PHP Classes

File: vault/lang/lang.tr.fe.yaml

Recommend this page to a friend!
  Classes of Caleb  >  PHP Mussel  >  vault/lang/lang.tr.fe.yaml  >  Download  
File: vault/lang/lang.tr.fe.yaml
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: PHP Mussel
PHP file virus scanner to detect malware
Author: By
Last change:
Date: 3 years ago
Size: 50,645 bytes
 

Contents

Class file image Download
##\
# This file is a part of the phpMussel package.
# Homepage: https://phpmussel.github.io/
#
# PHPMUSSEL COPYRIGHT 2013 AND BEYOND BY THE PHPMUSSEL TEAM.
#
# Authors:
# @see PEOPLE.md
#
# License: GNU/GPLv2
# @see LICENSE.txt
#
# This file: Turkish language data for the front-end (last modified: 2019.05.05).
##/

Extended Description Chart.js: "Ön uçlar?n pasta grafikler olu?turmas?n? sa?lar.<br /><a href="https://github.com/chartjs/Chart.js">Chart.js</a>, <a href="https://opensource.org/licenses/MIT">MIT license</a> üzerinden kullan?labilir."
Extended Description PHPMailer: "E-posta göndermeyi içeren herhangi bir i?lev kullanmak için gereklidir.<br /><a href="https://github.com/PHPMailer/PHPMailer">PHPMailer</a>, <a href="https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/blob/master/LICENSE">LGPLv2.1 </a> lisans? üzerinden kullan?labilir."
Extended Description phpMussel: "Ana paket (hariç imzalar, belgeler, ve yap?land?rma)."
bNav_home_logout: "<a href="?">Ana Sayfa</a> | <a href="?phpmussel-page=logout">Ç?k??</a>"
bNav_logout: "<a href="?phpmussel-page=logout">Ç?k??</a>"
config_PHPMailer_Enable2FA: "Bu yönerge, ön uç hesaplar? için 2FA kullan?l?p kullan?lmayaca??n? belirler."
config_PHPMailer_EventLog: "PHPMailer ile ilgili tüm olaylar? günlü?e kaydetmek için bir dosya. Dosya ad? belirtin veya devre d??? b?rakmak için bo? b?rak?n."
config_PHPMailer_Host: "Giden e-posta için kullan?lacak SMTP ana bilgisayar?."
config_PHPMailer_Password: "SMTP ile e-posta gönderirken kullan?lacak ?ifre."
config_PHPMailer_Port: "Giden e-posta için kullan?lacak ba?lant? noktas? numaras?. Varsay?lan = 587."
config_PHPMailer_SMTPAuth: "Bu yönerge SMTP oturumlar?n?n do?rulan?p onaylanmayaca??n? belirler (genellikle bunu yaln?z b?rakmal?s?n)."
config_PHPMailer_SMTPSecure: "SMTP ile e-posta gönderirken kullan?lacak protokol (TLS veya SSL)."
config_PHPMailer_SkipAuthProcess: "<code>true</code> oldu?unda, PHPMailer normalde SMTP yoluyla e-posta gönderirken olu?an kimlik do?rulama i?lemini atlar. Bu i?lemin atlanmas?, giden e-postalar? MITM sald?r?lar?na maruz b?rakabilir. Baz? durumlarda olsa gerekli olabilir (ör., PHPMailer bir SMTP sunucusuna ba?lanamad???nda)."
config_PHPMailer_Username: "SMTP ile e-posta gönderirken kullan?lacak kullan?c? ad?."
config_PHPMailer_addReplyToAddress: "SMTP ile e-posta gönderirken kullan?lacak cevap adresi."
config_PHPMailer_addReplyToName: "SMTP ile e-posta gönderirken kullan?lacak cevap ismi."
config_PHPMailer_setFromAddress: "SMTP ile e-posta gönderirken kullan?lacak gönderen adresi."
config_PHPMailer_setFromName: "SMTP ile e-posta gönderirken kullan?lacak gönderenin ad?."
