?i b? truy c?p trái phép (ví d?, b?ng cách t?ng c??ng b?o m?t cho máy ch? c?a b?n và h?n ch? quy?n truy c?p công c?ng), là ??c bi?t quan tr?ng ? ?ây, v́ truy c?p trái phép vào t?p tin c?u h́nh c?a b?n (???c l?u tr? trong vault c?a b?n), có th? có nguy c? ph?i bày cài ??t SMTP g?i ?i c?a b?n (bao g?m tên ng??i dùng và m?t kh?u SMTP). B?n nên ??m b?o r?ng vault c?a b?n ???c b?o m?t ?úng cách tr??c khi b?t xác th?c hai y?u t?. N?u b?n không th? làm ?i?u này, th́ ít nh?t, b?n nên t?o m?t tài kho?n email m?i, dành riêng cho m?c ?ích này, ?? gi?m thi?u r?i ro liên quan ??n các b? ph?i bày cài ??t SMTP.

5. <a name="SECTION5"></a>CLI (L?NH CHO D̉NG GIAO DI?N)

phpMussel có th? ???c ch?y nh? m?t máy quét t?p tin t??ng tác trong ch? ?? CLI theo các h? th?ng d?a trên Windows. Tham kh?o ph?n "CÁCH CÀI ??T (CHO CLI)" c?a t?p tin README này ?? bi?t thêm chi ti?t.

?? xem m?t danh sách các l?nh CLI có s?n, t?i d?u nh?c CLI, ?ánh 'c', và b?m Enter.

Ngoài ra, cho nh?ng ng??i quan tâm, m?t h??ng d?n video v? cách s? d?ng phpMussel trong ch? ?? CLI là có s?n ? ?ây: - <https://youtu.be/H-Pa740-utc>

6. <a name="SECTION6"></a>T?P TIN BAO G?M TRONG GÓI NÀY

Sau ?ây là m?t danh sách t?t c? các t?p tin mà c?n ph?i có ???c bao g?m trong b?n sao l?u c?a k?ch b?n này khi b?n t?i v? nó, b?t k? t?p tin mà có th? có l? ???c t?o ra là k?t qu? c?a b?n s? d?ng k?ch b?n này, cùng v?i m?t mô t? ng?n cho nh?ng ǵ t?t c? nh?ng t?p tin này là dành cho.

Thông tin này áp d?ng cho phát hành v1 g?n ?ây nh?t, và có th? không phù h?p v?i các phiên b?n hay phát hành khác.

T?p tin | Chi ti?t ----|---- /_docs/ | Th? m?c cho tài li?u. /_docs/readme.ar.md | Tài li?u ti?ng ? R?p. /_docs/readme.de.md | Tài li?u ti?ng ??c. /_docs/readme.en.md | Tài li?u ti?ng Anh. /_docs/readme.es.md | Tài li?u ti?ng Tây Ban Nha. /_docs/readme.fr.md | Tài li?u ti?ng Pháp. /_docs/readme.id.md | Tài li?u ti?ng Indonesia. /_docs/readme.it.md | Tài li?u ti?ng Ư. /_docs/readme.ja.md | Tài li?u ti?ng Nh?t. /_docs/readme.ko.md | Tài li?u ti?ng Hàn. /_docs/readme.nl.md | Tài li?u ti?ng Hà Lan. /_docs/readme.pt.md | Tài li?u ti?ng B? ?ào Nha. /_docs/readme.ru.md | Tài li?u ti?ng Nga. /_docs/readme.ur.md | Tài li?u ti?ng Urdu. /_docs/readme.vi.md | Tài li?u ti?ng Vi?t. /_docs/readme.zh-TW.md | Tài li?u ti?ng Trung Qu?c (truy?n th?ng). /_docs/readme.zh.md | Tài li?u ti?ng Trung Qu?c (gi?n th?). /_testfiles/ | Th? m?c cho t?p tin th? nghi?m (ch?a các t?p tin khác nhau). T?t c? các t?p tin ch?a nh?ng t?p tin th? nghi?m ?? th? nghi?m n?u phpMussel ?ă ???c cài ??t ?úng trên h? th?ng c?a b?n, và b?n không c?n ph?i t?i lên th? m?c này hay b?t k? các t?p tin c?a ḿnh tr? khi làm xét nghi?m nh? v?y. /_testfiles/ascii_standard_testfile.txt | T?p tin th? nghi?m cho ch? kư ASCII b́nh th??ng c?a phpMussel. /_testfiles/coex_testfile.rtf | T?p tin th? nghi?m cho ch? kư kéo dài ph?c t?p c?a phpMussel. /_testfiles/exe_standard_testfile.exe | T?p tin th? nghi?m cho ch? kư PE c?a phpMussel. /_testfiles/general_standard_testfile.txt | T?p tin th? nghi?m cho ch? kư chung c?a phpMussel. /_testfiles/graphics_standard_testfile.gif | T?p tin th? nghi?m cho ch? kư ?? h?a c?a phpMussel. /_testfiles/html_standard_testfile.html | T?p tin th? nghi?m cho ch? kư HTML b́nh th??ng c?a phpMussel. /_testfiles/md5_testfile.txt | T?p tin th? nghi?m cho ch? kư d?a MD5 c?a phpMussel. /_testfiles/ole_testfile.ole | T?p tin th? nghi?m cho ch? kư OLE c?a phpMussel. /_testfiles/pdf_standard_testfile.pdf | T?p tin th? nghi?m cho ch? kư PDF c?a phpMussel. /_testfiles/pe_sectional_testfile.exe | T?p tin th? nghi?m cho ch? kư ph?n PE c?a phpMussel. /_testfiles/swf_standard_testfile.swf | T?p tin th? nghi?m cho ch? kư Shockwave c?a phpMussel. /vault/ | Vault th? m?c (ch?a các t?p tin khác nhau). /vault/cache/ | Cache th? m?c (cho d? li?u t?m th?i). /vault/cache/.htaccess | T?p tin "hypertext access" / t?p tin truy c?p siêu v?n b?n (b?o v? t?p tin bí m?t kh?i b? truy c?p b?i ngu?n không ???c ?y quy?n). /vault/classes/ | Th? m?c l?p h?c. Ch?a các l?p h?c khác nhau ???c s? d?ng b?i phpMussel. /vault/classes/Maikuolan/ | Th? m?c l?p h?c. Ch?a các l?p h?c khác nhau ???c s? d?ng b?i phpMussel. /vault/classes/Maikuolan/Cache.php | M?t x? lư b? ??m ??n gi?n, th?ng nh?t. /vault/classes/Maikuolan/ComplexStringHandler.php | T?p tin cho x? lư chu?i ph?c t?p. /vault/classes/Maikuolan/L10N.php | T?p tin cho x? lư L10N. /vault/classes/Maikuolan/YAML.php | T?p tin cho x? lư YAML. /vault/classes/.htaccess | T?p tin "hypertext access" / t?p tin truy c?p siêu v?n b?n (b?o v? t?p tin bí m?t kh?i b? truy c?p b?i ngu?n không ???c ?y quy?n). /vault/classes/ArchiveHandler.php | Ch?u trách nhi?m x? lư t?p tin l?u tr?. /vault/classes/CompressionHandler.php | Ch?u trách nhi?m x? lư nén t?p tin. /vault/classes/TemporaryFileHandler.php | Ch?u trách nhi?m t?o và x? lư các t?p tin t?m th?i. /vault/fe_assets/ | Các tài s?n front-end. /vault/fe_assets/.htaccess | T?p tin "hypertext access" / t?p tin truy c?p siêu v?n b?n (b?o v? t?p tin bí m?t kh?i b? truy c?p b?i ngu?n không ???c ?y quy?n). /vault/fe_assets/_2fa.html | T?p tin m?u HTML ???c s? d?ng khi yêu c?u ng??i dùng cho mă 2FA. /vault/fe_assets/_accounts.html | T?p tin m?u HTML cho trang tài kho?n c?a front-end. /vault/fe_assets/_accounts_row.html | T?p tin m?u HTML cho trang tài kho?n c?a front-end. /vault/fe_assets/_cache.html | T?p tin m?u HTML cho trang d? li?u cache c?a front-end. /vault/fe_assets/_config.html | T?p tin m?u HTML cho trang c?u h́nh c?a front-end. /vault/fe_assets/_config_row.html | T?p tin m?u HTML cho trang c?u h́nh c?a front-end. /vault/fe_assets/_files.html | T?p tin m?u HTML cho qu?n lư t?p tin. /vault/fe_assets/_files_edit.html | T?p tin m?u HTML cho qu?n lư t?p tin. /vault/fe_assets/_files_rename.html | T?p tin m?u HTML cho qu?n lư t?p tin. /vault/fe_assets/_files_row.html | T?p tin m?u HTML cho qu?n lư t?p tin. /vault/fe_assets/_home.html | T?p tin m?u HTML cho trang ch? c?a front-end. /vault/fe_assets/_login.html | T?p tin m?u HTML cho ??ng nh?p front-end. /vault/fe_assets/_logs.html | T?p tin m?u HTML cho trang b?n ghi c?a front-end. /vault/fe_assets/_nav_complete_access.html | T?p tin m?u HTML cho các liên k?t ?i?u h??ng c?a front-end, cho nh?ng ng??i có quy?n truy c?p ??y ??. /vault/fe_assets/_nav_logs_access_only.html | T?p tin m?u HTML cho các liên k?t ?i?u h??ng c?a front-end, cho nh?ng ng??i có quy?n b?n ghi truy c?p ch?. /vault/fe_assets/_quarantine.html | T?p tin m?u HTML cho trang ki?m d?ch c?a front-end. /vault/fe_assets/_quarantine_row.html | T?p tin m?u HTML cho trang ki?m d?ch c?a front-end. /vault/fe_assets/_siginfo.html | T?p tin m?u HTML cho trang thông tin ch? kư c?a front-end. /vault/fe_assets/_siginfo_row.html | T?p tin m?u HTML cho trang thông tin ch? kư c?a front-end. /vault/fe_assets/_statistics.html | T?p tin m?u HTML cho trang th?ng kê c?a front-end. /vault/fe_assets/_updates.html | T?p tin m?u HTML cho trang c?p nh?t c?a front-end. /vault/fe_assets/_updates_row.html | T?p tin m?u HTML cho trang c?p nh?t c?a front-end. /vault/fe_assets/_upload_test.html | T?p tin m?u HTML cho trang ki?m tra t?i lên. /vault/fe_assets/frontend.css | CSS ??nh ki?u cho các front-end. /vault/fe_assets/frontend.dat | C? s? d? li?u cho các front-end (ch?a thông tin tài kho?n và phiên; ch? t?o ra n?u front-end ???c kích ho?t và s? d?ng). /vault/fe_assets/frontend.dat.safety | ???c t?o ra nh? m?t c? ch? an toàn khi c?n thi?t. /vault/fe_assets/frontend.html | Các chính t?p tin m?u HTML cho các front-end. /vault/fe_assets/icons.php | T?p tin cho các bi?u t??ng (???c s? d?ng b?i các qu?n lư t?p tin front-end). /vault/fe_assets/pips.php | T?p tin cho các pip (???c s? d?ng b?i các qu?n lư t?p tin front-end). /vault/fe_assets/scripts.js | Ch?a d? li?u JavaScript cho front-end. /vault/lang/ | Ch?a d? li?u ti?ng cho phpMussel. /vault/lang/.htaccess | T?p tin "hypertext access" / t?p tin truy c?p siêu v?n b?n (b?o v? t?p tin bí m?t kh?i b? truy c?p b?i ngu?n không ???c ?y quy?n). /vault/lang/lang.ar.fe.php | D? li?u ti?ng ? R?p cho các front-end. /vault/lang/lang.ar.php | D? li?u ti?ng ? R?p. /vault/lang/lang.bn.fe.php | D? li?u ti?ng Bengal cho các front-end. /vault/lang/lang.bn.php | D? li?u ti?ng Bengal. /vault/lang/lang.de.fe.php | D? li?u ti?ng ??c cho các front-end. /vault/lang/lang.de.php | D? li?u ti?ng ??c. /vault/lang/lang.en.fe.php | D? li?u ti?ng Anh cho các front-end. /vault/lang/lang.en.php | D? li?u ti?ng Anh. /vault/lang/lang.es.fe.php | D? li?u ti?ng Tây Ban Nha cho các front-end. /vault/lang/lang.es.php | D? li?u ti?ng Tây Ban Nha. /vault/lang/lang.fr.fe.php | D? li?u ti?ng Pháp cho các front-end. /vault/lang/lang.fr.php | D? li?u ti?ng Pháp. /vault/lang/lang.hi.fe.php | D? li?u ti?ng Hindi cho các front-end. /vault/lang/lang.hi.php | D? li?u ti?ng Hindi. /vault/lang/lang.id.fe.php | D? li?u ti?ng Indonesia cho các front-end. /vault/lang/lang.id.php | D? li?u ti?ng Indonesia. /vault/lang/lang.it.fe.php | D? li?u ti?ng Ư cho các front-end. /vault/lang/lang.it.php | D? li?u ti?ng Ư. /vault/lang/lang.ja.fe.php | D? li?u ti?ng Nh?t cho các front-end. /vault/lang/lang.ja.php | D? li?u ti?ng Nh?t. /vault/lang/lang.ko.fe.php | D? li?u ti?ng Hàn cho các front-end. /vault/lang/lang.ko.php | D? li?u ti?ng Hàn. /vault/lang/lang.nl.fe.php | D? li?u ti?ng Hà Lan cho các front-end. /vault/lang/lang.nl.php | D? li?u ti?ng Hà Lan. /vault/lang/lang.pt.fe.php | D? li?u ti?ng B? ?ào Nha cho các front-end. /vault/lang/lang.pt.php | D? li?u ti?ng B? ?ào Nha. /vault/lang/lang.ru.fe.php | D? li?u ti?ng Nga cho các front-end. /vault/lang/lang.ru.php | D? li?u ti?ng Nga. /vault/lang/lang.th.fe.php | D? li?u ti?ng Thái Lan cho các front-end. /vault/lang/lang.th.php | D? li?u ti?ng Thái Lan. /vault/lang/lang.tr.fe.php | D? li?u ti?ng Th? Nh? K? cho các front-end. /vault/lang/lang.tr.php | D? li?u ti?ng Th? Nh? K?. /vault/lang/lang.ur.fe.php | D? li?u ti?ng Urdu cho các front-end. /vault/lang/lang.ur.php | D? li?u ti?ng Urdu. /vault/lang/lang.vi.fe.php | D? li?u ti?ng Vi?t cho các front-end. /vault/lang/lang.vi.php | D? li?u ti?ng Vi?t. /vault/lang/lang.zh-tw.fe.php | D? li?u ti?ng Trung Qu?c (truy?n th?ng) cho các front-end. /vault/lang/lang.zh-tw.php | D? li?u ti?ng Trung Qu?c (truy?n th?ng). /vault/lang/lang.zh.fe.php | D? li?u ti?ng Trung Qu?c (gi?n th?) cho các front-end. /vault/lang/lang.zh.php | D? li?u ti?ng Trung Qu?c (gi?n th?). /vault/quarantine/ | Th? m?c ki?m d?ch (ch?a các t?p tin trong ki?m d?ch). /vault/quarantine/.htaccess | T?p tin "hypertext access" / t?p tin truy c?p siêu v?n b?n (b?o v? t?p tin bí m?t kh?i b? truy c?p b?i ngu?n không ???c ?y quy?n). /vault/signatures/ | Th? m?c cho ch? kư (ch?a các t?p tin cho ch? kư). /vault/signatures/.htaccess | T?p tin "hypertext access" / t?p tin truy c?p siêu v?n b?n (b?o v? t?p tin bí m?t kh?i b? truy c?p b?i ngu?n không ???c ?y quy?n). /vault/signatures/switch.dat | ?i?u khi?n và ??nh ngh?a bi?n. /vault/.htaccess | T?p tin "hypertext access" / t?p tin truy c?p siêu v?n b?n (b?o v? t?p tin bí m?t kh?i b? truy c?p b?i ngu?n không ???c ?y quy?n). /vault/.travis.php | ???c s? d?ng b?i Travis CI ?? th? nghi?m (không c?n thi?t cho ch?c n?ng phù h?p c?a k?ch b?n). /vault/.travis.yml | ???c s? d?ng b?i Travis CI ?? th? nghi?m (không c?n thi?t cho ch?c n?ng phù h?p c?a k?ch b?n). /vault/cli.php | T?p tin cho x? lư CLI. /vault/components.dat | T?p tin siêu d? li?u thành ph?n; ???c s? d?ng b?i trang c?p nh?t front-end. /vault/config.ini.RenameMe | T?p tin cho c?u h́nh; Ch?a t?t c? các tùy ch?n cho c?u h́nh c?a phpMussel, nói cho nó bi?t ph?i làm ǵ và làm th? nào ?? ho?t ??ng (??i tên ?? kích ho?t). /vault/config.php | T?p tin cho x? lư c?u h́nh. /vault/config.yaml | T?p tin cho c?u h́nh m?c ??nh; Ch?a giá tr? c?u h́nh m?c ??nh cho phpMussel. /vault/frontend.php | T?p tin cho x? lư front-end. /vault/frontend_functions.php | T?p tin cho ch?c n?ng front-end. /vault/functions.php | T?p tin cho ch?c n?ng. /vault/greylist.csv | T?p tin CSV cho danh sách xám ch? kư ch? th? cho phpMussel cái nào ch? kư nó ph?i ???c b? qua (t?p tin t? ??ng t?o l?i n?u xóa). /vault/lang.php | D? li?u ti?ng. /vault/php5.4.x.php | Polyfills cho PHP 5.4.X (c?n cho kh? n?ng t??ng thích ng??c PHP 5.4.X; an toàn ?? xóa cho các phiên b?n PHP m?i h?n). /vault/plugins.dat | T?p tin siêu d? li?u plugin; ???c s? d?ng b?i trang c?p nh?t front-end. ? /vault/scan_kills.txt | K? l?c c?a m?i t?p tin t?i lên t? ch?i/gi?t b?i phpMussel. ? /vault/scan_log.txt | K? l?c c?a m?i t?p tin quét b?i phpMussel. ? /vault/scan_log_serialized.txt | K? l?c c?a m?i t?p tin quét b?i phpMussel. /vault/shorthand.yaml | Ch?a các mă nh?n di?n ch? kư khác nhau ???c x? lư b?i phpMussel khi gi?i thích vi?t t?t ch? kư trong khi quét, và khi truy c?p thông tin ch? kư thông qua các front-end. /vault/signatures.dat | T?p tin siêu d? li?u ch? kư; ???c s? d?ng b?i trang c?p nh?t front-end. /vault/template_custom.html | T?p tin m?u; M?u cho HTML s?n xu?t b?i phpMussel cho các thông ?i?p t?i lên t?p tin b? ch?n (các thông ?i?p nh́n th?y b?ng ng??i t?i lên). /vault/template_default.html | T?p tin m?u; M?u cho HTML s?n xu?t b?i phpMussel cho các thông ?i?p t?i lên t?p tin b? ch?n (các thông ?i?p nh́n th?y b?ng ng??i t?i lên). /vault/themes.dat | T?p tin siêu d? li?u ch? ??; ???c s? d?ng b?i trang c?p nh?t front-end. /vault/upload.php | T?p tin cho x? lư t?i lên. /.gitattributes | T?p tin d? án cho GitHub (không c?n thi?t cho ch?c n?ng phù h?p c?a k?ch b?n). /.gitignore | T?p tin d? án cho GitHub (không c?n thi?t cho ch?c n?ng phù h?p c?a k?ch b?n). /Changelog-v1.txt | K? l?c c?a nh?ng s? thay ??i ???c th?c hi?n cho các k?ch b?n khác nhau gi?a các phiên b?n (không c?n thi?t cho ch?c n?ng phù h?p c?a k?ch b?n). /composer.json | Thông tin v? d? án cho Composer/Packagist (không c?n thi?t cho ch?c n?ng phù h?p c?a k?ch b?n). /CONTRIBUTING.md | Thông tin v? làm th? nào ?? ?óng góp cho d? án. /LICENSE.txt | B?n sao c?a gi?y phép GNU/GPLv2 (không c?n thi?t cho ch?c n?ng phù h?p c?a k?ch b?n). /loader.php | T?p tin cho t?i. ?ây là ?i?u b?n c?n n?i vào (c?n thi?t)! /PEOPLE.md | Thông tin v? nh?ng ng??i trong d? án. /README.md | Thông tin tóm t?t d? án. /web.config | T?p tin c?u h́nh c?a ASP.NET (trong tr??ng h?p này, ?? b?o v? /vault th? m?c kh?i b? truy c?p b?i nh?ng ngu?n không có qu?n trong tr??ng h?p b?n ???c cài trên serever ch?y trên công ngh? ASP.NET).

