PHP Classes

File: vault/lang/lang.tr.yaml

Recommend this page to a friend!
  Classes of Caleb  >  PHP Mussel  >  vault/lang/lang.tr.yaml  >  Download  
File: vault/lang/lang.tr.yaml
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: PHP Mussel
PHP file virus scanner to detect malware
Author: By
Last change:
Date: 3 years ago
Size: 6,115 bytes
 

Contents

Class file image Download
##\
# This file is a part of the phpMussel package.
# Homepage: https://phpmussel.github.io/
#
# PHPMUSSEL COPYRIGHT 2013 AND BEYOND BY THE PHPMUSSEL TEAM.
#
# Authors:
# @see PEOPLE.md
#
# License: GNU/GPLv2
# @see LICENSE.txt
#
# This file: Turkish language data (last modified: 2019.02.26).
##/

# Language settings.
Local Name: "Türkçe"
Text Direction: "ltr"
IntegerRule: "int2Type4"
FractionRule: "int1"

PrivacyPolicy: "Gizlilik Politikas?"
SafeBrowseLookup_200: "Potansiyel olarak zararl? URL tespit edildi"
SafeBrowseLookup_400: "API istek hatas?"
SafeBrowseLookup_401: "API yetkilendirme hatas?"
SafeBrowseLookup_503: "API hizmeti kullan?lam?yor"
SafeBrowseLookup_999: "Bilinmeyen API hatas?"
_exclamation: "%s! "
_exclamation_final: "%s!"
_fullstop: ". "
_fullstop_final: "."
bad_command: "Bu komutu anlam?yorum, üzgünüm."
cli_algo_not_supported: "Belirtilen algoritma desteklenmiyor."
cli_failed_to_complete: "Tarama i?lemini tamamlama ba?ar?s?z"
cli_is_not_a: "%s bir dosya veya dizin de?il."
cli_ln2: |
 phpMussel program?n? kulland???n?z için te?ekkür ederiz; Sisteminize
 yüklenen dosyalardaki truva atlar?n?, virüsleri, zararl? yaz?l?mlar? ve
 di?er tehditleri tespit etmek için tasarlanm?? bir PHP beti?i, ClamAV
 imzalar?na ve di?erlerine dayal? olarak.
                   ~ ~ ~
 PHPMUSSEL TELIF HAKKI 2013 ve sonras? GNU/GPLv2 by Caleb M (Maikuolan).
                   ~ ~ ~
cli_ln3: |
 ?u anda CLI modunda çal??an phpMussel (komut sat?r? arabirimi). Bir
 dosyay? veya dizini taramak için "scan" yaz?n, taramak istedi?iniz
 dosyan?n veya dizinin ad?n? yaz?n ve Enter tu?una bas?n; CLI modu
 komutlar?n?n bir listesi için "c" yaz?n ve Enter tu?una bas?n; Ç?kmak için
 "q" yaz?n ve Enter tu?una bas?n.
cli_pe1: "Geçerli bir PE dosyas? de?il!"
cli_pe2: "PE Bölümleri:"
cli_signature_placeholder: "IMZA-ADINIZ"
cli_working: "Devam etmekte"
corrupted: "Bozuk PE saptand?"
data_not_available: "Veri mevcut de?il."
denied: "Yükleme Reddedildi!"
denied_reason: "Yükleme a?a??da belirtilen nedenlerle engellendi:"
detected: "%s alg?land?"
detected_control_characters: "Alg?lanan kontrol karakterleri"
encrypted_archive: "Alg?lanan ?ifreli ar?iv; ?ifrelenmi? ar?ivlere izin verilmiyor"
failed_to_access: ""%s" eri?ilemedi!"
field_date: "Tarih"
field_header_hash_reconstruction: "Karma imzalar? rekonstrüksiyonu"
field_header_pe_reconstruction: "PE kesit imzalar? rekonstrüksiyonu"
field_header_scan_results_why_flagged: "Tarama sonuçlar? (neden i?aretlendi)"
field_ip_address: "IP adresi"
file: "Dosya"
filesize_limit_exceeded: "Dosya boyutu s?n?r? a??ld?"
filetype_blacklisted: "Filetype kara listeye al?nd?"
finished: "Bitirdi"
generated_by: "Üreten"
greylist_cleared: " Gri liste temizlendi."
greylist_updated: " Gri liste güncellendi."
image: "Imaj"
instance_already_active: "Örnek zaten etkin! Lütfen kancalar?n?z? tekrar kontrol edin."
invalid_data: "Geçersiz veri!"
invalid_file: "Geçersiz dosya"
invalid_url: "Geçersiz URL!"
macros_not_permitted: "Makrolara izin verilmez"
ok: "Tamam"
only_allow_images: "Resim d???ndaki dosyalar? yüklemek izin verilmez"
plugins_directory_nonexistent: "Eklentiler dizini yok!"
quarantined_as: ""/vault/quarantine/%s.qfu" olarak karantinaya al?nd?."
recursive: "Yineleme derinli?i s?n?r? a??ld?"
required_variables_not_defined: "Gerekli de?i?kenler tan?mlanmam??: Devam edemiyorum."
scan_chameleon: "%s bukalemun sald?r?s? tespit edildi"
scan_checking: "Kontrol etme"
scan_command_injection: "Komuta enjeksiyon giri?imi tespit edildi"
scan_complete: "Tamamlay?n?z"
scan_extensions_missing: "Ba?ar?s?z oldu (gerekli uzant?lar? eksik)!"
scan_filename_manipulation_detected: "Dosya ad? i?leme alg?land?"
scan_missing_filename: "Dosya ad? eksik"
scan_no_problems_found: "Hiçbir sorun bulunamad?."
scan_not_archive: "Ba?ar?s?z oldu (bo? veya bir ar?iv de?il)!"
scan_reading: "Okuma"
scan_signature_file_missing: "?mza dosyas? eksik"
scan_tampering: "Potansiyel olarak tehlikeli dosyalar?n de?i?tirilmesi alg?land?"
scan_unauthorised_upload: "Yetkisiz dosya yükleme i?i alg?land?"
scan_unauthorised_upload_or_misconfig: "Yetkisiz dosya yükleme manipülasyonu veya yanl?? yap?land?rma alg?land?! "
started: "Ba?lat?lan"
too_many_files_in_archive: "Ar?ivde çok fazla dosya var"
too_many_urls: "Çok fazla URL'ler"
upload_error_1: "Dosya boyutu upload_max_filesize yönergesini a??yor. "
upload_error_2: "Dosya boyutu form tan?ml? dosya boyutu s?n?r?n? a??yor. "
upload_error_34: "Yükleme hatas?! Lütfen yard?m için hostmaster ile ileti?ime geçin! "
upload_error_6: "Yükleme dizini eksik! Lütfen yard?m için hostmaster ile ileti?ime geçin! "
upload_error_7: "Disk yazma hatas?! Lütfen yard?m için hostmaster ile ileti?ime geçin! "
upload_error_8: "PHP yanl?? yap?land?rmas? tespit edildi! Lütfen yard?m için hostmaster ile ileti?ime geçin! "
upload_limit_exceeded: "Yükleme s?n?r? a??ld?"
x_does_not_exist: "%s mevcut de?il"