config_attack_specific_allow_leading_trailing_dots: "Dosya adlar?n?n ba??nda ve sonunda noktalara izin verilsin mi? Bu bazen dosyalar? gizlemek veya baz? sistemleri dizin geçi?ine izin vermek için kand?rmak için kullan?labilir. Yanl??/False = ?zin verme [Varsay?lan]. Do?ru/True = ?zin ver."
config_attack_specific_archive_file_extensions: "Tan?nan ar?iv dosya uzant?lar? (biçimi CSV'dir; sorunlar oldu?unda yaln?zca eklemeli veya ç?kar?lmal?d?r; gereksiz yere kald?r?lmas? yanl?? pozitiflerin ortaya ç?kmas?na neden olabilir; gereksiz yere ekleme, ekledi?inizin beyaz listeye eklenmesine e?de?erdir; dikkatle de?i?tirmek; bunun içerik düzeyinde bir etkisi olmad???n? da unutmay?n). Varsay?lan olarak oldu?u gibi liste, ço?unlukla sistemlerin ve CMS'nin ço?unlu?unda kullan?lan biçimleri listeler, ancak kapsaml? de?ildir."
config_attack_specific_block_control_characters: "Herhangi bir kontrol karakteri içeren dosyalar? engelle (yeni sat?rlara istisna)? (<code>[\x00-\x08\x0b\x0c\x0e\x1f\x7f]</code>) Yaln?zca düz metin yüklüyorsan?z, sisteminize biraz daha koruma sa?lamak için bu seçene?i açabilirsiniz. Bununla birlikte, ba?ka herhangi bir ?ey için, bunu açt???n?zda yanl?? pozitif sonuç alabilirsiniz. Yanl??/False = Engelleme [Varsay?lan]; Do?ru/True = Engelle."
config_attack_specific_block_macros: "Makro içeren dosyalar? engellemeye çal???n m?? Baz? belge türleri ve elektronik tablolar yürütülebilir makrolar içerebilir, böylece tehlikeli bir potansiyel zararl? yaz?l?m vektörü sa?layabilir. Yanl??/False = Engelleme [Varsay?lan]; Do?ru/True = Engelle."
config_attack_specific_can_contain_php_file_extensions: "PHP kodunun içerilmesine izin verilen dosya uzant?lar? listesi, virgüllerle ayr?lm??. PHP bukalemun sald?r? alg?lama etkinse, bu listede olmayan uzant?lar? olan PHP kodu içeren dosyalar, PHP bukalemun sald?r?lar? olarak alg?lanacakt?r."
config_attack_specific_chameleon_from_exe: "Çal??t?r?lamaz dosyalarda ve ar?iv d??? dosyalarda yürütülebilir üstbilgileri ara ve ba?l?klar? yanl?? olan yürütülebilir dosyalar? aray?n. Yanl??/False = Kapal?; Do?ru/True = Aç?k."
config_attack_specific_chameleon_from_php: "PHP ba?l?klar?n? PHP olmayan dosyalarda aray?n. Yanl??/False = Kapal?; Do?ru/True = Aç?k."
config_attack_specific_chameleon_to_archive: "Ar?ivlerde ve s?k??t?r?lm?? dosyalarda yanl?? üstbilgileri alg?la. Desteklenen: BZ/BZIP2, GZ/GZIP, LZF, RAR, ZIP. Yanl??/False = Kapal?; Do?ru/True = Aç?k."
config_attack_specific_chameleon_to_doc: "Ba?l?klar? yanl?? olan ofis belgelerini arama (Desteklenen: DOC, DOT, PPS, PPT, XLA, XLS, WIZ). Yanl??/False = Kapal?; Do?ru/True = Aç?k."
config_attack_specific_chameleon_to_img: "Ba?l?klar? yanl?? olan resimleri arama (Desteklenen: BMP, DIB, PNG, GIF, JPEG, JPG, XCF, PSD, PDD, WEBP). Yanl??/False = Kapal?; Do?ru/True = Aç?k."
config_attack_specific_chameleon_to_pdf: "Ba?l?klar? yanl?? olan PDF dosyalar?n? aray?n. Yanl??/False = Kapal?; Do?ru/True = Aç?k."