? Tên t?p tin có th? thay ??i tuy theo các quy ??nh c?a c?u h́nh (xem config.ini).

7. <a name="SECTION7"></a>TÙY CH?N CHO C?U H̀NH

Sau ?ây là danh sách các bi?n t́m th?y trong t?p tin c?u h́nh cho phpMussel config.ini, cùng v?i m?t mô t? v? m?c ?ích và ch?c n?ng c?a chúng.

general | signatures | files | attack_specific :--|:--|:--|:-- cleanup<br />scan_log<br />scan_log_serialized<br />scan_kills<br />truncate<br />log_rotation_limit<br />log_rotation_action<br />timezone<br />timeOffset<br />timeFormat<br />ipaddr<br />enable_plugins<br />forbid_on_block<br />delete_on_sight<br />lang<br />numbers<br />quarantine_key<br />quarantine_max_filesize<br />quarantine_max_usage<br />quarantine_max_files<br />honeypot_mode<br />scan_cache_expiry<br />disable_cli<br />disable_frontend<br />max_login_attempts<br />FrontEndLog<br />disable_webfonts<br />maintenance_mode<br />default_algo<br />statistics<br /> | Active<br />fail_silently<br />fail_extensions_silently<br />detect_adware<br />detect_joke_hoax<br />detect_pua_pup<br />detect_packer_packed<br />detect_shell<br />detect_deface<br />detect_encryption<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | max_uploads<br />filesize_limit<br />filesize_response<br />filetype_whitelist<br />filetype_blacklist<br />filetype_greylist<br />check_archives<br />filesize_archives<br />filetype_archives<br />max_recursion<br />block_encrypted_archives<br />max_files_in_archives<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | chameleon_from_php<br />can_contain_php_file_extensions<br />chameleon_from_exe<br />chameleon_to_archive<br />chameleon_to_doc<br />chameleon_to_img<br />chameleon_to_pdf<br />archive_file_extensions<br />block_control_characters<br />corrupted_exe<br />decode_threshold<br />scannable_threshold<br />allow_leading_trailing_dots<br />block_macros<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> compatibility | heuristic | virustotal | urlscanner ignore_upload_errors<br />only_allow_images<br /><br /><br /><br /> | threshold<br /><br /><br /><br /><br /> | vt_public_api_key<br />vt_suspicion_level<br />vt_weighting<br />vt_quota_rate<br />vt_quota_time<br /> | lookup_hphosts<br />google_api_key<br />maximum_api_lookups<br />maximum_api_lookups_response<br />cache_time<br /> legal | template_data | PHPMailer | supplementary_cache_options pseudonymise_ip_addresses<br />privacy_policy<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | theme<br />Magnification<br />css_url<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | EventLog<br />SkipAuthProcess<br />Enable2FA<br />Host<br />Port<br />SMTPSecure<br />SMTPAuth<br />Username<br />Password<br />setFromAddress<br />setFromName<br />addReplyToAddress<br />addReplyToName<br /> | enable_apcu<br />enable_memcached<br />enable_redis<br />enable_pdo<br />memcached_host<br />memcached_port<br />redis_host<br />redis_port<br />redis_timeout<br />pdo_dsn<br />pdo_username<br />pdo_password<br /><br />

"general" (Thê? loa?i)

C?u h́nh chung cho phpMussel.

"cleanup"
 • H?y ho?i bi?n và b? nh? ???c s? d?ng b?i các k?ch b?n sau khi quét t?i lên ban ??u? False = Không; True = Vâng [M?c ??nh]. N?u b?n không s? d?ng các k?ch b?n v??t ra ngoài quét t?i lên ban ??u, b?n nên ??t này ?? `true` (vâng), ?? gi?m thi?u s? d?ng b? nh?. N?u b?n s? d?ng các k?ch b?n v??t ra ngoài quét t?i lên ban ??u, b?n nên ??t này ?? `false` (không), ?? tránh c?n thi?t t?i l?i d? li?u trùng l?p vào b? nh?. Trong th?c t? nói chung, nó th??ng nên ???c ??t ?? `true`, nh?ng, n?u b?n làm ?i?u này, b?n s? không th? s? d?ng các k?ch b?n cho b?t c? ?i?u ǵ khác h?n quét t?i lên ban ??u.
 • Không có ?nh h??ng trong CLI.
"scan_log"
 • Tên c?a t?p tin ?? ghi l?i t?t c? các k?t qu? quét. Ch? ??nh m?t tên t?p tin, ho?c ?? tr?ng ?? vô hi?u hóa.
"scan_log_serialized"
 • Tên c?a t?p tin ?? ghi l?i t?t c? các k?t qu? quét (s? d?ng m?t ??nh d?ng tu?n t?). Ch? ??nh m?t tên t?p tin, ho?c ?? tr?ng ?? vô hi?u hóa.
"scan_kills"
 • Tên c?a t?p tin ?? ghi l?i t?t c? h? s? c?a b? ch?n hay b? gi?t t?i lên. Ch? ??nh m?t tên t?p tin, ho?c ?? tr?ng ?? vô hi?u hóa.

M?o h?u ích: N?u b?n mu?n, b?n có th? bao g?m thông tin ngày/gi? trong tên các t?p tin b?n ghi (scan_log, scan_log_serialized, scan_kills, vv) c?a b?n b?ng cách bao g?m nh?ng trong tên: {yyyy} cho n?m hoàn thành, {yy} cho n?m vi?t t?t, {mm} cho tháng, {dd} cho ngày, {hh} cho gi?.

Các ví d?: - scan_log='scan_log.{yyyy}-{mm}-{dd}-{hh}.txt' - scan_log_serialized='scan_log_serialized.{yyyy}-{mm}-{dd}-{hh}.txt' - scan_kills='scan_kills.{yyyy}-{mm}-{dd}-{hh}.txt'

"truncate"
 • Do?n de?p các b?n ghi khi h? ???c m?t kích th??c nh?t ??nh? Giá tr? là kích th??c t?i ?a b?ng B/KB/MB/GB/TB mà m?t t?p tin b?n ghi có th? t?ng lên tr??c khi b? do?n de?p. Giá tr? m?c ??nh 0KB s? vô hi?u hoá do?n de?p (các b?n ghi có th? t?ng lên vô h?n). L?u ư: Áp d?ng cho t?p tin riêng biê?t! Kích th??c t?p tin b?n ghi không ???c coi là t?p th?.
"log_rotation_limit"
 • Xoay ṿng nh?t kư gi?i h?n s? l??ng c?a t?p tin nh?t kư có c?n t?n t?i cùng m?t lúc. Khi các t?p tin nh?t kư m?i ???c t?o, n?u t?ng s? l??ng t?p tin nh?t kư v??t quá gi?i h?n ???c ch? ??nh, hành ??ng ???c ch? ??nh s? ???c th?c hi?n. B?n có th? ch? ??nh gi?i h?n mong mu?n t?i ?ây. Giá tr? 0 s? vô hi?u hóa xoay ṿng nh?t kư.
"log_rotation_action"
 • Xoay ṿng nh?t kư gi?i h?n s? l??ng c?a t?p tin nh?t kư có c?n t?n t?i cùng m?t lúc. Khi các t?p tin nh?t kư m?i ???c t?o, n?u t?ng s? l??ng t?p tin nh?t kư v??t quá gi?i h?n ???c ch? ??nh, hành ??ng ???c ch? ??nh s? ???c th?c hi?n. B?n có th? ch? ??nh hành ??ng mong mu?n t?i ?ây. Delete = Xóa các t?p tin nh?t kư c? nh?t, cho ??n khi gi?i h?n không c̣n v??t quá. Archive = Tr??c tiên l?u tr?, và sau ?ó xóa các t?p tin nh?t kư c? nh?t, cho ??n khi gi?i h?n không c̣n v??t quá.

Làm rơ k? thu?t: Trong ng? c?nh này, "c? nh?t" có ngh?a là không ???c s?a ??i g?n ?ây.

"timezone"
 • ?i?u này ???c s? d?ng ?? xác ??nh múi gi? nào phpMussel nên s? d?ng cho ngày/gi?. N?u b?n không c?n nó, b? qua nó. Các giá tr? có th? ???c xác ??nh b?i PHP. Nó th??ng ???c ?? ngh? thay v́ ?? ?i?u ch?nh các ch? th? múi gi? trong t?p tin `php.ini` c?a b?n, nh?ng ?ôi khi (nh? ví d?, khi làm vi?c v?i gi?i h?n cung c?p l?u tr? chia s?) ?ây không ph?i là luôn luôn có th? làm, và nh? v?y, tùy ch?n này ???c cung c?p ? ?ây.
"timeOffset"
 • N?u th?i gian máy ch? c?a b?n không phù h?p v?i th?i gian ??a ph??ng c?a b?n, b?n có th? ch? ??nh m?t bù ??p ?ây ?? ?i?u ch?nh thông tin ngày/gi? ???c t?o ra b?i phpMussel theo nh? yêu c?u c?a b?n. Nó nói chung ???c ?? ngh? ?i?u ch?nh tùy ch?n múi gi? trong `php.ini` t?p tin c?a b?n, nh?ng ?ôi khi (ch?ng h?n nh? khi làm vi?c v?i d?ch v? l?u tr? m?ng chia s? mà ???c gi?i h?n) ?ây không ph?i là luôn luôn có th? làm, và nh? v?y, tùy ch?n này ???c cung c?p ? ?ây. Bù ??p là trong t? phút.
 • Ví d? (?? thêm m?t gi?): `timeOffset=60`
"timeFormat"
 • ??nh d?ng ngày tháng s? d?ng b?i phpMussel. M?c ??nh = `{Day}, {dd} {Mon} {yyyy} {hh}:{ii}:{ss} {tz}`.
"ipaddr"
 • N?i ?? t́m th?y các ??a ch? IP c?a các yêu c?u k?t n?i? (H?u ích cho các d?ch v? nh? th? Cloudflare và vv) M?c ??nh = REMOTE_ADDR. C?NH BÁO: Không thay ??i này tr? khi b?n bi?t nh?ng ǵ b?n ?ang làm!

Giá tr? ???c ?? xu?t cho "ipaddr":

Giá tr? | S? d?ng ---|--- HTTP_INCAP_CLIENT_IP | Proxy reverse Incapsula. HTTP_CF_CONNECTING_IP | Proxy reverse Cloudflare. CF-Connecting-IP | Proxy reverse Cloudflare (m?t s? thay th?; n?u ? trên không ho?t ??ng). HTTP_X_FORWARDED_FOR | Proxy reverse Cloudbric. X-Forwarded-For | Proxy reverse Squid. Xác ??nh b?i c?u h́nh máy ch?. | Proxy reverse Nginx. REMOTE_ADDR | Không có proxy reverse (giá tr? m?c ??nh).

"enable_plugins"
 • Cho phép h? tr? cho plugins c?a phpMussel? False = Không; True = Vâng [M?c ??nh].
"forbid_on_block"
 • phpMussel nên g?i 403 Forbidden chúng v?i các thông ?i?p t?i lên t?p tin b? ch?n, ho?c ch? s? d?ng 200 OK? False = Không (200); True = Vâng (403) [M?c ??nh].
"delete_on_sight"
 • B?t tùy ch?n này s? h??ng d?n các k?ch b?n ?? c? g?ng xóa ngay l?p t?c b?t k? ?ă quét t?i lên t?p tin mà phù h?p b?t k? tiêu chí phát hi?n, dù qua ch? kư hay th? khác. T?p tin xác ??nh là "s?ch" s? không ???c b? ch?m vào. Trong tr??ng h?p kho l?u tr?, các toàn b? kho l?u tr? s? b? xóa, b?t k? n?u các t?p tin vi ph?m ch? là m?t trong nhi?u t?p tin ch?a trong các kho l?u tr?. Trong tr??ng h?p quét t?p tin t?i lên, thông th??ng, nó không ph?i là c?n thi?t ?? kích ho?t tùy ch?n này, b?i v́ thông th??ng, PHP s? t? ??ng t?y các n?i dung c?a b? nh? cache c?a nó khi th?c hi?n xong, ?i?u ?ó có ngh?a là nó th??ng s? xóa b?t k? t?p tin t?i lên thông qua nó ??n máy ch? tr? khi h? ?ă ???c chuy?n, sao chép hay xóa r?i. Tùy ch?n này ???c thêm vào ? ?ây nh? m?t bi?n pháp b?o m?t thêm cho nh?ng ng??i có b?n sao c?a PHP mà có th? không luôn luôn c? x? theo cách mong ??i. False = Sau khi quét, làm không có ǵ ?? các t?p tin [M?c ??nh]; True = Sau khi quét, n?u không s?ch, xóa ngay l?p t?c.
"lang"
 • Xác ??nh ti?ng m?c ??nh cho phpMussel.
"numbers"
 • Ch? ??nh cách hi?n th? s?.

Giá tr? hi?n ???c h? tr?:

Giá tr? | Nó t?o ra | Chi ti?t ---|---|--- NoSep-1 | 1234567.89 NoSep-2 | 1234567,89 Latin-1 | 1,234,567.89 | Giá tr? m?c ??nh. Latin-2 | 1?234?567.89 Latin-3 | 1.234.567,89 Latin-4 | 1?234?567,89 Latin-5 | 1,234,567·89 China-1 | 123,4567.89 India-1 | 12,34,567.89 India-2 | ??,??,???.?? Bengali-1 | ??,??,???.?? Arabic-1 | ?????????? Arabic-2 | ???????????? Thai-1 | ?,???,???.??

Chú thích: Các giá tr? này không ???c chu?n hóa ? b?t k? ?âu, và có th? s? không liên quan ngoài gói. Ngoài ra, các giá tr? ???c h? tr? có th? thay ??i trong t??ng lai.