cli_commands: |
 ..
 q
 - CLI'den ç?k?n.
 - Takma adlar?: quit, exit.
 hash_file:%
 - Dosyalardan karma imzalar? olu?tur [Sözdizimi: hash_file:algo dosya-ad?].
 hash:%
 - Dizeden karma imzas? üret [Sözdizimi: hash:algo dizgesi].
 algo
 - Tüm desteklenen algoritmalar? listele.
 hex_encode
 - ?kili dizgeyi onalt?l?k olarak dönü?tür [Sözdizimi: hex_encode dizgesi].
 - Takma ad: x.
 hex_decode
 - Onalt?l?y? ikili dizeye olarak dönü?tür [Sözdizimi: hex_decode dizgesi].
 base64_encode
 - ?kili'e base64 hale dönü?tür [Sözdizimi: base64_encode dizgesi].
 - Takma ad: b.
 base64_decode
 - Base64'ü ikili hale dönü?tür [Sözdizimi: base64_decode dizgesi].
 pe_meta
 - Meta verileri bir PE dosyas?ndan ay?klay?n [Sözdizimi: pe_meta dosya-ad?].
 url_sig
 - URL taray?c? imzalar?n? olu?tur [Sözdizimi: url_sig dizgesi].
 scan
 - Dosya veya dizini tara [Sözdizimi: scan dosya-ad?].
 - Takma ad: s.
 c
 - Bu komut listesini yazd?r?n.
For more information send a message to info at phpclasses dot org.