config_attack_specific_corrupted_exe: "Bozuk dosyalar ve i?leme hatalar?. Yanl??/False = Ald?rmamak; Do?ru/True = Engelle [Varsay?lan]. Potansiyel olarak bozuk PE (Portable Executable) dosyalar?n? alg?la ve engelle? Genellikle (ama her zaman de?il), bir PE dosyas?n?n baz? k?s?mlar? bozulmu? veya do?ru ?ekilde ayr??t?r?lamad???nda, viral bir enfeksiyonun göstergesi olabilir. Ço?u anti-virüs program?n?n PE dosyalar?ndaki virüsleri alg?lamak için kulland??? süreçler, dosyalar?n belirli yollarla i?lenmesini gerektirir. Bir virüs yazar? bunun fark?ndaysa, virüslerinin tespit edilmemesine izin vermek için bu i?lemi atlatmaya çal??acaklard?r."
config_attack_specific_decode_threshold: "Kod çözme komutlar?n? kontrol etmek için ham verinin maksimum uzunlu?u (tarama s?ras?nda belirgin bir performans sorunu olmas? durumunda). Varsay?lan = 512KB. S?f?r veya null de?er, s?n?r? devre d??? b?rak?r."
config_attack_specific_scannable_threshold: "phpMussel'?n okumas?na ve taramas?na izin verilen ham verinin maksimum uzunlu?u (tarama s?ras?nda belirgin bir performans sorunu olmas? durumunda). Varsay?lan = 32MB. S?f?r veya null de?er, s?n?r? devre d??? b?rak?r. Genellikle bu de?er, sunucuya veya web sitenize almak istedi?iniz ve bekledi?iniz dosya yüklemelerinin ortalama dosya boyutundan daha az olmamal?d?r, filesize_limit yönergesinden daha fazla olmamal?d?r, ve PHP'ye izin verilen toplam bellek ay?rman?n be?te birinden fazla olmamal?d?r. Bu yönerge, phpMussel'?n fazla bellek kullanmas?n? önlemeye yöneliktir."
config_compatibility_ignore_upload_errors: "Bu yönerge genelde, phpMussel'?n sizin belirli sisteminizde düzgün çal??mas? için gerekliyse devre d??? b?rak?lmal?d?r. Normalde devre d??? b?rak?ld???nda, phpMussel <code>$_FILES</code> array() içindeki ö?elerin varl???n? tespit etti?inde, bu elemanlar?n temsil etti?i dosyalar?n bir taramas?n? ba?latmaya çal??acakt?r, ve, bu elemanlar bo?sa, phpMussel bir hata mesaj? döndürür. Bu, phpMussel için do?ru davran??t?r. Bununla birlikte, baz? CMS için <code>$_FILES</code> daki bo? ö?eler, bu CMS'nin do?al davran???n?n bir sonucu olarak ortaya ç?kabilir veya herhangi bir ?ey olmad???nda hata raporlanabilir, ve bu durumda, phpMussel için normal davran??, o CMS'nin normal davran???n? engelleyecektir. Böyle bir durum sizin için ortaya ç?karsa, bu seçene?i etkinle?tirmek bu tarama türlerini önlemeniz yoluyla yard?mc? olacakt?r, böylece sayfa talebinin devam etmesine izin verilir. Yanl??/False = Kapal?; Do?ru/True = Aç?k."
config_compatibility_only_allow_images: "Yaln?zca resimlerin sisteminize veya CMS'e yüklenmesine izin vermeyi dü?ünüyorsan?z, ve kesinlikle sistemden veya CMS'e yüklenmek üzere görüntülerden ba?ka herhangi bir dosyaya ihtiyaç duymuyorsan?z, bu yönergenin etkinle?tirilmesi gerekir, ancak aksi takdirde devre d??? b?rak?lmal?d?r. Bu yönerge etkinle?tirilirse, phpMussel'a resim olmayan dosyalar olarak tan?mlanan yüklemeleri ayr?ms?z olarak engellemesini söyleyecektir. Bu, resim olmayan dosyalar?n yüklenmesine te?ebbüs edilmesi için i?lem süresi ve bellek kullan?m?n? azaltabilir. Yanl??/False = Kapal?; Do?ru/True = Aç?k."
config_experimental: "Karars?z/Deneysel!"