"quarantine_key"
 • phpMussel có th? ki?m d?ch t?i lên t?p tin mà ?ă ???c ?ánh d?u trong s? cô l?p trong ṿng các vault c?a phpMussel, n?u ?ây là cái ǵ b?n mu?n nó làm. Các ng??i dùng b́nh th??ng c?a phpMussel mà ch? ??n gi?n là mu?n b?o v? các môi tr??ng kho l?u tr? hay trang m?ng c?a h?, mà không có b?t c? quan tâm trong vi?c phân tích sâu s?c c?a b?t k? t?i lên t?p tin mà ?ă ???c ?ánh d?u, nên ?? ch?c n?ng này b? vô hi?u hóa c̣n l?i, nh?ng b?t k? ng??i dùng quan tâm trong phân tích sâu h?n c?a t?i lên t?p tin mà ?ă ???c ?ánh d?u cho nghiên c?u ph?n m?m ??c h?i hay cho nh?ng th? t??ng t? nh? v?y nên kích ho?t ch?c n?ng này. Các ki?m d?ch c?a t?i lên t?p tin mà ?ă ???c ?ánh d?u ?ôi khi c?ng có th? h? tr? trong vi?c g? l?i sai tích c?c, n?u ?ây là cái ǵ ?ó th??ng xuyên x?y ra ??i v?i b?n. ?? vô hi?u hóa ch?c n?ng ki?m d?ch, ch? ??n gi?n ?? l?i tùy ch?n `quarantine_key` tr?ng r?ng, hay xóa n?i dung c?a nó n?u nó không ph?i là ?ă tr?ng r?ng. ?? kích ho?t ch?c n?ng ki?m d?ch, nh?p m?t s? giá tr? vào các tùy ch?n. `quarantine_key` là m?t tính n?ng b?o m?t quan tr?ng c?a ch?c n?ng ki?m d?ch yêu c?u nh? là m?t ph??ng ti?n cho ng?n ch?n ch?c n?ng ki?m d?ch ???c khai thác b?i k? t?n công ti?m n?ng và nh? m?t ph??ng ti?n ng?n ch?n b?t k? th?c hi?n ti?m n?ng c?a kho l?u tr? trong ki?m d?ch. `quarantine_key` nên ???c ??i x? theo cách t??ng t? nh? m?t kh?u c?a b?n: Càng dài th́ càng t?t, và c?t gi? nó th?t ch?t. ??i v?i hi?u qu? t?t nh?t, s? d?ng k?t h?p v?i `delete_on_sight`.
"quarantine_max_filesize"
 • Cho phép t?i ?a kích th??c c?a t?p tin ?? ???c ki?m d?ch. T?p tin mà l?n h?n giá tr? quy ??nh s? KHÔNG ???c ki?m d?ch. Tùy ch?n này là r?t quan tr?ng nh? là m?t ph??ng ti?n làm cho nó khó kh?n h?n cho b?t k? k? t?n công ti?m n?ng l? ki?m d?ch c?a b?n v?i các d? li?u không mong mu?n, có kh? n?ng gây ra vi?c s? d?ng quá m?c d? li?u trên d?ch v? kho l?u tr? c?a b?n. M?c ??nh = 2MB.
"quarantine_max_usage"
 • Cho phép t?i ?a s? d?ng b? nh? cho ki?m d?ch. N?u t?ng s? s? d?ng b? nh? b?i các ki?m d?ch ??t giá tr? này, các t?p tin trong ki?m d?ch cho dài nh?t s? b? xóa cho ??n khi các t?ng b? nh? s? d?ng không c̣n ??t giá tr? này. Tùy ch?n này là r?t quan tr?ng nh? là m?t ph??ng ti?n làm cho nó khó kh?n h?n cho b?t k? k? t?n công ti?m n?ng l? ki?m d?ch c?a b?n v?i các d? li?u không mong mu?n, có kh? n?ng gây ra vi?c s? d?ng quá m?c d? li?u trên d?ch v? kho l?u tr? c?a b?n. M?c ??nh = 64MB.
"quarantine_max_files"
 • S? l??ng t?p tin t?i ?a có th? t?n t?i trong ki?m d?ch. Khi t?p tin m?i ???c thêm vào trong ki?m d?ch, n?u s? này v??t quá, các t?p tin c? s? b? xóa cho ??n khi ph?n c̣n l?i không c̣n v??t quá con s? này. M?c ??nh = 100.
"honeypot_mode"
 • Khi ch? ?? honeypot ???c kích ho?t, phpMussel s? c? g?ng ki?m d?ch m?i t?p tin t?i lên mà nó g?p, b?t k? li?u t?p tin ???c t?i lên kích ho?t v?i b?t k? ch? kư bao g?m, và không có quét ho?c phân tích c?a nh?ng t?p tin t?i lên th?c s? s? x?y ra. Ch?c n?ng này s? h?u ích cho nh?ng ai mu?n s? d?ng phpMussel cho các m?c ?ích c?a nghiên c?u cho vi rút hay ph?n m?m ??c h?i, nh?ng nó không ???c khuy?n khích ?? kích ho?t ch?c n?ng này n?u các m?c ?ích s? d?ng c?a phpMussel b?i ng??i dùng là cho t?i lên t?p tin quét th?c s?, c?ng không ???c khuy?n khích ?? s? d?ng ch?c n?ng honeypot cho các m?c ?ích khác h?n các honeypot. Theo m?c ??nh, tùy ch?n này b? vô hi?u hóa. False = Không cho phép [M?c ??nh]; True = Cho phép.
"scan_cache_expiry"
 • Trong bao lâu phpMussel nên nh? ??m k?t qu? quét? Giá tr? là s? giây ?? nh? ??m các k?t qu? quét cho. M?c ??nh là 21600 giây (6 gi?); Giá tr? 0 s? vô hi?u hóa b? nh? ??m k?t qu? quét.
"disable_cli"
 • Vô hi?u hóa ch? ?? CLI? Ch? ?? CLI ???c kích ho?t theo m?c ??nh, nh?ng ?ôi khi có th? gây tr? ng?i cho công c? ki?m tra nh?t ??nh (nh? PHPUnit, cho ví d?) và khác ?ng d?ng mà CLI d?a trên. N?u b?n không c?n ph?i vô hi?u hóa ch? ?? CLI, b?n nên b? qua tùy ch?n này. False = Kích ho?t ch? ?? CLI [M?c ??nh]; True = Vô hi?u hóa ch? ?? CLI.
"disable_frontend"
 • Vô hi?u hóa truy c?p front-end? Truy c?p front-end có th? làm cho phpMussel d? qu?n lư h?n, nh?ng c?ng có th? là m?t nguy c? b?o m?t ti?m n?ng. ?ó là khuy?n cáo ?? qu?n lư phpMussel t? các back-end b?t c? khi nào có th?, nh?ng truy c?p front-end là cung c?p khi nó không ph?i là có th?. Gi? nó vô hi?u hóa tr? khi b?n c?n nó. False = Kích ho?t truy c?p front-end; True = Vô hi?u hóa truy c?p front-end [M?c ??nh].
"max_login_attempts"
 • S? l??ng t?i ?a c? g?ng ??ng nh?p (front-end). M?c ??nh = 5.
"FrontEndLog"
 • T?p tin cho ghi c? g?ng ??ng nh?p front-end. Ch? ??nh m?t tên t?p tin, ho?c ?? tr?ng ?? vô hi?u hóa.
"disable_webfonts"
 • Vô hi?u hóa các webfont? True = Vâng [M?c ??nh]; False = Không.
"maintenance_mode"
 • B?t ch? ?? b?o tŕ? True = Vâng; False = Không [M?c ??nh]. Vô hi?u hoá m?i th? khác ngoài các front-end. ?ôi khi h?u ích khi c?p nh?t CMS, framework c?a b?n, vv.
"default_algo"
 • Xác ??nh thu?t toán nào s? s? d?ng cho t?t c? các m?t kh?u và phiên trong t??ng lai. Tùy ch?n: PASSWORD_DEFAULT (m?c ??nh), PASSWORD_BCRYPT, PASSWORD_ARGON2I (yêu c?u PHP >= 7.2.0).
"statistics"
 • Giám sát th?ng kê s? d?ng phpMussel? True = Vâng; False = Không [M?c ??nh].

"signatures" (Thê? loa?i)

C?u h́nh cho ch? kư.

"Active"
 • M?t danh sách các kích ho?t t?p tin ch? kư, gi?i h?n b?i d?u ph?y.

Chú thích: - T?p tin ch? kư tr??c tiên ph?i ???c cài ??t, tr??c khi b?n có th? kích ho?t chúng. - ?? các t?p tin th? nghi?m có th? làm vi?c ?úng, các t?p tin ch? kư ph?i ???c cài ??t và kích ho?t. - Giá tr? c?a ch? th? c?u h́nh này ???c l?u tr? trong b? nh? cache. Sau khi thay ??i nó, ?? thay ??i có hi?u l?c, b?n có th? c?n ph?i xóa b? nh? cache.

"fail_silently"
 • phpMussel nên báo cáo khi t?p tin ch? kư b? m?t hay b? h?ng? N?u `fail_silently` ???c vô hi?u hóa, t?p tin b? m?t hay b? h?ng s? ???c báo cáo khi quét, và n?u `fail_silently` ???c kích ho?t, t?p tin b? m?t hay b? h?ng s? b? b? qua, v?i báo cáo quét cho nh?ng t?p tin mà không có b?t k? v?n ??. ?i?u này th??ng c?n ???c ? m?t ḿnh tr? khi b?n g?p s? c? hay v?n ?? t??ng t?. False = Không cho phép; True = Cho phép [M?c ??nh].
"fail_extensions_silently"
 • phpMussel nên báo cáo khi m? r?ng b? m?t? N?u `fail_extensions_silently` ???c vô hi?u hóa, m? r?ng b? m?t s? ???c báo cáo khi quét, và n?u `fail_extensions_silently` ???c kích ho?t, m? r?ng b? m?t hay b? h?ng s? b? b? qua, v?i báo cáo quét cho nh?ng t?p tin mà không có b?t k? v?n ??. Vô hi?u hóa tùy ch?n này có kh? n?ng có th? làm t?ng b?o m?t c?a b?n, nh?ng c?ng có th? d?n ??n s? gia t?ng gi? tích c?c. False = Không cho phép; True = Cho phép [M?c ??nh].
"detect_adware"
 • phpMussel nên s? d?ng ch? kư cho phát hi?n adware? False = Không; True = Vâng [M?c ??nh].
"detect_joke_hoax"
 • phpMussel nên s? d?ng ch? kư cho phát hi?n câu nói ?ùa và ch?i kh?m ph?n m?m ??c h?i và vi rút? False = Không; True = Vâng [M?c ??nh].
"detect_pua_pup"
 • phpMussel nên s? d?ng ch? kư cho phát hi?n các PUA/PUP? False = Không; True = Vâng [M?c ??nh].
"detect_packer_packed"
 • phpMussel nên s? d?ng ch? kư cho phát hi?n ?óng gói t?p tin và d? li?u ?ă ?óng gói? False = Không; True = Vâng [M?c ??nh].
"detect_shell"
 • phpMussel nên s? d?ng ch? kư cho phát hi?n shell script? False = Không; True = Vâng [M?c ??nh].
"detect_deface"
 • phpMussel nên s? d?ng ch? kư cho phát hi?n deface và công c? làm x?u? False = Không; True = Vâng [M?c ??nh].
"detect_encryption"
 • phpMussel nên phát hi?n và ch?n các t?p tin m?t mă? False = Không; True = Vâng [M?c ??nh].

"files" (Thê? loa?i)

C?u h́nh cho x? lư t?p tin.

"max_uploads"
 • S? l??ng t?i ?a c?a t?p tin cho phép ?? quét trong khi quét t?p tin t?i lên tr??c khi h?y b? quá tŕnh quét và thông báo cho ng??i dùng r?ng h? ?ang t?i lên quá nhi?u cùng m?t lúc! Trong lư thuy?t, cung c?p b?o v? ch?ng l?i m?t cu?c t?n công nh? ?ó mà m?t k? t?n công c? g?ng DDoS h? th?ng hay CMS c?a b?n b?ng cách quá t?i phpMussel ?? làm ch?m quá tŕnh PHP ??n khi nó d?ng l?i. ?? xu?t: 10. B?n có th? mu?n t?ng ho?c gi?m s? này tùy thu?c vào t?c ?? c?a ph?n c?ng c?a b?n. Chú ư r?ng con s? này không tính ??n ho?c bao g?m các n?i dung c?a kho l?u tr?.
"filesize_limit"
 • Gi?i h?n c?a kích th??c t?p tin trong KB. 65536 = 64MB [M?c ??nh]; 0 = Không gi?i h?n (luôn có trên danh sách xám), b?t k? giá tr? s? d??ng ch?p nh?n. ?i?u này có th? h?u ích khi c?u h́nh PHP c?a b?n h?n ch? s? l??ng b? nh? m?t quá tŕnh có th? gi? hay n?u h́nh PHP c?a b?n gi?i h?n kích th??c c?a t?i lên t?p tin.
"filesize_response"
 • Làm ǵ v?i t?p tin mà v??t quá các gi?i h?n kích th??c c?a t?i lên (n?u t?n t?i). False = Danh sách tr?ng; True = Danh sách ?en [M?c ??nh].
"filetype_whitelist", "filetype_blacklist", "filetype_greylist"
 • N?u h? th?ng c?a b?n ch? cho phép các lo?i t?p tin c? th? ???c t?i lên, hay n?u h? th?ng c?a b?n t? ch?i m?t cách rơ ràng các lo?i t?p tin c? th?, xác ??nh các lo?i t?p tin trong danh sách tr?ng, danh sách ?en và danh sách xám có th? t?ng t?c ?? quét ???c ti?n hành b?ng cách cho phép các k?ch b?n b? qua các lo?i t?p tin nh?t ??nh. ??nh d?ng là CSV (d?u ph?y ng?n cách giá tr?). N?u b?n mu?n quét t?t c? m?i th?, thay v́ s? d?ng danh sách tr?ng, danh sách ?en hay danh sách xám, ?? l?i nh?ng bi?n tr?ng; Làm nh? v?y s? vô hi?u hóa danh sách tr?ng/?en/xám.
 • Th? t? h?p lư c?a ch? bi?n là: - N?u lo?i t?p tin là trên danh sách tr?ng, không quét và không ch?n các t?p tin, và không ki?m tra các t?p tin ch?ng l?i danh sách ?en hay danh sách xám. - N?u lo?i t?p tin là trên danh sách ?en, không quét các t?p tin nh?ng ch?n nó dù sao, và không ki?m tra các t?p tin ch?ng l?i danh sách xám. - N?u danh sách xám là tr?ng hay n?u danh sách xám không ph?i là tr?ng và các lo?i t?p tin là danh sách xám, quét các t?p tin nh? b́nh th??ng và xác ??nh xem có ch?n nó d?a trên k?t qu? c?a quá tŕnh quét, nh?ng n?u danh sách xám không ph?i là tr?ng và các lo?i t?p tin không ph?i trên danh sách xám, ?i?u tr? các t?p tin nh? th? nó là trên danh sách ?en, v́ th? không quét nó nh?ng ch?n nó dù sao.
"check_archives"
 • C? g?ng ?? ki?m tra n?i dung c?a kho l?u tr?? False = Không ki?m tra; True = Ki?m tra [M?c ??nh].

??nh d?ng | Có th? ??c | Có th? ??c ?? quy | Có th? phát hi?n mă hóa | L?u ư ---|---|---|---|--- Zip | ?? | ?? | ?? | C?n libzip (th??ng ?i kèm v?i PHP). C?ng ???c h? tr? (s? d?ng ??nh d?ng zip): ?? Phát hi?n ??i t??ng OLE. ?? Phát hi?n macro Office. Tar | ?? | ?? | ? | Không c?n b?t c? ?i?u ǵ ??c bi?t. ??nh d?ng không h? tr? mă hóa. Rar | ?? | ?? | ?? | C?n ph?n m? r?ng rar (khi ph?n m? r?ng này không ???c cài ??t, phpMussel không th? ??c t?p tin rar). 7zip | ? | ? | ? | V?n ?ang ?i?u tra cách ??c các t?p tin 7zip trong phpMussel. Phar | ? | ? | ? | H? tr? ??c t?p tin phar ?ă b? xóa trong v1.6.0, và s? không ???c thêm l?i v́ lư do b?o m?t.

N?u b?t k? ai có th? và s?n sàng tr? giúp th?c hi?n h? tr? ??c các ??nh d?ng l?u tr? khác, s? tr? giúp ?ó s? ???c hoan nghênh.

"filesize_archives"
 • Th?a k? danh sách ?en/tr?ng cho kích th??c c?a t?p tin trong kho l?u tr?? False = Không (ch? danh sách xám m?i ?i?u); True = Vâng [M?c ??nh].
"filetype_archives"
 • Th?a k? danh sách ?en/tr?ng cho lo?i t?p tin c?a t?p tin trong kho l?u tr?? False = Không (ch? danh sách xám m?i ?i?u) [M?c ??nh]; True = Vâng.
"max_recursion"
 • T?i ?a ?? quy chi?u sâu gi?i h?n cho kho l?u tr?. M?c ??nh = 3.
"block_encrypted_archives"
 • Phát hi?n và ch?n kho l?u tr? ???c mă hóa? B?i v́ phpMussel không th? quét các n?i dung c?a kho l?u tr? ???c mă hóa, nó có th? mă hóa kho l?u tr? có th? ???c s? d?ng b?i m?t k? t?n công nh? m?t ph??ng ti?n c? g?ng ?? v??t qua phpMussel, máy quét ch?ng vi rút và b?o v? khác nh?. H??ng d?n phpMussel ?? ng?n ch?n b?t k? kho l?u tr? mà nó phát hi?n ???c mă hóa có th? giúp gi?m nguy c? nào liên k?t v?i nh?ng kh? n?ng này. False = Không; True = Vâng [M?c ??nh].
"max_files_in_archives"
 • S? l??ng t?p tin t?i ?a ?? quét t? trong kho l?u tr? tr??c khi h?y quét. M?c ??nh = 0 (không t?i ?a).

"attack_specific" (Thê? loa?i)

C?u h́nh ch?ng l?i t?n công c? th?.

Phát hi?n c?a t?n công t?c kè hoa: False = T?t; True = Trên.

"chameleon_from_php"
 • T́m ki?m cho ??nh danh PHP trong các t?p tin mà không ph?i là PHP c?ng không ph?i là kho l?u tr? ???c công nh?n.
"can_contain_php_file_extensions"
 • Danh sách các ph?n m? r?ng t?p tin ???c phép ch?a mă PHP, ???c phân tách b?ng d?u ph?y. N?u phát hi?n t?n công t?c kè hoa PHP ???c kích ho?t, các t?p tin có ch?a mă PHP, mà có các ph?n m? r?ng không có trong danh sách này, s? ???c phát hi?n là các t?n công t?c kè hoa PHP.
"chameleon_from_exe"
 • T́m ki?m cho ??nh danh t?p tin th?c thi trong các t?p tin mà không ph?i là t?p tin th?c thi c?ng không ph?i là kho l?u tr? ???c công nh?n, và cho t?p tin th?c thi t?p tin mà có ??nh danh sai.
"chameleon_to_archive"
 • Phát hi?n tiêu ?? không chính xác trong l?u tr? và t?p tin nén. ???c h? tr?: BZ/BZIP2, GZ/GZIP, LZF, RAR, ZIP.
"chameleon_to_doc"
 • T́m ki?m cho tài li?u v?n pḥng mà có ??nh danh sai (???c h? tr?: DOC, DOT, PPS, PPT, XLA, XLS, WIZ).
"chameleon_to_img"
 • T́m ki?m cho h́nh ?nh mà có ??nh danh sai (???c h? tr?: BMP, DIB, PNG, GIF, JPEG, JPG, XCF, PSD, PDD, WEBP).
"chameleon_to_pdf"
 • T́m ki?m cho t?p tin PDF mà có ??nh danh sai.
"archive_file_extensions"
 • ???c công nh?n m? r?ng cho t?p tin kho l?u tr? (??nh d?ng là CSV; ch? nên thêm hay lo?i b? khi có v?n ?? x?y ra; lo?i b? không c?n thi?t có th? gây ra sai tích c?c ?? xu?t hi?n cho t?p tin kho l?u tr?, trong khi thêm không c?n thi?t s? trong b?n ch?t danh sách tr?ng nh?ng ǵ b?n ?ang thêm t? phát hi?n c? t?n công; s?a ??i v?i cách th?n tr?ng; c?ng l?u ư r?ng ?i?u này không có tác d?ng liên quan ??n nh?ng ǵ kho l?u tr? có th? và không th? ???c phân tích ? n?i dung c?p). Danh sách này, nh? là m?c ??nh, li?t kê các ??nh d?ng s? d?ng ph? bi?n nh?t trên ph?n l?n các h? th?ng và CMS, nh?ng là c? t́nh không nh?t thi?t ph?i toàn di?n.
"block_control_characters"
 • Ch?n b?t k? t?p tin có ch?a b?t k? kư t? ?i?u khi?n (khác h?n so v?i ḍng m?i)? (`[\x00-\x08\x0b\x0c\x0e\x1f\x7f]`) N?u b?n _CH?_ t?i lên v?n b?n thô, th? th́ b?n có th? kích ho?t tùy ch?n này ?? cung c?p m?t s? b?o v? b? sung ?? h? th?ng c?a b?n. Tuy nhiên, n?u b?n t?i lên b?t c? ?i?u ǵ khác h?n v?n b?n thô, cho phép ?i?u này có th? d?n ??n sai tích c?c. False = Không ch?n [M?c ??nh]; True = Ch?n.
"corrupted_exe"
 • T?p tin b? h?ng và phân tích l?i. False = B? qua; True = Ch?n [M?c ??nh]. Phát hi?n và ch?n kh? thi t?p tin PE (portable executable / th?c thi di ??ng) b? h?ng? Th??ng (nh?ng không ph?i lúc nào), khi khía c?nh c? th? c?a m?t t?p tin PE ?ang b? h?ng hay không th? ???c phân tích chính xác, nó có th? ch? ra m?t nhi?m vi rút. Các quy tŕnh ???c s? d?ng b?i h?u h?t các ch??ng tŕnh ch?ng vi rút ?? phát hi?n vi rút trong các t?p tin PE ?̣i h?i ph?i phân tích nh?ng t?p tin theo m?t cách mà, n?u các l?p tŕnh viên c?a m?t vi rút là nh?n th?c c?a, c? th? s? c? g?ng ?? ng?n ch?n, ?? cho phép vi rút c?a ḿnh ?? không b? phát hi?n.
"decode_threshold"
 • Ng??ng cho chi?u dài c?a d? li?u thô trong ?ó các l?nh gi?i mă nên ???c phát hi?n (trong tr??ng h?p có b?t k? v?n ?? hi?u su?t ?áng chú ư trong khi quét). M?c ??nh = 512KB. S? không hay s? null vô hi?u hóa các ng??ng (lo?i b? b?t k? gi?i h?n d?a trên kích c? t?p tin).
"scannable_threshold"
 • Ng??ng cho chi?u dài c?a d? li?u mà phpMussel ???c phép ??c và quét (trong tr??ng h?p có b?t k? v?n ?? hi?u su?t ?áng chú ư trong khi quét). M?c ??nh = 32MB. S? không hay s? null vô hi?u hóa các ng??ng. Nói chung, giá tr? này không nên ???c ít h?n kích th??c trung b́nh c?a t?i lên t?p tin b?n mu?n và mong ??i ?? nh?n ???c ??n máy ch? hay trang m?ng c?a b?n, không nên ???c ít h?n tùy ch?n filesize_limit, và không nên ???c ít h?n kho?ng m?t ph?n n?m t?ng s? c?p phát b? nh? c?p cho PHP thông qua t?p tin c?u h́nh `php.ini`. Tùy ch?n này t?n t?i ?? c? g?ng ng?n ch?n phpMussel t? vi?c s? d?ng quá nhi?u b? nh? (mà s? ng?n ch?n nó t? vi?c có th? quét các t?p tin thành công trên m?t kích th??c t?p tin nh?t ??nh).
"allow_leading_trailing_dots"
 • Cho phép các d?u ch?m ??u và cu?i trong tên t?p tin? ?i?u này ?ôi khi có th? ???c s? d?ng ?? ?n các t?p tin ho?c ?? l?a m?t s? h? th?ng cho phép truy?n traversal th? m?c. False = Không cho phép [M?c ??nh]. True = Cho phép.
"block_macros"
 • Th? ch?n b?t k? t?p tin nào ch?a macro? M?t s? lo?i tài li?u và b?ng tính có th? ch?a macro th?c thi, do ?ó cung c?p m?t vect? ph?n m?m ??c h?i ti?m ?n nguy hi?m. False = Không ch?n [M?c ??nh]; True = Ch?n.

"compatibility" (Thê? loa?i)

C?u h́nh kh? n?ng t??ng thích cho phpMussel.

"ignore_upload_errors"
 • Nói chung, tùy ch?n này nên b? vô hi?u hóa, tr? khi nó c?n thi?t cho ch?c n?ng ?úng c?a phpMussel trên h? th?ng c? th? c?a b?n. Thông th??ng, khi b? vô hi?u, khi phpMussel phát hi?n s? hi?n di?n c?a elements (y?u t?) trong array `$_FILES`, nó s? c? g?ng ?? b?t ??u quét c?a các t?p tin mà nh?ng y?u t? ??i di?n, và, n?u nh?ng y?u t? này là tr?ng, phpMussel s? tr? v? thông báo l?i. ?ây là hành vi thích h?p cho phpMussel. Tuy nhiên, ??i v?i m?t s? CMS, ph?n t? r?ng trong `$_FILES` có th? x?y ra nh? là k?t qu? c?a các hành vi t? nhiên c?a nh?ng CMS, hay l?i có th? ???c báo cáo khi không có b?t k?, và trong tr??ng h?p này, các hành vi t? nhiên cho phpMussel s? gây tr? ng?i v?i các hành vi b́nh th??ng c?a nh?ng CMS. N?u m?t t́nh hu?ng nh? v?y x?y ra cho b?n, b?t tùy ch?n này s? h??ng d?n phpMussel không c? g?ng ?? b?t ??u quét cho ph?n t? r?ng, b? qua chúng khi t́m th?y và không tr? l?i b?t k? thông báo l?i liên quan, do ?ó cho phép ti?p t?c c?a yêu c?u trang. False = T?T; True = TRÊN.
"only_allow_images"
 • N?u b?n ch? mong ??i hay ch? có ư ??nh ?? cho phép h́nh ?nh ?? ???c t?i lên h? th?ng hay CMS c?a b?n, và n?u b?n hoàn toàn không yêu c?u b?t k? t?p tin khác so v?i h́nh ?nh ?? ???c t?i lên h? th?ng hay CMS c?a b?n, tùy ch?n này nên ???c kích ho?t, nh?ng n?u không nên b? vô hi?u hóa. N?u tùy ch?n này ???c kích ho?t, nó s? h??ng d?n phpMussel ?? ng?n ch?n b?t k? t?i lên b?a băi xác ??nh là các t?p tin không ph?i h́nh ?nh, mà không c?n quét chúng. ?i?u này có th? làm gi?m th?i gian x? lư và s? d?ng b? nh? cho t?i lên c? g?ng c?a các t?p tin không ph?i h́nh ?nh. False = T?T; True = TRÊN.

"heuristic" (Thê? loa?i)

C?u h́nh cho "heuristic" (t́m ki?m / khám phá / t? h?c).

"threshold"
 • Có m?t s? ch? kư c?a phpMussel mà ???c d? ??nh ?? xác ??nh ?áng ng? và ph?m ch?t c?a các t?p tin kh? n?ng ??c h?i t? ?ang ???c t?i lên mà không có trong t? xác ??nh các t?p tin ?ang ???c t?i lên c? th? nh? là ??c h?i. Giá tr? "threshold" này nói v?i phpMussel t?ng tr?ng l??ng t?i ?a c?a ?áng ng? và ph?m ch?t c?a các t?p tin kh? n?ng ??c h?i ?ang ???c t?i lên ?ó là phép tr??c nh?ng t?p tin ?ang ???c g?n c? là ??c h?i. ??nh ngh?a v? tr?ng l??ng trong b?i c?nh này là t?ng s? ?áng ng? và ph?m ch?t ti?m ?n ??c h?i ???c xác ??nh. Theo m?c ??nh, giá tr? này s? ???c thi?t l?p ?? 3. M?t giá tr? th?p h?n nói chung s? cho k?t qu? trong m?t s? xu?t hi?n cao h?n c?a sai tích c?c nh?ng m?t s? cao h?n các t?p tin ??c h?i ???c g?n c?, trong khi m?t giá tr? cao h?n nói chung s? cho k?t qu? trong m?t s? xu?t hi?n th?p h?n c?a sai tích c?c nh?ng m?t s? th?p h?n các t?p tin ??c h?i ???c g?n c?. Nói chung, nó là t?t nh?t ?? có giá tr? này t?i m?c ??nh c?a nó tr? khi b?n ?ang g?p ph?i các v?n ?? liên quan ??n nó.

"virustotal" (Thê? loa?i)

C?u h́nh cho VirusTotal.com.

"vt_public_api_key"
 • N?u b?n mu?n, phpMussel có th? quét t?p tin s? d?ng các Virus Total API nh? m?t cách ?? cung c?p b?o v? t?ng c??ng r?t nhi?u ch?ng l?i vi rút, trojan, ph?n m?m ??c h?i và các m?i ?e d?a khác. Theo m?c ??nh, quét c?a t?p tin s? d?ng các Virus Total API b? vô hi?u hóa. ?? kích ho?t nó, m?t khóa API t? Virus Total là c?n thi?t. Do nh?ng l?i ích ?áng k? r?ng ?i?u này có th? cung c?p cho b?n, nó là m?t cái ǵ ?ó mà tôi r?t khuyên b?n nên cho phép. Xin hăy l?u ư, tuy nhiên, r?ng ?? s? d?ng các Virus Total API, b?n _PH?I_ ??ng ư v?i ?i?u kho?n d?ch v? c?a h? và b?n _PH?I_ tuân theo t?t c? các h??ng d?n nh? mô t? c?a các tài li?u c?a Virus Total! B?n KHÔNG ???c phép ?? s? d?ng tính n?ng h?i nh?p này TR? KHI: - B?n ?ă ??c và ??ng ư v?i các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n c?a Virus Total và API c?a nó. Các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n c?a Virus Total và API c?a nó có th? ???c t́m th?y ? ?ÂY. - B?n ?ă ??c và b?n hi?u, ? m?c nh? nh?t, l?i m? ??u c?a các tài li?u API công c?ng c?a Virus Total (m?i ?i?u sau "VirusTotal Public API v2.0" nh?ng tr??c "Contents"). Các tài li?u API công c?ng c?a Virus Total có th? ???c t́m th?y ? ?ÂY.

L?u ư: N?u quét t?p tin s? d?ng các Virus Total API b? vô hi?u hóa, b?n s? không c?n ph?i xem xét b?t k? tùy ch?n trong th? lo?i này (virustotal), b?i v́ không ai trong s? h? s? làm b?t c? ?i?u ǵ n?u b? vô hi?u hóa này. ?? có ???c m?t khóa API c?a Virus Total, t? b?t c? n?i nào trên trang m?ng c?a h?, nh?p vào liên k?t "Tham gia c?ng ??ng" n?m phía trên cùng bên ph?i c?a trang, nh?p vào các thông tin yêu c?u, và nh?p vào "??ng kư" khi th?c hi?n. Th?c hi?n theo các h??ng d?n ???c cung c?p, và khi b?n ?ă có khóa API công c?ng c?a b?n, sao chép và dán khóa API công c?ng c?a b?n vào tùy ch?n vt_public_api_key c?a các t?p tin c?u h́nh config.ini.

"vt_suspicion_level"
 • Theo m?c ??nh, phpMussel s? h?n ch? các t?p tin nó quét b?ng cách s? d?ng Virus Total API ??n các t?p tin mà nó coi nh? là "?áng ng?". B?n có th? tùy ch?n ?i?u ch?nh h?n ch? này b?ng cách thay ??i các giá tr? c?a tùy ch?n `vt_suspicion_level`.
 • `0`: Các t?p tin ???c ch? ???c coi là ?áng ng? n?u, khi ???c quét b?i phpMussel s? d?ng ch? kư riêng c?a ḿnh, h? ???c coi là mang m?t tr?ng l??ng d?a trên kinh nghi?m ("heuristic weight"). ?i?u này có hi?u qu? có ngh?a s? d?ng các Virus Total API s? là cho m?t ư ki?n th? cho khi phpMussel nghi ng? r?ng m?t t?p tin kh? n?ng có th? ??c h?i, nh?ng không th? hoàn toàn lo?i tr? mà nó c?ng có th? có kh? n?ng là lành tính (không ??c h?i) và v́ th? s? nói chung s? không ch?n nó hay ?ánh d?u nó nh? ???c ??c h?i.
 • `1`: Các t?p tin ???c coi là ?áng ng? n?u, khi ???c quét b?i phpMussel s? d?ng ch? kư riêng c?a ḿnh, h? ???c coi là mang m?t tr?ng l??ng d?a trên kinh nghi?m ("heuristic weight"), n?u h? ?ang ???c bi?t ??n là th?c thi (t?p tin PE, Mach-O, ELF/Linux, vv), hay n?u h? ?ang ???c bi?t ??n là m?t ??nh d?ng r?ng có kh? n?ng ch?a d? li?u th?c thi (ch?ng h?n nh? macro th?c thi, t?p tin DOC/DOCX, t?p tin kho l?u tr? nh? th? RAR, ZIP và vv). ?ây là m?c ??nh và ???c ?? ngh? m?c ?? nghi ng? ?? áp d?ng, hi?u qu? có ngh?a s? d?ng các Virus Total API s? là cho m?t ư ki?n th? cho khi phpMussel ban ??u không t́m th?y b?t c? ?i?u ǵ ??c h?i hay nguy hi?m v?i m?t t?p tin mà nó cho là ?áng ng? và v́ th? s? nói chung s? không ch?n nó hay ?ánh d?u nó nh? ???c ??c h?i.
 • `2`: T?t c? các t?p tin ???c coi ?áng ng? và nên ???c quét b?ng cách s? d?ng các Virus Total API. Tôi không th??ng khuyên b?n nên áp d?ng m?c ?? nghi ng? này, b?i v́ các nguy c? c?a ??t h?n ng?ch API c?a b?n nhanh h?n nhi?u so v?i n?u không s? là tr??ng t́nh hu?ng, nh?ng có nh?ng tr??ng t́nh hu?ng nh?t ??nh (ch?ng h?n nh? khi các qu?n tr?, qu?n tr? web hay hostmaster có r?t ít ni?m tin hay ḷng tin b?t c? ?i?u ǵ trong b?t k? n?i dung t?i lên c?a ng??i dùng c?a h?) theo ?ó m?c ?? nghi ng? này s? ???c thích h?p. V?i m?c ?? nghi ng? này, t?t c? các t?p tin mà không th??ng b? khoá hay b? ?ánh d?u nh? ???c ??c h?i s? ???c quét b?ng cách s? d?ng các Virus Total API. Chú thích, tuy nhiên, mà phpMussel s? ng?ng s? d?ng các Virus Total API khi h?n ng?ch API c?a b?n ?ă ??t ???c (b?t k? m?c ?? nghi ng?), và mà h?n ng?ch c?a b?n có kh? n?ng s? ??t ???c nhanh h?n khi s? d?ng m?c ?? nghi ng? này.

L?u ư: B?t k? m?c ?? nghi ng?, b?t k? t?p tin ???c vào danh sách ?en ho?c vào danh sách tr?ng b??i phpMussel s? không ???c quét b?ng cách s? d?ng các Virus Total API, b?i v́ nh?ng t?p tin nh? v?y ?ă có th? ?ă ???c công b? nh? ??c h?i hay vô h?i b??i phpMussel b?i th?i gian mà h? s? có cách khác ???c quét b??i các Virus Total API, và v́ th?, quét b? sung s? không ???c yêu c?u. Kh? n?ng c?a phpMussel ?? quét các t?p tin s? d?ng các Virus Total API là nh?m xây d?ng t? tin h?n n?a cho n?u m?t t?p tin là ??c h?i ho?c vô h?i trong nh?ng hoàn c?nh trong ?ó phpMussel chinh no là không hoàn toàn ch?c ch?n v? vi?c li?u m?t t?p tin là ??c h?i ho?c vô h?i.