config_files_block_encrypted_archives: "?ifreli ar?ivlerin alg?lanan ve engellemek? phpMussel, ?ifreli ar?ivlerin içeri?ini tarayam?yor, ve bu yüzden, ar?iv ?ifrelemesinin bir sald?rgan taraf?ndan phpMussel'?, anti-virüs taray?c?lar? ve benzeri di?er korumalar, atlamak için bir araç olarak kullan?labilece?i mümkündür. phpMussel taraf?ndan ke?fedilen ?ifreli ar?ivlerin engellenmesi bu riskleri potansiyel olarak azaltabilir. Yanl??/False = Hay?r; Do?ru/True = Evet [Varsay?lan]."
config_files_check_archives: "Ar?iv içeri?ini kontrol etmeye çal??t?n?z m?? Yanl??/False = Kontrol etmeyin; Do?ru/True = Kontrol et [Varsay?lan]."
config_files_filesize_archives: "Dosya boyutu kara/beyaz listeyi ar?iv içeri?ine mi aktar?yorsun? Yanl??/False = Hay?r; Do?ru/True = Evet [Varsay?lan]."
config_files_filesize_limit: "KB cinsinden dosya boyutu s?n?r?. 65536 = 64MB [Varsay?lan]; 0 = S?n?r yok. Kabul edilen herhangi bir pozitif say?sal de?er. Bu, PHP yap?land?rman?z?n bir i?lemin tutabilece?i bellek miktar?n? s?n?rlad???nda veya PHP yap?land?rman?z?n yüklemelerin dosya boyutunu s?n?rlamas? durumunda yararl? olabilir."
config_files_filesize_response: "Dosya boyutu s?n?r?n? a?an dosyalarla ne yap?lmas? gerekiyor (bir s?n?r varsa). Yanl??/False = Beyaz listeye; Do?ru/True = Kara listeye [Varsay?lan]."
config_files_filetype_archives: "Ar?iv içeri?i için dosya türü kara listeyi ve beyaz listeyi devral?r m?? Yanl??/False = Hay?r [Varsay?lan]; Do?ru/True = Evet."
config_files_filetype_blacklist: "Kara liste:"
config_files_filetype_greylist: "Gri liste:"
config_files_filetype_whitelist: "Sisteminiz yaln?zca belirli dosya türlerinin yüklenmesine izin veriyorsa, veya sisteminiz belli dosya türlerini aç?kça reddetiyorsa, bu dosya türlerini beyaz listelerde, kara listelerde ve gri listelerde belirtmek taraman?n h?z?n? art?rabilir, komut dosyas? belirli dosya türlerini atlamak için izin vererek. Biçim CSV (virgülle ayr?lm?? de?erler). Her ?eyi taramak istiyorsan?z, bu de?i?kenleri bo? b?rak?n; Bunu yapmak beyaz/kara/gri listeyi devre d??? b?rak?r. ??lem mant??? ?u ?ekildedir: Dosya türü beyaz listede bulunuyorsa, dosyay? taramay?n ve engellemeyin ve dosyay? kara listeye veya gri listeye kar?? kontrol etmeyin. Dosya türü kara listede bulunuyorsa, dosyay? taramay?n, ancak yine de engelleyin ve dosyay? gri liste kar?? kontrol etmeyin. Gri liste bo?sa, ya da gri liste bo? de?ilse ve dosya türü gri listede bulunuyorsa, dosyay? normal göre tara ve taraman?n sonuçlar?na dayanarak engelleyip engellemeyece?ini belirleme, ancak gri liste bo? de?ilse ve dosya türü gri listede de?il, dosyay? kara listede oldu?u gibi davran?n, bu nedenle tarama de?il, yine de engelleme. Beyaz liste:"
config_files_max_files_in_archives: "Taramay? iptal etmeden önce ar?iv içinden taranacak maksimum dosya say?s?. Varsay?lan = 0 (maksimum de?il)."
config_files_max_recursion: "Ar?ivler için maksimum özyineleme derinli?i s?n?r?. Varsay?lan = 3."