"vt_weighting"
 • phpMussel nên áp d?ng các k?t qu? quét t? s? d?ng Virus Total API nh? các phát hi?n ho?c nh? các cân n?ng phát hi?n? Tùy ch?n này t?n t?i, b?i v́, m?c dù quét m?t t?p tin s? d?ng nhi?u công c? (nh? Virus Total làm) nên d?n ??n m?t t? l? phát hi?n t?ng (và do ?ó ? m?t s? cao h?n các t?p tin ??c h?i b? b?t), nó c?ng có th? d?n ??n m?t s? cao h?n c?a sai tích c?c, và v́ th?, trong m?t s? tr??ng h?p, các k?t qu? quét có th? là t?t h?n s? d?ng nh? m?t ?i?m t? tin ch? không ph?i là m?t k?t lu?n d?t khoát. N?u giá tr? 0 ???c s? d?ng, các k?t qu? quét t? s? d?ng Virus Total API s? ???c áp d?ng nh? phát hi?n, và v́ th?, n?u b?t k? công c? ???c s? d?ng b?i Virus Total ?ánh d?u các t?p tin ???c quét nh? ??c h?i, phpMussel s? cân nh?c các t?p tin ??n ???c ??c h?i. N?u b?t k? giá tr? nào khác ???c s? d?ng, các k?t qu? quét t? s? d?ng Virus Total API s? ???c áp d?ng nh? cân n?ng phát hi?n, và v́ th?, các s? l??ng ??ng c? ???c s? d?ng b?i Virus Total mà ?ánh d?u các t?p tin ???c quét nh? ???c ??c h?i s? ph?c v? nh? là m?t ?i?m tin (hay cân n?ng phát hi?n) cho n?u các t?p tin ???c quét nên ???c xem nh? ??c h?i b?i phpMussel (giá tr? s? d?ng s? ??i di?n cho s? ?i?m tin c?y hay cân n?ng t?i thi?u mà là c?n thi?t ?? có th? ???c coi ??c h?i). Giá tr? 0 ???c s? d?ng b?i m?c ??nh.
"vt_quota_rate" và "vt_quota_time"
 • Theo tài li?u VirusTotal API, nó ???c gi?i h?n t?i ?a là 4 yêu c?u c?a b?t k? ch?t trong b?t k? khung th?i gian 1 phút nào. N?u b?n ch?y m?t honeyclient, honeypot hay b?t k? t? ??ng hóa khác s? là cung c?p các ngu?n l?c ?? VirusTotal và không ch? s? là l?y báo cáo b?n có quy?n ???c m?t h?n ng?ch có yêu c?u cao h?n. Theo m?c ??nh, phpMussel nghiêm s? tuân th? nh?ng h?n ch?, nh?ng do kh? n?ng c?a các h?n ng?ch yêu c?u ?ang ???c t?ng lên, hai tùy ch?n này ???c cung c?p nh? m?t ph??ng ti?n ?? b?n có th? h??ng d?n phpMussel nh? nh?ng ǵ gi?i h?n nó ph?i tuân th?. Tr? khi b?n ?ă ???c h??ng d?n làm nh? v?y, nó không ???c khuy?n khích cho b?n ?? t?ng các giá tr?, nh?ng, n?u b?n ?ă g?p ph?i v?n ?? liên quan ??n h?n ng?ch c?a b?n, gi?m các giá tr? _CÓ TH?_ ?ôi khi giúp b?n trong vi?c ??i phó v?i nh?ng v?n ?? này. H?n ng?ch yêu c?u c?a b?n ???c xác ??nh nh? `vt_quota_rate` yêu c?u c?a b?t k? ch?t trong b?t k? khung th?i gian `vt_quota_time` phút nào.

"urlscanner" (Thê? loa?i)

M?t máy quét URL ???c bao g?m v?i phpMussel, kh? n?ng phát hi?n các URL ??c h?i t? bên trong b?t k? d? li?u hay t?p tin ???c quét.

L?u ư: N?u máy quét URL b? vô hi?u hóa, b?n s? không c?n ph?i xem xét b?t k? tùy ch?n trong ph?n này (urlscanner), b?i v́ không m?t ai trong s? h? s? làm b?t c? ?i?u ǵ n?u b? vô hi?u hóa này.

C?u h́nh cho tra c?u API c?a máy quét URL.

"lookup_hphosts"
 • Cho phép tra c?u API ??n API c?a hpHosts khi xác ??nh nh? true. hpHosts không yêu c?u m?t khóa API ?? th?c hi?n tra c?u API.
"google_api_key"
 • Cho phép tra c?u API ??n API c?a Google Safe Browsing khi khóa API c?n thi?t ???c xác ??nh. Tra c?u ??n API c?a Google Safe Browsing yêu c?u m?t khoá API, mà có th? thu ???c t? ? ?ÂY.
 • L?u ư: Ph?n m? r?ng "cURL" là c?n thi?t ?? s? d?ng tính n?ng này.
"maximum_api_lookups"
 • S? l??ng t?i ?a cho phép c?a tra c?u API ?? th?c hi?n m?i quét l?p cá nhân. B?i v́ m?i tra c?u API thêm s? thêm vào t?ng th?i gian c?n thi?t ?? hoàn thành m?i quét l?p, b?n có th? mu?n ?? quy ??nh m?t gi?i h?n ?? ??y nhanh các quá tŕnh quét t?ng th?. Khi thi?t l?p ?? 0, không s? l??ng t?i ?a cho phép s? ???c áp d?ng. ??t 10 theo m?c ??nh.
"maximum_api_lookups_response"
 • Ph?i làm ǵ n?u s? l??ng t?i ?a cho phép c?a tra c?u API ???c v??t quá? False = Không làm ǵ c? (ti?p t?c ch? bi?n) [M?c ??nh]; True = D?u/Ch?n các t?p tin.
"cache_time"
 • K?t qu? tra c?u API nên ???c l?u tr? trong (trong giây) bao lâu? M?c ??nh là 3600 giây (1 gi?).

"legal" (Thê? loa?i)

C?u h́nh mà liên quan ??n các ngh?a v? h?p pháp.

?? bi?t thêm thông tin v? các ngh?a v? h?p pháp và cách nó có th? ?nh h??ng ??n các ngh?a v? c?u h́nh c?a b?n, vui ḷng tham kh?o ph?n "THÔNG TIN H?P PHÁP" c?a các tài li?u.

"pseudonymise_ip_addresses"
 • Pseudonymise ??a ch? IP khi vi?t các t?p tin nh?t kư? True = Vâng [M?c ??nh]; False = Không.
"privacy_policy"
 • ??a ch? c?a chính sách b?o m?t liên quan ???c hi?n th? ? chân trang c?a b?t k? trang nào ???c t?o. Ch? ??nh URL, ho?c ?? tr?ng ?? vô hi?u hóa.

"template_data" (Thê? loa?i)

C?u h́nh cho m?u thi?t k? và ch? ??.

D? li?u m?u thi?t k? liên quan ??n ??u ra HTML s? d?ng ?? t?o ra các thông báo "S? t?i lên ?ă b? t? ch?i" hi?n th? cho ng??i dùng khi m?t t?i lên t?p tin b? ch?n. N?u b?n ?ang s? d?ng ch? ?? tùy ch?nh cho phpMussel, ??u ra HTML có ngu?n g?c t? t?p tin template_custom.html, và n?u không th́, ??u ra HTML có ngu?n g?c t? t?p tin template.html. Bi?n b?ng v?n b?n cho ph?n này c?a t?p tin c?u h́nh ???c x? lư ?? ??u ra HTML b?ng cách thay th? b?t k? tên bi?n ???c bao quanh b?i các d?u ngo?c nh?n t́m th?y trong ??u ra HTML v?i các d? li?u bi?n t??ng ?ng. Ví d?, ? ?âu foo="bar", b?t k? tr??ng h?p <p>{foo}</p> t́m th?y trong ??u ra HTML s? tr? thành <p>bar</p>.

"theme"
 • Ch? ?? m?c ??nh ?? s? d?ng cho phpMussel.
"Magnification"
 • Phóng to ch?. M?c ??nh = 1.
"css_url"
 • T?p tin m?u thi?t k? cho ch? ?? tùy ch?nh s? d?ng thu?c tính CSS bên ngoài, trong khi các t?p tin m?u thi?t k? cho các ch? ?? m?c ??nh s? d?ng thu?c tính CSS n?i b?. ?? h??ng d?n phpMussel ?? s? d?ng các t?p tin m?u thi?t k? cho ch? ?? tùy ch?nh, xác ??nh các ??a ch? HTTP cho các t?p tin CSS ch? ?? tùy ch?nh c?a b?n s? d?ng các bi?n s? `css_url`. N?u b?n ?? cho bi?n s? này ch? tr?ng, phpMussel s? s? d?ng các t?p tin m?u thi?t k? cho các ch? ?? m?c ??nh.

"PHPMailer" (Thê? loa?i)

C?u h́nh PHPMailer.

Hi?n t?i, phpMussel ch? s? d?ng PHPMailer ?? xác th?c hai y?u t? front-end. N?u b?n không s? d?ng các front-end, ho?c n?u b?n không s? d?ng xác th?c hai y?u t? cho các front-end, b?n có th? b? qua các ch? th? này.

"EventLog"
 • M?t t?p tin ?? ghi nh?t kư t?t c? các s? ki?n liên quan ??n PHPMailer. Ch? ??nh m?t tên t?p tin, ho?c ?? tr?ng ?? vô hi?u hóa.
"SkipAuthProcess"
 • ??t ch? th? này thành `true` ch? th? cho PHPMailer b? qua quy tŕnh xác th?c thông th??ng th??ng x?y ra khi g?i email qua SMTP. ?i?u này nên tránh, b?i v́ b? qua quá tŕnh này có th? ti?t l? email g?i ??n các cu?c t?n công MITM, nh?ng có th? c?n thi?t trong tr??ng h?p quá tŕnh này ng?n PHPMailer k?t n?i v?i máy ch? SMTP.
"Enable2FA"
 • Ch? th? này xác ??nh có nên s? d?ng 2FA cho tài kho?n front-end hay không.
"Host"
 • Máy ch? SMTP ?? s? d?ng cho email g?i ?i.
"Port"
 • S? c?ng ?? s? d?ng cho email g?i ?i. M?c ??nh = 587.
"SMTPSecure"
 • Giao th?c s? d?ng khi g?i email qua SMTP (TLS ho?c SSL).
"SMTPAuth"
 • Ch? th? này xác ??nh xem có nên xác th?c các phiên SMTP (th??ng nên ?? l?i m?t ḿnh).
"Username"
 • Tên ng??i dùng ?? s? d?ng khi g?i email qua SMTP.
"Password"
 • M?t kh?u ?? s? d?ng khi g?i email qua SMTP.
"setFromAddress"
 • ??a ch? ng??i g?i ?? trích d?n khi g?i email qua SMTP.
"setFromName"
 • Tên ng??i g?i ?? trích d?n khi g?i email qua SMTP.
"addReplyToAddress"
 • ??a ch? tr? l?i ?? trích d?n khi g?i email qua SMTP.
"addReplyToName"
 • Tên tr? l?i ?? trích d?n khi g?i email qua SMTP.

"supplementary_cache_options" (Thê? loa?i)

Tùy ch?n b? nh? cache b? sung.

Hi?n t?i, ?i?u này c?c k? th? nghi?m, và có th? không ho?t ??ng nh? mong ??i! Hi?n t?i, tôi khuyên b?n nên b? qua nó.

"enable_apcu"
 • ?i?u này xác ??nh có nên th? s? d?ng APCu ?? l?u tr? không. M?c ??nh = False.
"enable_memcached"
 • ?i?u này xác ??nh có nên th? s? d?ng Memcached ?? l?u tr? không. M?c ??nh = False.
"enable_redis"
 • ?i?u này xác ??nh có nên th? s? d?ng Redis ?? l?u tr? không. M?c ??nh = False.
"enable_pdo"
 • ?i?u này xác ??nh có nên th? s? d?ng PDO ?? l?u tr? không. M?c ??nh = False.
"memcached_host"
 • Giá tr? máy ch? Memcached. M?c ??nh = "localhost".
"memcached_port"
 • Giá tr? c?ng Memcached. M?c ??nh = "11211".
"redis_host"
 • Giá tr? máy ch? Redis. M?c ??nh = "localhost".
"redis_port"
 • Giá tr? c?ng Redis. M?c ??nh = "6379".
"redis_timeout"
 • Giá tr? th?i gian ch? Redis. M?c ??nh = "2.5".
"pdo_dsn"
 • Giá tr? DSN PDO. M?c ??nh = "`mysql:dbname=phpmussel;host=localhost;port=3306`".
"pdo_username"
 • Tên ng??i dùng PDO.
"pdo_password"
 • M?t kh?u PDO.

8. <a name="SECTION8"></a>??NH D?NG C?A CH? KƯ

Xem thêm: - "Ch? kư" là ǵ?

9 byte ??u tiên [x0-x8] c?a m?t t?p tin ch? kư cho phpMussel là phpMussel, và ho?t ??ng nh? m?t "s? ma thu?t" (magic number), ?? xác ??nh chúng nh? t?p tin ch? kư (?i?u này giúp ng?n ng?a phpMussel vô t́nh c? g?ng s? d?ng các t?p tin mà không ph?i là t?p tin ch? kư). Byte ti?p theo [x9] xác ??nh lo?i t?p tin ch? kư, mà phpMussel ph?i bi?t ?? có th? gi?i thích chính xác các t?p tin ch? kư. Các lo?i t?p tin ch? kư sau ?ây ???c nh?n d?ng:

Lo?i | Byte | S? miêu t? ---|---|--- General_Command_Detections | 0? | Cho các t?p tin ch? kư CSV (giá tr? ???c phân cách b?ng d?u ph?y). Giá tr? (ch? kư) là các chu?i ???c mă hoá b?ng h? th?p l?c phân ?? t́m ki?m trong các t?p tin. Ch? kư ? ?ây không có b?t k? tên ho?c các chi ti?t khác (ch? có các chu?i ?? phát hi?n). Filename | 1? | Cho các ch? kư tên t?p tin. Hash | 2? | Cho các ch? kư b?m. Standard | 3? | Cho các t?p tin ch? kư mà làm vi?c tr?c ti?p v?i n?i dung t?p tin. Standard_RegEx | 4? | Cho các t?p tin ch? kư mà làm vi?c tr?c ti?p v?i n?i dung t?p tin. Ch? kư có th? ch?a các bi?u th?c chính quy. Normalised | 5? | Cho các t?p tin ch? kư mà làm vi?c v?i n?i dung t?p tin b́nh th??ng hóa ANSI. Normalised_RegEx | 6? | Cho các t?p tin ch? kư mà làm vi?c v?i n?i dung t?p tin b́nh th??ng hóa ANSI. Ch? kư có th? ch?a các bi?u th?c chính quy. HTML | 7? | Cho các t?p tin ch? kư mà làm vi?c v?i n?i dung t?p tin b́nh th??ng hóa HTML. HTML_RegEx | 8? | Cho các t?p tin ch? kư mà làm vi?c v?i n?i dung t?p tin b́nh th??ng hóa HTML. Ch? kư có th? ch?a các bi?u th?c chính quy. PE_Extended | 9? | Cho các t?p tin ch? kư mà làm vi?c v?i siêu d? li?u PE (nh?ng không ph?i siêu d? li?u PE ph?n). PE_Sectional | A? | Cho các t?p tin ch? kư mà làm vi?c v?i siêu d? li?u PE ph?n. Complex_Extended | B? | Cho các t?p tin ch? kư mà làm vi?c v?i các quy t?c khác nhau d?a trên siêu d? li?u m? r?ng t?o b?i phpMussel. URL_Scanner | C? | Cho các t?p tin ch? kư mà làm vi?c v?i các URL.

Byte k? ti?p [x10] là m?t ḍng m?i [0A], và k?t lu?n tiêu ?? c?a t?p tin ch? kư cho phpMussel.

M?i ḍng không r?ng sau ?ó là m?t ch? kư ho?c quy t?c. M?i ch? kư ho?c quy t?c chi?m m?t ḍng. Các ??nh d?ng ch? kư ???c h? tr? ???c mô t? d??i ?ây.

CH? KƯ CHO TÊN T?P TIN

T?t c? các ch? kư cho tên t?p tin tuân theo các ??nh d?ng:

NAME:FNRX

NAME là tên cho các ch? kư và FNRX là mô h́nh bi?u th?c chính quy ?? ki?m tra tên t?p tin (không mă hóa).

CH? KƯ B?M

T?t c? các ch? kư b?m tuân theo các ??nh d?ng:

HASH:FILESIZE:NAME

HASH là b?m (th??ng là MD5) c?a toàn b? t?p tin, FILESIZE là t?ng dung l??ng t?p tin và NAME là tên cho các ch? kư.

CH? KƯ PH?N PE

T?t c? các ch? kư ph?n PE tuân theo các ??nh d?ng:

SIZE:HASH:NAME

HASH là b?m MD5 c?a m?t ph?n c?a m?t t?p tin PE, SIZE là t?ng kích th??c c?a ph?n ?ó và NAME là tên cho các ch? kư.

CH? KƯ KÉO DÀI PE

T?t c? các ch? kư kéo dài PE tuân theo các ??nh d?ng:

$VAR:HASH:SIZE:NAME

$VAR là tên c?a các bi?n PE ?? ki?m tra, HASH là b?m MD5 c?a bi?n ?ó, SIZE là t?ng kích th??c bi?n và NAME là tên cho các ch? kư.

CH? KƯ KÉO DÀI PH?C T?P

Ch? kư kéo dài ph?c t?p là khá khác nhau v?i các lo?i khác c?a ch? kư có th? v?i phpMussel, trong ư ngh?a r?ng nh?ng ǵ h? ?ang ki?m tra cho ???c quy ??nh b?i nh?ng ch? kư t? và h? có th? ki?m tra cho nhi?u tiêu chí. Các tiêu chí ???c gi?i h?n b?i ";" và các lo?i ki?m tra và d? li?u ki?m tra cho t?ng tiêu chí ???c gi?i h?n b?i ":" nh? v?y mà ??nh d?ng cho nh?ng ch? kư trông h?i gi?ng nh?:

$Bi?n_S?1:M?t_S?_D?_Li?u;$Bi?n_S?2:M?t_S?_D?_Li?u;Tên_Ch?_Kư

M?I TH? KHÁC

T?t c? các ch? kư khác làm theo các ??nh d?ng:

NAME:HEX:FROM:TO

NAME là tên cho các ch? kư và HEX là m?t phân khúc th?p l?c phân mă hóa c?a các t?p tin d? ??nh ?? ???c xu?t hi?n b?i các ch? kư. FROM và TO là thông s? tùy ch?n, cho th?y n?i trong ngu?n d? li?u, b?t ??u và k?t thúc, ?? ki?m tra l?i.