config_files_max_uploads: "Yükleme taramas? s?ras?nda taranacak maksimum dosya say?s?. Bu say?y? a?mak taramay? durduracak ve kullan?c?ya çok fazla yükleme yapt?klar? bildirilecektir! Sisteminizi veya CMS'nizi DDoS giri?iminde bulunduran teorik bir sald?r?ya kar?? koruma sa?lar. Tavsiye edilen: 10. Donan?m?n?z?n h?z?na ba?l? olarak bu say?y? yükseltebilir veya azaltabilirsiniz. Bu numaran?n ar?iv içeri?ini hesaba katmad???n? unutmay?n."
config_general_FrontEndLog: "Ön uç giri? denemelerini kaydetmek için kullan?lan dosya. Dosya ad? belirtin veya devre d??? b?rakmak için bo? b?rak?n."
config_general_cleanup: "?lk yükleme taramas?ndan sonra komut dosyas? taraf?ndan kullan?lan de?i?kenleri ve önbellek ayar?n? kald?r?n m?? Yanl??/False = Hay?r; Do?ru/True = Evet [Varsay?lan]. Yüklemeleri taramak için yaln?zca beti?i kullan?yorsan?z, bunu <code>true</code> (evet) olarak ayarlaman?z gerekir, bellek kullan?m?n? en aza indirgemek için. Senaryoyu ba?ka ?eyler için kullan?yorsan?z, onu <code>false</code> (hay?r) olarak ayarlaman?z, yinelenen verilerin belle?e yeniden yüklenmesini önlemek için. Genel uygulamada genellikle <code>true</code> olarak ayarlanmal?d?r, ancak bunu yaparsan?z, beti?i dosya yüklemelerini taramaktan ba?ka bir ?ey için kullanamazs?n?z. CLI modunda hiçbir etkisi yoktur."
config_general_default_algo: "Gelecekteki tüm ?ifreler ve oturumlar için hangi algoritmay? kullanaca??n? tan?mlar. Options: PASSWORD_DEFAULT (varsay?lan), PASSWORD_BCRYPT, PASSWORD_ARGON2I (PHP &gt;= 7.2.0 gerektirir)."
config_general_delete_on_sight: "Bu yönergeyi etkinle?tirmek, komut dosyas?na, imzalar yoluyla veya ba?ka ?ekilde herhangi bir alg?lama ölçütüyle e?le?en tüm taranan yüklemeleri derhal silmesini söyleyecektir. Temiz oldu?u dü?ünülen dosyalara dokunulmaz. Ar?iv durumunda tüm ar?iv silinir. Dosya yükleme taramas? için, genellikle bu yönergeyi etkinle?tirmek gerekli de?ildir, çünkü genellikle yürütme tamamland???nda PHP otomatik olarak önbellek içeri?ini temizleyecektir (yükleme nedeniyle geçici olarak saklanan dosyalar? silece?ini belirtir). Bu yönerge, burada PHP'nin kopyalar? her zaman beklendi?i gibi davranmayanlar için ek bir güvenlik tedbiri olarak eklenmi?tir. Yanl??/False = Taramadan sonra, dosyay? yaln?z b?rak?n [Varsay?lan]; Do?ru/True = Taramadan sonra, temiz de?ilse hemen silin."
config_general_disable_cli: "CLI modunu devre d??? b?rak? CLI modu varsay?lan olarak etkindir, ancak bazen baz? test araçlar?na (örne?in PHPUnit) ve di?er CLI tabanl? uygulamalara müdahale edebilir. CLI modunu devre d??? b?rakman?z gerekmiyorsa, bu direktif görmezden almal?s?n?z. False = CLI modunu etkinle?tir [Varsay?lan]; True = CLI modunu devre d??? b?rak."
config_general_disable_frontend: "Ön uç eri?imini devre d??? b?rak? Ön uç eri?imi phpMussel'?n daha yönetilebilir hale getirebilir, ancak potansiyel bir güvenlik riski de olu?turabilir. phpMussel'?n mümkün oldu?unda arka ucundan yönetmesi önerilir, ancak kolayl?k sa?lamak için ön uç eri?imi sa?lanm??t?r. ?htiyac?n?z olmad?kça devre d??? b?rak?n. False = Ön uç eri?imini etkinle?tir; True = Ön uç eri?imini devre d??? b?rak [Varsay?lan]."