BI?U TH?C CHÍNH QUY

B?t k? cách th?c bi?u th?c chính quy hi?u và x? lư m?t cách chính xác qua PHP c?ng nên ???c hi?u hi?u và x? lư m?t cách chính xác b?i phpMussel và ch? kư c?a nó. Tuy nhiên, tôi mu?n ?? ngh? l?y h?t s?c th?n tr?ng khi vi?t ch? kư bi?u th?c chính quy m?i, b?i v́, n?u b?n không hoàn toàn ch?c ch?n b?n ?ang làm ǵ v?y, có th? có k?t qu? r?t b?t th??ng hay b?t ng?. Nh́n vào các mă ngu?n n?u b?n không hoàn toàn v? b?i c?nh r?ng h? ?ang phân tích cú pháp. Ngoài ra, nh? l?i r?ng t?t c? m?i th? (ngo?i tr? tên t?p tin, cú pháp, siêu d? li?u kho l?u tr? và m?u MD5) ph?i ???c mă hóa h? th?p l?c phân!

9. <a name="SECTION9"></a>NH?NG V?N ?? H?P T??NG TÍCH

PHP và PCRE

 • phpMussel c?n PHP và PCRE ?? th?c hi?n và ho?t ??ng. N?u không có PHP, ho?c không có PCRE thêm c?a PHP, phpMussel s? không th?c hi?n và ho?t ??ng b́nh th??ng. B?n nên ch?c ch?c r?ng h? th?ng c?a b?n có PHP và PCRE cài vào và có s?n tr??c khi t?i và cài ??t phpMussel.

KH? N?NG T??NG THÍCH PH?N M?M CH?NG VI RÚT

Cho h?u h?t các ph?n, phpMussel s? t??ng h?p v?i h?u h?t các ph?n m?m quét vi rút khác. Nh?ng mà, có m?t s? ng??i dùng trong quá kh? ?ă báo cáo m?t s? v?n ??. Thông tin d??i ?ây là t? VirusTotal.com, và nó miêu t? m?t s? gi? tích c?c báo cáo b?i các ch??ng tŕnh ch?ng vi rút khác nhau ch?ng phpMussel. M?c dù thông tin này không ??m b?o n?u b?n g?p ph?i v?n ?? t??ng h?p gi?a phpMussel và ph?n m?m ch?ng vi rút c?a b?n, n?u ph?n m?m ch?ng vi rút c?a b?n ???c ghi nh?n là cách g?n c? ch?ng l?i phpMussel, b?n nên t?t nó tr??c khi s? d?ng phpMussel ho?c nên xét các l?a ch?n khác cho m?t trong hai ph?n m?m ch?ng vi rút c?a b?n ho?c phpMussel.

Thông tin này ???c c?p nh?t l?n c??i vào ngày 2018.10.09 và có th? áp d?ng cho phpMussel công b? hai lo?i phiên b?n nh? m?i nh?t (v1.5.0-v1.6.0) vào th?i gian cái này ???c vi?t.

Thông tin này ch? áp d?ng cho gói chính. K?t qu? có th? khác nhau d?a trên t?p tin ch? kư ?ă cài ??t, plugin, và các thành ph?n ngo?i vi khác.

| Ch??ng tŕnh quét | K?t qu? | |---|---| | Bkav | Báo cáo "VEX.Webshell" |

10. <a name="SECTION10"></a>NH?NG CÂU H?I TH??NG G?P (FAQ)

<a name="WHAT_IS_A_SIGNATURE"></a>"Ch? kư" là ǵ?

Trong b?i c?nh c?a phpMussel, "ch? kư" ?? c?p ??n d? li?u ho?t ??ng nh? m?t ch? th? hay c? ch? ??nh danh cho m?t cái ǵ ?ó c? th? mà chúng tôi ?ang t́m ki?m, th??ng là m?t ?o?n nh? và không nguy hi?m c?a m?t cái ǵ ?ó l?n h?n và có h?i, ch?ng h?n nh? vi rút ho?c trojan, ho?c, m?t t?p tin b?m, ho?c các ch? s? nh?n d?ng t??ng t? khác, và nó th??ng bao g?m m?t nhăn, và m?t s? d? li?u khác ?? giúp cung c?p b?i c?nh b? sung mà có th? ???c s? d?ng b?i phpMussel ?? xác ??nh cách t?t nh?t ?? ti?n hành khi nó g?p nh?ng ǵ chúng ta ?ang t́m ki?m.

<a name="WHAT_IS_A_FALSE_POSITIVE"></a>"Sai tích c?c" là ǵ?

Ngh?a c?a "sai tích c?c" (hay: "l?i sai tích c?c"; "báo ??ng gi?"; Ti?ng Anh: false positive; false positive error; false alarm), mô t? r?t ??n gi?n, và trong m?t b?i c?nh t?ng quát, ???c s? d?ng khi ki?m tra cho m?t ?i?u ki?n, ?? tham kh?o các k?t qu? c?a bài ki?m tra, khi k?t qu? là tích c?c (hay, ?i?u ki?n ???c xác ??nh là "tích c?c", hay "?úng"), nh?ng d? ki?n s? ???c (hay c?n ph?i có ???c) tiêu c?c (hay, ?i?u ki?n, th?c t?, là "tiêu c?c", hay "sai"). "Sai tích c?c" có th? ???c coi là ?i?u t??ng t? nh? "khóc sói" (theo ?ó các ?i?u ki?n ?ang ???c ki?m tra là li?u có con sói g?n ?àn, ?i?u ki?n là "sai" b?i v́ không có con sói g?n ?àn, và ?i?u ki?n ???c báo cáo là "tích c?c" b?i các ng??i ch?n b?ng cách g?i "sói, sói"), hay t??ng t? nh? t́nh hu?ng trong th? nghi?m y t? theo ?ó m?t b?nh nhân ???c ch?n ?oán là có m?t s? b?nh, trong khi th?c t?, h? không có b?t k? s? b?nh.

M?t s? các t? ng? khác s? d?ng là "?úng tích c?c", "?úng tiêu c?c" và "sai tiêu c?c". "?úng tích c?c" ?? c?p ??n khi các k?t qu? ki?m tra và t́nh tr?ng th?c t? c?a ?i?u ki?n là c? hai ?úng (hay "tích c?c"), và "?úng tiêu c?c" ?? c?p ??n khi các k?t qu? ki?m tra và t́nh tr?ng th?c t? c?a ?i?u ki?n là c? hai sai (hay "tiêu c?c"); "?úng tích c?c" hay "?úng tiêu c?c" ???c coi là m?t "suy lu?n ?úng". Các ph?n ?? c?a "sai tích c?c" là "sai tiêu c?c"; "Sai tiêu c?c" ?? c?p ??n khi các k?t qu? ki?m tra là tiêu c?c (hay, ?i?u ki?n ???c xác ??nh là "tiêu c?c", hay "sai"), nh?ng d? ki?n s? ???c (hay c?n ph?i có ???c) tích c?c (hay, ?i?u ki?n, th?c t?, là "tích c?c", hay "?úng").

Trong b?i c?nh phpMussel, các t? ng? ?? c?p ??n ch? kư c?a phpMussel và các t?p tin mà h? ch?n. Khi phpMussel ch?n m?t t?p tin b?i v́ ch? kư c?a nó là x?u, l?i th?i hay không chính xác, nh?ng không nên làm nh? v?y, hay khi nó làm nh? v?y v́ nh?ng lư do sai, chúng tôi ?? c?p ??n s? ki?n này nh? "sai tích c?c". Khi phpMussel không ch?n m?t t?p tin ?ó nên ?ă b? ch?n, b?i v́ m?i ?e d?a khó l??ng, ch? kư m?t tích hay thi?u sót trong ch? kư, chúng tôi ?? c?p ??n s? ki?n này nh? "phát hi?n m?t tích" (which is analogous to a "sai tiêu c?c").

?i?u này có th? ???c tóm t?t b?ng b?ng d??i ?ây:

&nbsp; | phpMussel KHÔNG nên ch?n m?t t?p tin | phpMussel NÊN ch?n m?t t?p tin ---|---|--- phpMussel KHÔNG ch?n m?t t?p tin | ?úng tiêu c?c (suy lu?n ?úng) | Phát hi?n m?t tích (?i?u t??ng t? nh? sai tiêu c?c) phpMussel ch?n m?t t?p tin | __Sai tích c?c__ | ?úng tích c?c (suy lu?n ?úng)

<a name="SIGNATURE_UPDATE_FREQUENCY"></a>T?n su?t c?p nh?t ch? kư là bao nhiêu?

T?n su?t c?p nh?t thay ??i tùy thu?c vào các t?p tin ch? kư trong câu h?i. Nói chung là, t?t c? các ng??i b?o tŕ cho các t?t c? t?p tin ch? kư c? g?ng ??m b?o r?ng ch? kư c?a h? ???c c?p nh?t càng nhi?u càng t?t, nh?ng b?i v́ t?t c? chúng ta ??u có nhi?u cam k?t khác, cu?c s?ng c?a chúng ta bên ngoài d? án, và b?i v́ không ai trong chúng ta ???c b?i th??ng tài chính (hay ???c thanh toán) cho các n? l?c d? án c?a chúng tôi, M?t l?ch tŕnh c?p nh?t chính xác không th? ???c ??m b?o. Nói chung là, ch? kư ???c c?p nh?t b?t c? khi nào có ?? th?i gian ?? c?p nh?t chúng. Tr? giúp luôn ???c ?ánh giá cao n?u b?n s?n sàng cung c?p b?t k?.

<a name="ENCOUNTERED_PROBLEM_WHAT_TO_DO"></a>Tôi ?ă g?p m?t v?n ?? trong khi s? d?ng phpMussel và tôi không bi?t ph?i làm ǵ v? nó! Hăy giúp tôi!

 • B?n ?ang s? d?ng phiên b?n m?i nh?t c?a ph?n m?m? B?n ?ang s? d?ng phiên b?n m?i nh?t c?a t?p tin ch? kư c?a b?n? N?u câu tr? l?i cho m?t trong hai nh?ng câu h?i này là không, c? g?ng c?p nh?t m?i th? ??u tiên, và ki?m tra n?u v?n ?? v?n c̣n. N?u nó v?n c̣n, ti?p t?c ??c.
 • B?n ?ă ki?m tra t?t c? các tài li?u ch?a? N?u không, xin hăy làm nh? v?y. N?u v?n ?? không th? gi?i quy?t b?ng cách s? d?ng tài li?u, hăy ti?p t?c ??c.
 • B?n ?ă ki?m tra các trang issues ch?a, ?? xem n?u v?n ?? ?ă ???c ?? c?p tr??c ?ó? N?u nó ?ă ???c ?? c?p tr??c ?ó, ki?m tra n?u có b?t k? ?? xu?t, ư t??ng, hay gi?i pháp ?ă ???c cung c?p, và làm theo nh? là c?n thi?t ?? c? g?ng gi?i quy?t v?n ??.
 • N?u v?n ?? v?n c̣n, vui ḷng hăy t́m s? giúp ?? v? nó b?ng cách t?o ra m?t issue m?i trên trang issues.

<a name="MINIMUM_PHP_VERSION"></a>Tôi mu?n s? d?ng phpMussel (tr??c v2) v?i phiên b?n PHP c? h?n 5.4.0; B?n có th? giúp?

Không. PHP >= 5.4.0 là yêu c?u t?i thi?u ??i v?i phpMussel < v2.

<a name="MINIMUM_PHP_VERSION_V2"></a>Tôi mu?n s? d?ng phpMussel (v2) v?i phiên b?n PHP c? h?n 7.2.0; B?n có th? giúp?

Không. PHP >= 7.2.0 là yêu c?u t?i thi?u ??i v?i phpMussel v2.

Xem thêm: Bi?u ?? t??ng thích.

<a name="PROTECT_MULTIPLE_DOMAINS"></a>Tôi có th? s? d?ng m?t cài ??t phpMussel ?? b?o v? nhi?u tên mi?n?

Vâng. Cài ??t phpMussel không b? khóa vào các tên mi?n c? th?, và do ?ó có th? ???c s? d?ng ?? b?o v? nhi?u tên mi?n. Nói chung là, chúng tôi ?? c?p ??n cài ??t phpMussel ch? b?o v? m?t mi?n nh? "cài ??t mi?n ??n" ("single-domain installations"), và chúng tôi ?? c?p ??n cài ??t phpMussel b?o v? nhi?u mi?n hay mi?n ph? nh? "cài ??t nhi?u mi?n" ("multi-domain installations"). N?u b?n s? d?ng m?t cài ??t nhi?u mi?n và c?n ph?i s? d?ng các b? t?p tin ch? kư khác nhau cho các mi?n khác nhau, ho?c c?n phpMussel ???c c?u h́nh khác nhau cho các mi?n khác nhau, ?i?u này có th? làm ???c. Sau khi t?i t?p tin c?u h́nh (config.ini), phpMussel s? ki?m tra s? t?n t?i c?a m?t "t?p tin ghi ?è c?u h́nh" c? th? cho mi?n ???c yêu c?u (mi?n-???c-yêu-c?u.tld.config.ini), và n?u ???c t́m th?y, b?t k? giá tr? c?u h́nh nào ???c xác ??nh b?i t?p tin ghi ?è c?u h́nh s? ???c s? d?ng cho tr??ng h?p th?c hi?n thay v́ các giá tr? c?u h́nh ???c ??nh ngh?a b?i t?p tin c?u h́nh. Các t?p tin ghi ?è c?u h́nh gi?ng v?i t?p tin c?u h́nh, và tùy theo quy?t ??nh c?a b?n, có th? ch?a toàn b? các ch? th? c?u h́nh s?n có cho phpMussel, ho?c b?t k? ph?n b?t bu?c nào mà khác v?i các giá tr? ???c xác ??nh b?i t?p tin c?u h́nh. Các t?p tin ghi ?è c?u h́nh ???c ??t tên theo mi?n mà chúng ???c d? ??nh (v́ v?y, ví d?, n?u b?n c?n m?t t?p tin ghi ?è c?u h́nh cho mi?n, http://www.some-domain.tld/, các t?p tin ghi ?è c?u h́nh c?a nó nên ???c ??t tên là some-domain.tld.config.ini, và nên ???c ??t trong vault v?i t?p tin c?u h́nh, config.ini). Tên mi?n cho tr??ng h?p th?c hi?n ???c b?t ngu?n t? header (tiêu ??) HTTP_HOST c?a các yêu c?u; "www" b? b? qua.

<a name="PAY_YOU_TO_DO_IT"></a>Tôi không mu?n lăng phí th?i gian b?ng cách cài ??t này và ??m b?o r?ng nó ho?t ??ng v?i trang web c?a tôi; Tôi có th? tr? ti?n cho b?n ?? làm ?i?u ?ó cho tôi?

Có l?. ?i?u này ???c xem xét theo t?ng tr??ng h?p c? th?. Cho chúng tôi bi?t nh?ng ǵ b?n c?n, nh?ng ǵ b?n ?ang cung c?p, và chúng tôi s? cho b?n bi?t li?u chúng tôi có th? giúp ?? hay không.

<a name="HIRE_FOR_PRIVATE_WORK"></a>Tôi có th? thuê b?n hay b?t k? nhà phát tri?n nào c?a d? án này cho công vi?c riêng t??

Xem ? trên.

<a name="SPECIALIST_MODIFICATIONS"></a>Tôi c?n s?a ??i chuyên môn, tu? ch?nh, vv; B?n có th? giúp?

Xem ? trên.

<a name="ACCEPT_OR_OFFER_WORK"></a>Tôi là nhà phát tri?n, nhà thi?t k? trang web, hay l?p tŕnh viên. Tôi có th? ch?p nh?n hay cung c?p các công vi?c liên quan ??n d? án này không?

Vâng. Gi?y phép c?a chúng tôi không c?m ?i?u này.

<a name="WANT_TO_CONTRIBUTE"></a>Tôi mu?n ?óng góp cho d? án; Tôi có th? làm ???c ?i?u này?

Vâng. ?óng góp cho d? án r?t ???c hoan nghênh. Vui ḷng xem "CONTRIBUTING.md" ?? bi?t thêm thông tin.

<a name="SCAN_DEBUGGING"></a>Làm th? nào ?? truy c?p chi ti?t c? th? v? các t?p tin khi chúng ???c quét?

B?n có th? truy c?p chi ti?t c? th? v? các t?p tin khi chúng ???c quét b?ng cách gán m?t m?ng ?? s? d?ng cho m?c ?ích này tr??c khi h??ng d?n phpMussel ?? quét chúng.

Trong ví d? d??i ?ây, $Foo ???c gán cho m?c ?ích này. Sau khi quét /???ng/d?n/t?p/tin/..., thông tin chi ti?t v? các t?p tin ch?a b?i /???ng/d?n/t?p/tin/... s? ???c ch?a b?i $Foo.

<?php
require 'phpmussel/loader.php';

$phpMussel'Set-Scan-Debug-Array';

$Results = $phpMussel'Scan';

var_dump($Foo);

M?ng này là ?a chi?u. Các ph?n t? ??i di?n cho các t?p tin ???c quét và các ph?n t? con ??i di?n cho các chi ti?t v? các t?p tin này. Các ph?n t? con này nh? sau:

 • Filename (`string`)
 • FromCache (`bool`)
 • Depth (`int`)
 • Size (`int`)
 • MD5 (`string`)
 • SHA1 (`string`)
 • SHA256 (`string`)
 • CRC32B (`string`)
 • 2CC (`string`)
 • 4CC (`string`)
 • ScanPhase (`string`)
 • Container (`string`)
 • ? FileSwitch (`string`)
 • ? Is_ELF (`bool`)
 • ? Is_Graphics (`bool`)
 • ? Is_HTML (`bool`)
 • ? Is_Email (`bool`)
 • ? Is_MachO (`bool`)
 • ? Is_PDF (`bool`)
 • ? Is_SWF (`bool`)
 • ? Is_PE (`bool`)
 • ? Is_Not_HTML (`bool`)
 • ? Is_Not_PHP (`bool`)
 • ? NumOfSections (`int`)
 • ? PEFileDescription (`string`)
 • ? PEFileVersion (`string`)
 • ? PEProductName (`string`)
 • ? PEProductVersion (`string`)
 • ? PECopyright (`string`)
 • ? PEOriginalFilename (`string`)
 • ? PECompanyName (`string`)
 • Results (`int`)
 • Output (`string`)

? - Không ???c cung c?p v?i k?t qu? l?u tr? (ch? cung c?p cho các k?t qu? quét m?i).

? - Ch? cung c?p khi quét t?p tin PE.

N?u b?n mu?n, m?ng này có th? b? phá h?y b?ng cách s? d?ng sau:

$phpMussel'Destroy-Scan-Debug-Array';

<a name="CRON_TO_UPDATE_AUTOMATICALLY"></a>Tôi có th? s? d?ng cron ?? c?p nh?t t? ??ng không?

Vâng. API ???c tích h?p trong front-end ?? t??ng tác v?i trang c?p nh?t thông qua các k?ch b?n bên ngoài. M?t k?ch b?n riêng bi?t, "Cronable", là có s?n, và có th? ???c s? d?ng b?i cron manager hay cron scheduler ?? t? ??ng c?p nh?t gói này và gói h? tr? khác (k?ch b?n này cung c?p tài li?u riêng c?a nó).

<a name="SCAN_NON_ANSI"></a>Có th? phpMussel quét các t?p tin có tên không ANSI?

Gi? s? có m?t th? m?c b?n mu?n quét. Trong th? m?c này, b?n có m?t s? t?p tin có tên không ANSI. - ??????.txt - ????.txt - ???.txt

Gi? s? r?ng b?n ?ang s? d?ng ch? ?? CLI ho?c phpMussel API ?? quét.

Khi s? d?ng PHP < 7.1.0, trên m?t s? h? th?ng, phpMussel s? không th?y các t?p tin này khi c? g?ng quét th? m?c, và do ?ó, s? không th? quét các t?p tin này. B?n có th? s? th?y k?t qu? t??ng t? nh? khi b?n quét m?t th? m?c r?ng:

 Sun, 01 Apr 2018 22:27:41 +0800 ?ă b?t ??u.
 Sun, 01 Apr 2018 22:27:41 +0800 Hoàn thành.

Ngoài ra, khi s? d?ng PHP < 7.1.0, quét các t?p tin riêng l? t?o k?t qu? nh? sau:

 Sun, 01 Apr 2018 22:27:41 +0800 ?ă b?t ??u.
 > ?ang ki?m tra 'X:/directory/??????.txt' (FN: b831eb8f):
 -> T?p tin không h?p l?!
 Sun, 01 Apr 2018 22:27:41 +0800 Hoàn thành.

Ho?c nh?ng ?i?u sau:

 Sun, 01 Apr 2018 22:27:41 +0800 ?ă b?t ??u.
 > X:/directory/??????.txt không ph?i là file ho?c th? m?c.
 Sun, 01 Apr 2018 22:27:41 +0800 Hoàn thành.

?i?u này là do cách mà PHP x? lư các tên t?p tin không ph?i ANSI tr??c PHP 7.1.0. N?u b?n g?p v?n ?? này, gi?i pháp là c?p nh?t cài ??t PHP lên phiên b?n 7.1.0 tr? lên. Trong PHP >= 7.1.0, tên t?p tin không ph?i ANSI ???c x? lư t?t h?n, và phpMussel s? có th? quét các t?p tin ?úng cách.

?? so sánh, k?t qu? khi c? g?ng quét các th? m?c b?ng cách s? d?ng PHP >= 7.1.0:

 Sun, 01 Apr 2018 22:27:41 +0800 ?ă b?t ??u.
 -> ?ang ki?m tra '\??????.txt' (FN: b2ce2d31; FD: 27cbe813):
 --> Không ti?m ???c v?n ??.
 -> ?ang ki?m tra '\????.txt' (FN: 50debed5; FD: 27cbe813):
 --> Không ti?m ???c v?n ??.
 -> ?ang ki?m tra '\???.txt' (FN: ee20a2ae; FD: 27cbe813):
 --> Không ti?m ???c v?n ??.
 Sun, 01 Apr 2018 22:27:41 +0800 Hoàn thành.

Và c? g?ng ?? quét các t?p tin riêng bi?t:

 Sun, 01 Apr 2018 22:27:41 +0800 ?ă b?t ??u.
 > ?ang ki?m tra 'X:/directory/??????.txt' (FN: b831eb8f; FD: 27cbe813):
 -> Không ti?m ???c v?n ??.
 Sun, 01 Apr 2018 22:27:41 +0800 Hoàn thành.

<a name="BLACK_WHITE_GREY"></a>Danh sách ?en ? Danh sách tr?ng ? Danh sách xám ? H? là ǵ, và làm cách nào ?? s? d?ng chúng?

Các thu?t ng? mang ư ngh?a khác nhau trong các ng? c?nh khác nhau. Trong phpMussel, có ba ng? c?nh mà các thu?t ng? này ???c s? d?ng: ?áp ?ng kích th??c t?p tin, ?áp ?ng lo?i t?p tin, và danh sách xám cho ch? kư.

?? ??t ???c m?t k?t qu? mong mu?n v?i chi phí t?i thi?u ?? x? lư, có m?t s? ?i?u ??n gi?n mà phpMussel có th? ki?m tra tr??c khi th?c s? quét các t?p tin, ch?ng h?n nh? các kích th??c, các tên, và các ph?n m? r?ng c?a t?p tin. Ví d?; N?u m?t t?p tin quá l?n, hay n?u ph?n m? r?ng c?a t?p tin ?ó cho bi?t lo?i t?p tin mà chúng tôi không mu?n cho phép trên các trang web c?a chúng tôi, chúng tôi có th? ?ánh d?u t?p tin ngay l?p t?c, và không c?n quét nó.

?áp ?ng kích th??c t?p tin là cách mà phpMussel ?áp ?ng khi t?p tin v??t quá gi?i h?n ???c ch? ??nh. M?c dù không có danh sách th?c t?, m?t t?p tin có th? ???c xem là có hi?u qu? trong danh sách ?en, danh sách tr?ng ho?c danh sách xám, d?a trên kích th??c c?a t?p tin. Hai ch? th? c?u h́nh khác bi?t t?n t?i ?? ch? ??nh m?t gi?i h?n và ?áp ?ng mong mu?n t??ng ?ng.

?áp ?ng lo?i t?p tin là cách mà phpMussel ?áp ?ng v?i ph?n m? r?ng c?a t?p tin. Có ba ch? th? c?u h́nh khác bi?t t?n t?i ?? ch? ??nh các ph?n m? r?ng nào s? n?m trong danh sách ?en, danh sách tr?ng ho?c danh sách xám. M?t t?p tin có th? ???c xem xét có hi?u qu? trên danh sách ?en, danh sách tr?ng ho?c danh sách xám n?u ph?n m? r?ng c?a nó kh?p v?i b?t k? ph?n m? r?ng ???c ch? ??nh t??ng ?ng.

Trong hai ng? c?nh này, n?m trong danh sách tr?ng có ngh?a là không ???c quét ho?c g?n c?; n?m trong danh sách ?en có ngh?a là nó ph?i ???c g?n c? (và do ?ó không c?n ph?i quét nó); và n?m trong danh sách xám có ngh?a là phân tích thêm là c?n thi?t ?? xác ??nh xem chúng ta nên g?n c? nó (và nh? v?y, nó nên ???c quét).

Danh sách xám cho ch? kư là m?t danh sách các ch? kư mà v? c? b?n s? ???c b? qua (?i?u này ?ă ???c ?? c?p tr??c ?ó trong tài li?u). Khi m?t ch? kư trên danh sách xám ???c kích ho?t, phpMussel ti?p t?c làm vi?c thông qua các ch? kư c?a nó và không có hành ??ng c? th? liên quan ??n ch? kư trên danh sách xám. Không có danh sách ?en ch? kư, b?i v́ hành vi ng? ư là hành vi b́nh th??ng cho ch? kư kích ho?t, và không có danh sách tr?ng ch? kư, b?i v́ hành vi ng? ư s? không th?c s? có ư ngh?a trong vi?c xem xét nh? th? nào phpMussel ho?t ??ng b́nh th??ng và nh?ng ?i?u ?ă có th? ?ă làm.

Danh sách xám ch? kư r?t h?u ích n?u b?n c?n gi?i quy?t các v?n ?? gây ra b?i m?t ch? kư c? th? mà không c?n vô hi?u ho?c g? cài ??t toàn b? t?p tin ch? kư.

<a name="CHANGE_COMPONENT_SORT_ORDER"></a>Khi tôi kích ho?t ho?c h?y kích ho?t các t?p tin ch? kư thông qua trang c?p nh?t, nó s?p x?p chúng theo th? t? ch? và s? trong c?u h́nh. Tôi có th? thay ??i cách h? ???c s?p x?p không?

Vâng. N?u b?n c?n bu?c m?t s? t?p tin th?c thi theo th? t? c? th?, b?n có th? thêm m?t s? d? li?u tùy ư tr??c tên c?a chúng trong ch? th? c?u h́nh n?i chúng ???c li?t kê, ???c phân tách b?ng d?u hai ch?m. Khi trang c?p nh?t sau ?ó s?p x?p l?i các t?p tin, d? li?u tùy ư ???c thêm này s? ?nh h??ng ??n th? t? s?p x?p, gây ra chúng do ?ó ?? th?c hi?n theo th? t? mà b?n mu?n, mà không c?n ph?i ??i tên b?t k? ng??i nào trong s? h?.

Ví d?, gi? s? m?t ch? th? c?u h́nh v?i các t?p tin ???c li?t kê nh? sau:

file1.php,file2.php,file3.php,file4.php,file5.php

N?u b?n mu?n file3.php th?c hi?n tr??c, b?n có th? thêm m?t cái ǵ ?ó nh? aaa: tr??c tên c?a t?p tin:

file1.php,file2.php,aaa:file3.php,file4.php,file5.php

Sau ?ó, n?u m?t t?p tin m?i, file6.php, ???c kích ho?t, khi trang c?p nh?t s?p x?p l?i t?t c?, nó s? k?t thúc nh? sau:

aaa:file3.php,file1.php,file2.php,file4.php,file5.php,file6.php

T́nh hu?ng t??ng t? khi m?t t?p tin b? h?y kích ho?t. Ng??c l?i, n?u b?n mu?n t?p tin th?c thi cu?i cùng, b?n có th? thêm m?t cái ǵ ?ó nh? zzz: tr??c tên c?a t?p tin. Trong m?i tr??ng h?p, b?n s? không c?n ??i tên t?p tin ?ang ???c ?? c?p ??n.

11. <a name="SECTION11"></a>THÔNG TIN H?P PHÁP

11.0 PH?N M? ??U

Ph?n tài li?u này nh?m mô t? các cân nh?c pháp lư có th? có v? vi?c s? d?ng và th?c hi?n c?a gói, và cung c?p m?t s? thông tin liên quan c? b?n. ?i?u này có th? quan tr?ng ??i v?i m?t s? ng??i dùng nh? m?t ph??ng ti?n ?? ??m b?o tuân th? m?i yêu c?u pháp lư có th? t?n t?i ? các qu?c gia mà h? ho?t ??ng, và m?t s? ng??i dùng có th? c?n ph?i ?i?u ch?nh chính sách trang web c?a h? theo thông tin này.

??u tiên và quan tr?ng nh?t, xin vui ḷng nh?n ra r?ng tôi (tác gi? gói) không ph?i là lu?t s?, c?ng không ph?i là m?t chuyên gia pháp lư ?? ?i?u ki?n. Do ?ó, tôi không ?? t? cách pháp lư ?? cung c?p t? v?n pháp lư. Ngoài ra, trong m?t s? tr??ng h?p, yêu c?u pháp lư chính xác có th? khác nhau gi?a các qu?c gia và khu v?c pháp lư khác nhau, và các yêu c?u pháp lư khác nhau ?ôi khi có th? xung ??t (ch?ng h?n nh?, ví d?, trong tr??ng h?p các qu?c gia mà ?ng h? quy?n riêng t? và quy?n b? lăng quên, so v?i các qu?c gia mà ?ng h? lu?t l?u gi? d? li?u). C?ng xem xét vi?c truy c?p vào gói không b? gi?i h?n ? các qu?c gia ho?c khu v?c pháp lư c? th?, và do ?ó, c? s? ng??i dùng gói có kh? n?ng ?a d?ng v? m?t ??a lư. Nh?ng ?i?m này ???c xem xét, tôi không ? trong m?t v? trí ?? tuyên b? nh?ng ǵ nó có ngh?a là ?? "tuân th? v? m?t pháp lư" cho t?t c? ng??i dùng, trong t?t c? các liên quan. Tuy nhiên, tôi hy v?ng r?ng thông tin trong tài li?u này s? giúp b?n t? quy?t ??nh v? nh?ng ǵ b?n ph?i làm ?? duy tŕ tuân th? v? m?t pháp lư trong b?i c?nh c?a gói. N?u b?n có b?t k? nghi ng? ho?c quan tâm nào v? thông tin ? ?ây, ho?c n?u b?n c?n thêm tr? giúp và t? v?n t? góc ?? pháp lư, tôi khuyên b?n nên tham kh?o ư ki?n chuyên gia pháp lư ?? ?i?u ki?n.

11.1 TRÁCH NHI?M PHÁP LƯ

Theo nh? ?ă nêu trong gi?y phép gói, gói ???c cung c?p mà không có b?t k? b?o hành nào. ?i?u này bao g?m (nh?ng không gi?i h?n) t?t c? ph?m vi trách nhi?m pháp lư. Gói ph?n m?m ???c cung c?p cho b?n ?? thu?n ti?n cho b?n, v?i hy v?ng r?ng nó s? h?u ích, và r?ng nó s? cung c?p m?t s? l?i ích cho b?n. Tuy nhiên, vi?c s? d?ng ho?c tri?n khai gói, là l?a ch?n c?a riêng b?n. B?n không b? bu?c ph?i s? d?ng ho?c tri?n khai gói, nh?ng khi b?n làm nh? v?y, b?n ch?u trách nhi?m v? quy?t ??nh ?ó. Tôi và nh?ng ng??i ?óng góp gói khác, không ch?u trách nhi?m pháp lư v? h?u qu? c?a các quy?t ??nh mà b?n ??a ra, b?t k? tr?c ti?p, gián ti?p, ng? ư, hay nói cách khác.

11.2 BÊN TH? BA

Tùy thu?c vào c?u h́nh và tri?n khai chính xác c?a nó, gói có th? giao ti?p và chia s? thông tin v?i bên th? ba trong m?t s? tr??ng h?p. Thông tin này có th? ???c ??nh ngh?a là "thông tin nh?n d?ng cá nhân" (PII) trong m?t s? ng? c?nh, b?i m?t s? khu v?c pháp lư.

Thông tin này có th? ???c các bên th? ba này s? d?ng nh? th? nào, là tuân theo c?a chính sách c?a các bên th? ba, và n?m ngoài ph?m vi c?a tài li?u này. Tuy nhiên, trong t?t c? các tr??ng h?p nh? v?y, vi?c chia s? thông tin v?i các bên th? ba này có th? b? vô hi?u hóa. Trong t?t c? các tr??ng h?p nh? v?y, n?u b?n ch?n kích ho?t nó, b?n có trách nhi?m nghiên c?u b?t k? m?i lo ng?i nào v? s? riêng t?, b?o m?t, và vi?c s? d?ng PII c?a các bên th? ba này. N?u có b?t k? nghi ng? nào, ho?c n?u b?n không hài ḷng v?i hành vi c?a các bên th? ba liên quan ??n PII, t?t nh?t là nên vô hi?u hóa t?t c? vi?c chia s? thông tin v?i các bên th? ba này.

V?i m?c ?ích minh b?ch, lo?i thông tin ???c chia s?, và v?i ai, ???c mô t? d??i ?ây.

11.2.0 WEBFONT

M?t s? ch? ?? tùy ch?nh, c?ng nh? UI chu?n ("giao di?n ng??i dùng") cho front-end phpMussel và trang "S? t?i lên ?ă b? t? ch?i", có th? s? d?ng các webfont v́ lư do th?m m?. Các webfont ???c vô hi?u hóa theo m?c ??nh, nh?ng khi ???c kích ho?t, giao ti?p tr?c ti?p gi?a tŕnh duy?t c?a ng??i dùng và d?ch v? l?u tr? webfont s? x?y ra. ?i?u này có th? liên quan ??n vi?c truy?n thông tin nh? ??a ch? IP c?a ng??i dùng, ??i lư ng??i dùng, h? ?i?u hành, và các chi ti?t khác có s?n cho yêu c?u. H?u h?t các webfont này ???c l?u tr? b?i d?ch v? Google Fonts.

Ch? th? c?u h́nh có liên quan: - general -> disable_webfonts

11.2.1 MÁY QUÉT URL

Các URL ???c t́m th?y trong các t?i lên t?p tin có th? ???c chia s? v?i API hpHosts hay API duy?t web an toàn c?a Google, tùy thu?c vào cách gói ???c ??nh c?u h́nh. Trong tr??ng h?p c?a API hpHosts, hành vi này ???c kích ho?t theo m?c ??nh. API duy?t web an toàn c?a Google yêu c?u các khóa API ?? ho?t ??ng chính xác, và do ?ó ???c vô hi?u hóa theo m?c ??nh.

Ch? th? c?u h́nh có liên quan: - urlscanner -> lookup_hphosts - urlscanner -> google_api_key

11.2.2 VIRUS TOTAL

Khi phpMussel quét m?t t?p tin t?i lên, các b?m c?a các t?p tin ?ó có th? ???c chia s? v?i API Virus Total, tùy thu?c vào cách gói ???c ??nh c?u h́nh. Có nh?ng k? ho?ch ?? có th? chia s? toàn b? t?p tin t?i m?t s? th?i ?i?m trong t??ng lai, nh?ng tính n?ng này không ???c gói h? tr? t?i th?i ?i?m này. API Virus Total yêu c?u khóa API ?? ho?t ??ng chính xác, và do ?ó ???c vô hi?u hóa theo m?c ??nh.

Thông tin (bao g?m các t?p tin và siêu d? li?u t?p tin có liên quan) ???c chia s? v?i Virus Total, c?ng có th? ???c chia s? v?i các ??i tác, chi nhánh, và nhi?u ng??i khác cho m?c ?ích nghiên c?u. ?i?u này ???c mô t? chi ti?t h?n theo chính sách b?o m?t c?a h?.

Xem: Privacy Policy &ndash; VirusTotal.

Ch? th? c?u h́nh có liên quan: - virustotal -> vt_public_api_key

11.3 NH?T KƯ

Nh?t kư là m?t ph?n quan tr?ng c?a phpMussel v́ m?t s? lư do. Khi không có nh?t kư, có th? khó ?? ch?n ?oán sai tích c?c, ?? xác ??nh chính xác phpMussel ho?t ??ng t?t nh? th? nào trong b?t k? ng? c?nh c? th? nào, và ?? xác ??nh n?i b?t c?p c?a nó, và nh?ng thay ??i nào có th? c?n thi?t ??i v?i c?u h́nh hay ch? kư c?a nó, ?? nó có th? ti?p t?c ho?t ??ng nh? d? ??nh. B?t k?, nh?t kư có th? không ???c mong mu?n cho t?t c? ng??i dùng, và v?n hoàn toàn tùy ch?n. Trong phpMussel, ghi nh?t kư b? vô hi?u hóa theo m?c ??nh. ?? kích ho?t nó, phpMussel ph?i ???c c?u h́nh cho phù h?p.

Ngoài ra, vi?c nh?t kư có ???c cho phép h?p pháp hay không, và trong ph?m vi ???c cho phép h?p pháp (ví d?, các lo?i thông tin có th? ???c nh?t kư, bao lâu, và trong hoàn c?nh ǵ), có th? thay ??i, tùy thu?c vào th?m quy?n pháp lư và trong b?i c?nh phpMussel ???c tri?n khai (ví d?, n?u b?n ?ang ho?t ??ng nh? m?t cá nhân, nh? m?t th?c th? công ty, và n?u trên c? s? th??ng m?i hay phi th??ng m?i). Do ?ó, nó có th? h?u ích cho b?n ?? ??c k? ph?n này.

Có nhi?u ki?u ghi nh?t kư mà phpMussel có th? th?c hi?n. Các lo?i ghi nh?t kư khác nhau liên quan ??n các lo?i thông tin khác nhau, v́ các lư do khác nhau.

11.3.0 NH?T KƯ QUÉT

Khi ???c kích ho?t trong c?u h́nh gói, phpMussel l?u nh?t kư c?a các t?p tin mà nó quét. Lo?i ghi nh?t kư này có s?n ? hai ??nh d?ng khác nhau: - T?p tin nh?t kư mà có th? ???c ??c b?i con ng??i. - T?p tin nh?t kư ???c tu?n t? hóa.

Các m?c nh?p vào m?t t?p tin nh?t kư mà có th? ???c ??c b?i con ng??i th??ng trông gi?ng nh? sau (ví d?):

Mon, 21 May 2018 00:47:58 +0800 ?ă b?t ??u.
> ?ang ki?m tra 'ascii_standard_testfile.txt' (FN: ce76ae7a; FD: 7b9bfed5):
-> ?ă ???c phát hi?n phpMussel-Testfile.ASCII.Standard!
Mon, 21 May 2018 00:48:04 +0800 Hoàn thành.

M?c nh?p nh?t kư quét th??ng bao g?m các thông tin sau: - Ngày và gi? t?p tin ???c quét. - Tên c?a t?p tin ???c quét. - CRC32b b?m c?a tên và n?i dung c?a t?p tin. - Nh?ng ǵ ?ă ???c phát hi?n trong t?p tin (n?u b?t c? ?i?u ǵ ?ă ???c phát hi?n).

Ch? th? c?u h́nh có liên quan: - general -> scan_log - general -> scan_log_serialized

Khi các ch? th? này ???c ?? tr?ng, lo?i ghi nh?t kư này s? v?n b? vô hi?u hóa.

11.3.1 T?I LÊN B? CH?N

Khi ???c kích ho?t trong c?u h́nh gói, phpMussel l?u nh?t kư c?a các t?i lên ?ă b? ch?n.

Các m?c nh?p vào t?p tin nh?t kư t?i lên b? ch?n th??ng trông gi?ng nh? sau (ví d?):

Ngày: Mon, 21 May 2018 00:47:56 +0800
??a ch? IP: 127.0.0.1
== K?t qu? quét (t?i sao ???c g?n c?) ==
?ă ???c phát hi?n phpMussel-Testfile.ASCII.Standard (ascii_standard_testfile.txt)!
== Tái thi?t ch? kư b?m ==
3ed8a00c6c498a96a44d56533806153c:666:ascii_standard_testfile.txt
?ă ???c ki?m d?ch là "/vault/quarantine/0000000000-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.qfu".

M?c nh?p vào t?p tin nh?t kư t?i lên b? ch?n th??ng bao g?m các thông tin sau: - Ngày và gi? t?i lên b? ch?n. - ??a ch? IP n?i t?i lên b?t ngu?n t? ?ó. - Lư do t?i sao t?p tin b? ch?n (nh?ng ǵ ?ă ???c phát hi?n). - Tên c?a t?p tin b? ch?n. - MD5 b?m và kích th??c c?a t?p tin b? ch?n. - Li?u t?p tin có b? ??a vào ki?m d?ch hay không và d??i tên n?i b? nào.

Ch? th? c?u h́nh có liên quan: - general -> scan_kills

11.3.2 NH?T KƯ FRONT-END

Lo?i nh?t kư này liên quan ??n c? g?ng ??ng nh?p, và ch? x?y ra khi ng??i dùng c? g?ng ??ng nh?p vào front-end (gi? s? truy c?p front-end ???c kích ho?t).

M?c nh?p nh?t kư front-end ch?a ??a ch? IP c?a ng??i dùng ?ang c? g?ng ??ng nh?p, ngày và gi? x?y ra ?i?u này, và k?t qu? c?a c? g?ng này (??ng nh?p thành công, ho?c thành công không thành công). M?c nh?p nh?t kư front-end th??ng trông gi?ng nh? th? này (làm ví d?):

x.x.x.x - Day, dd Mon 20xx hh:ii:ss +0000 - "admin" - ?ă ??ng nh?p.

Ch? th? c?u h́nh có liên quan: - general -> FrontEndLog

11.3.3 XOAY V̉NG NH?T KƯ

B?n có th? mu?n thanh l?c nh?t kư sau m?t kho?ng th?i gian, ho?c có th? ???c yêu c?u làm nh? v?y theo lu?t pháp (kho?ng th?i gian ???c phép gi? nh?t kư h?p pháp có th? b? gi?i h?n b?i lu?t pháp). B?n có th? ??t ???c ?i?u này b?ng cách ??a d?u ngày/gi? vào tên t?p tin nh?t kư c?a b?n theo quy ??nh c?a c?u h́nh gói c?a b?n (ví d?, {yyyy}-{mm}-{dd}.log), và sau ?ó kích ho?t xoay ṿng nh?t kư (xoay ṿng nh?t kư cho phép b?n th?c hi?n m?t s? hành ??ng trên t?p tin nh?t kư khi v??t quá gi?i h?n ???c ch? ??nh).

Ví d?: N?u tôi ???c yêu c?u xóa nh?t kư sau 30 ngày theo pháp lu?t, tôi có th? ch? ??nh {dd}.log trong tên c?a t?p tin nh?t kư c?a tôi ({dd} ??i di?n cho ngày), ??t giá tr? c?a log_rotation_limit ?? 30, và ??t giá tr? c?a log_rotation_action ?? Delete.

Ng??c l?i, n?u b?n ???c yêu c?u gi? l?i nh?t kư trong m?t kho?ng th?i gian dài, b?n có th? cân nh?c không s? d?ng xoay ṿng nh?t kư, ho?c b?n có th? ??t giá tr? c?a log_rotation_action ?? Archive, ?? nén t?p tin nh?t kư, do ?ó làm gi?m t?ng dung l??ng ??a mà h? chi?m.

Ch? th? c?u h́nh có liên quan: - general -> log_rotation_limit - general -> log_rotation_action

11.3.4 C?T NG?N NH?T KƯ

C?ng có th? c?t ng?n các t?p tin nh?t kư riêng l? khi chúng v??t quá m?t kích th??c nh?t ??nh, n?u ?ây b?n có th? c?n hay mu?n làm.

Ch? th? c?u h́nh có liên quan: - general -> truncate

11.3.5 PSEUDONYMISATION ??A CH? IP

Th? nh?t, n?u b?n không quen thu?c v?i thu?t ng? này, "pseudonymisation" ?? c?p ??n vi?c x? lư d? li?u cá nhân sao cho không th? xác ??nh ???c d? li?u cá nhân cho b?t k? ch? ?? d? li?u c? th? nào n?a tr? khi có thông tin b? sung, và mi?n là thông tin b? sung ?ó ???c duy tŕ riêng bi?t và ph?i ch?u s? các bi?n pháp k? thu?t và t? ch?c ?? ??m b?o r?ng d? li?u cá nhân không th? ???c xác ??nh cho b?t k? ng??i t? nhiên nào.

Trong m?t s? tr??ng h?p, b?n có th? ???c yêu c?u v? m?t pháp lư ?? s? d?ng "anonymisation" ho?c "pseudonymisation" cho b?t k? PII nào ???c thu th?p, x? lư ho?c l?u tr?. M?c dù khái ni?m này ?ă t?n t?i trong m?t th?i gian khá lâu, GDPR/DSGVO ?? c?p ??n, và ??c bi?t khuy?n khích "pseudonymisation".

phpMussel có th? s? d?ng "pseudonymisation" cho các ??a ch? IP khi nh?t kư chúng vào b?n ghi, n?u ?ây b?n có th? c?n hay mu?n làm. Khi phpMussel s? d?ng "pseudonymisation" cho các ??a ch? IP, khi nh?t kư chúng vào b?n ghi, octet cu?i cùng c?a ??a ch? IPv4, và m?i th? sau ph?n th? hai c?a ??a ch? IPv6 ???c ??i di?n b?i m?t "x" (hi?u qu? làm tṛn ??a ch? IPv4 ??n ??a ch? ??u tiên c?a m?ng con th? 24 mà chúng ??a vào, và ??a ch? IPv6 ??n ??a ch? ??u tiên c?a m?ng con th? 32 mà chúng ??a vào).

Ch? th? c?u h́nh có liên quan: - legal -> pseudonymise_ip_addresses

11.3.6 S? LI?U TH?NG KÊ

phpMussel có th? tùy ch?n theo dơi s? li?u th?ng kê nh? t?ng s? t?p tin ???c quét và b? ch?n k? t? m?t s? th?i ?i?m c? th?. Tính n?ng này ???c vô hi?u hóa theo m?c ??nh, nh?ng có th? ???c kích ho?t thông qua c?u h́nh gói. Tính n?ng này ch? theo dơi t?ng s? s? ki?n ?ă x?y ra và không bao g?m b?t k? thông tin nào v? các s? ki?n c? th? (và do ?ó, không nên ???c coi là PII).

Ch? th? c?u h́nh có liên quan: - general -> statistics

11.3.7 MĂ HÓA

phpMussel không mă hóa b? nh? cache c?a nó ho?c b?t k? thông tin log nào. Mă hóa b? nh? cache và log có th? ???c gi?i thi?u trong t??ng lai, nh?ng hi?n t?i không có b?t k? k? ho?ch c? th? nào. N?u b?n lo l?ng v? các bên th? ba không ???c phép truy c?p vào các ph?n c?a phpMussel có th? ch?a thông tin nh?n d?ng cá nhân hay thông tin nh?y c?m nh? b? nh? cache ho?c nh?t kư c?a nó, tôi khuyên b?n không nên cài ??t phpMussel t?i v? trí có th? truy c?p công khai (ví d?, cài ??t phpMussel bên ngoài th? m?c public_html tiêu chu?n ho?c t??ng ???ng chúng có s?n cho h?u h?t các máy ch? web tiêu chu?n) và các quy?n h?n ch? thích h?p s? ???c th?c thi cho th? m?c n?i nó c? trú (??c bi?t, cho th? m?c vault). N?u ?i?u ?ó không ?? ?? gi?i quy?t m?i quan ng?i c?a b?n, hăy ??nh c?u h́nh phpMussel ?? các lo?i thông tin gây ra m?i lo ng?i c?a b?n s? không ???c thu th?p ho?c nh?t kư ? ??a ?i?m ??u tiên (ví d?, b?ng cách t?t ghi nh?t kư).

11.4 COOKIE

Khi ng??i dùng ??ng nh?p thành công vào front-end, phpMussel ??t cookie) ?? có th? nh? ng??i dùng cho các yêu c?u ti?p theo (cookie ???c s? d?ng ?? xác th?c ng??i dùng ??n phiên ??ng nh?p). Trên trang ??ng nh?p, c?nh báo cookie ???c hi?n th? n?i b?t, c?nh báo ng??i dùng r?ng cookie s? ???c ??t n?u h? tham gia vào các hành ??ng có liên quan. Cookie không ???c ??t ? b?t k? ?i?m nào khác trong c? s? mă.

Ch? th? c?u h́nh có liên quan: - general -> disable_frontend

11.5 TI?P TH? VÀ QU?NG CÁO

phpMussel không thu th?p ho?c x? lư b?t k? thông tin nào cho m?c ?ích ti?p th? ho?c qu?ng cáo, và không bán ho?c l?i nhu?n t? b?t k? thông tin ???c thu th?p ho?c ghi l?i nào. phpMussel không ph?i là m?t doanh nghi?p th??ng m?i, c?ng không liên quan ??n b?t k? l?i ích th??ng m?i nào, do ?ó, làm nh?ng vi?c này s? không có ư ngh?a ǵ c?. ?ây là tr??ng h?p k? t? khi b?t ??u d? án, và ti?p t?c là tr??ng h?p ngày hôm nay. Ngoài ra, làm nh?ng vi?c này s? ph?n tác d?ng v?i tinh th?n và m?c ?ích d? ??nh c?a toàn b? d? án, và mi?n là tôi ti?p t?c duy tŕ d? án, s? không bao gi? x?y ra.

11.6 CHÍNH SÁCH B?O M?T

Trong m?t s? tr??ng h?p, b?n có th? ???c yêu c?u v? m?t pháp lư ?? hi?n th? rơ ràng liên k?t ??n chính sách b?o m?t c?a b?n trên t?t c? các trang và ph?n trong trang web c?a b?n. ?i?u này có th? quan tr?ng nh? m?t ph??ng ti?n ?? ??m b?o r?ng ng??i dùng ???c thông báo ??y ?? v? các th?c ti?n b?o m?t chính xác c?a b?n, lo?i PII b?n thu th?p, và cách b?n ??nh s? d?ng. ?? có th? bao g?m m?t liên k?t trên trang "S? t?i lên ?ă b? t? ch?i" c?a phpMussel, m?t ch? th? c?u h́nh ???c cung c?p ?? ch? ??nh URL cho chính sách b?o m?t c?a b?n.

Ch? th? c?u h́nh có liên quan: - legal -> privacy_policy

11.7 GDPR/DSGVO

Quy ??nh b?o v? d? li?u chung (GDPR) là m?t quy ??nh c?a Liên minh châu Âu, có hi?u l?c k? t? 25 Tháng N?m 2018. M?c tiêu chính c?a quy ??nh là cung c?p quy?n ki?m soát cho công dân và c? dân EU v? d? li?u cá nhân c?a riêng h?, và th?ng nh?t quy ??nh trong EU v? quy?n riêng t? và d? li?u cá nhân.

Quy ??nh này bao g?m các ?i?u kho?n c? th? liên quan ??n vi?c x? lư "thông tin nh?n d?ng cá nhân" (PII) c?a b?t k? "ch? ?? d? li?u" nào (b?t k? ng??i t? nhiên ???c xác ??nh ho?c có th? nh?n d?ng ???c) t? ho?c trong EU. ?? tuân th? quy ??nh, "enterprise" ho?c "doanh nghi?p" (theo quy ??nh c?a quy ??nh), và b?t k? h? th?ng và quy tŕnh có liên quan nào ph?i ghi nh? s? riêng t? ngay t? ??u, ph?i s? d?ng cài ??t b?o m?t cao nh?t có th?, ph?i th?c hi?n các bi?n pháp b?o v? thích h?p cho b?t k? thông tin ???c l?u tr? hay x? lư nào (bao g?m nh?ng không gi?i h?n trong vi?c th?c hi?n "pseudonymisation" ho?c "anonymisation" ??y ?? c?a d? li?u), ph?i khai báo rơ ràng các lo?i d? li?u mà h? thu th?p, cách h? x? lư nó, v́ lư do ǵ, trong bao lâu h? gi? nó, và n?u h? chia s? d? li?u này v?i b?t k? bên th? ba nào, các lo?i d? li?u ???c chia s? v?i bên th? ba, cách, t?i sao, vv.

D? li?u có th? không ???c x? lư tr? khi có c? s? h?p pháp ?? làm nh? v?y, theo quy ??nh c?a quy ??nh. Nói chung, ?i?u này có ngh?a là ?? x? lư d? li?u c?a ch? ?? d? li?u trên c? s? h?p pháp, nó ph?i ???c th?c hi?n theo ngh?a v? pháp lư, ho?c ch? ???c th?c hi?n sau khi có s? ??ng ư rơ ràng và ??y ?? thông tin ?ă ???c l?y t? ch? ?? d? li?u.

B?i v́ các khía c?nh c?a quy ??nh có th? phát tri?n trong th?i gian, ?? tránh vi?c truy?n bá thông tin l?i th?i, nó có th? là t?t h?n ?? t́m hi?u v? các quy ??nh t? m?t ngu?n có th?m quy?n, trái ng??c v?i vi?c ch? bao g?m các thông tin có liên quan ? ?ây trong tài li?u gói (mà cu?i cùng có th? tr? nên l?i th?i khi quy ??nh phát tri?n).

M?t s? tài nguyên ???c ?? xu?t ?? t́m hi?u thêm thông tin: - REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL - Quy ??nh b?o v? d? li?u chung

L?n cu?i c?p nh?t: 7 Tháng T? 2019 (2019.04.07).

For more information send a message to info at phpclasses dot org.