config_general_disable_webfonts: "Webfontlar?n? devre d??? b?rak? Do?ru/True = Evet [Varsay?lan]; Yanl??/False = Hay?r."
config_general_enable_plugins: "phpMussel eklentileri için deste?i etkinle?tirilsin mi? Yanl??/False = Hay?r; Do?ru/True = Evet [Varsay?lan]."
config_general_forbid_on_block: "phpMussel, dosya yüklemesi engellenen mesajla birlikte hangi ba?l?klar? göndermelidir? Yanl??/False = 200 OK (Tamam); Do?ru/True = 403 Forbidden (Yasak) [Varsay?lan]."
config_general_honeypot_mode: "Honeypot modu etkinle?tirildi?inde, phpMussel kar??la?t??? her dosya yüklemesini karantinaya almaya çal??acakt?r, dahil olan imzalardan herhangi biriyle e?le?ip e?le?medi?ine bak?lmaks?z?n, ve asl?nda hiçbir tarama ya da analiz yap?lmayacakt?r. Bu i?levsellik, kötücül yaz?l?m ara?t?rmas? için yararl? olmal?d?r, ancak normal ?artlar alt?nda bu i?levselli?i etkinle?tirmeniz önerilmez. Varsay?lan olarak, bu seçenek devre d???d?r. Yanl??/False = Devre d??? [Varsay?lan]; Do?ru/True = Etkinle?tirildi."
config_general_ipaddr: "Ba?lama isteklerinin IP adresi nerede bulunur? (Cloudflare ve benzeri hizmetler için yararl?d?r). Varsay?lan = REMOTE_ADDR. UYARI: Ne yapt???n?z? bilmiyorsan?z bunu de?i?tirmeyin!"
config_general_lang: "phpMussel için varsay?lan dili belirleyin."
config_general_log_rotation_action: "Log rotasyonu, herhangi bir zamanda bulunmas? gereken günlük dosyalar?n?n say?s?n? s?n?rlar. Yeni log dosyalar? olu?turuldu?unda, toplam log dosya say?s? belirtilen s?n?r? a?arsa, belirtilen eylem gerçekle?tirilecektir. ?stenen i?lemi burada belirtebilirsiniz. Delete = En eski log dosyalar?n? sil, s?n?r art?k a??lmam?? kadar. Archive = Öncelikle dosyay? ar?ivleyin, ve sonra en eski log dosyalar?n? sil, s?n?r art?k a??lmam?? kadar."
config_general_log_rotation_limit: "Log rotasyonu, herhangi bir zamanda bulunmas? gereken günlük dosyalar?n?n say?s?n? s?n?rlar. Yeni log dosyalar? olu?turuldu?unda, toplam log dosya say?s? belirtilen s?n?r? a?arsa, belirtilen eylem gerçekle?tirilecektir. ?stenen s?n?r? burada belirtebilirsiniz. 0 de?eri, log rotasyonunu devre d??? b?rak?r."
config_general_maintenance_mode: "Bak?m modunu etkinle?tirilsin mi? Do?ru/True = Evet; Yanl??/False = Hay?r [Varsay?lan]. Ön uç haricindeki her ?eyi devre d??? b?rak?r. Bazen CMS'nizi, çerçeveleri vb. güncellenirken yararl?d?r."
config_general_max_login_attempts: "Maksimum giri? denemesi say?s?."
config_general_numbers: "Numaralar?n görüntülenmesini nas?l tercih edersiniz? Size en uygun görünen örne?i seçin."
config_general_quarantine_key: "phpMussel dosyalar? karantinaya koyabilir, bunu yapmak istiyorsan. Web sitelerini korumak isteyen, dosyalar? derinlemesine analiz etmek istemeyen kullan?c?lar bu i?levselli?i devre d??? b?rakmal?d?r. Dosyalar? daha derinlemesine analiz etmek isteyen tüm kullan?c?lar (ör., kötü amaçl? yaz?l?m ara?t?rmalar?) bu i?levselli?i etkinle?tirmelidir. Dosyalar? karantinaya koymak bazen yanl?? pozitiflerin hata ay?klanmas?na yard?mc? olabilir. Bunu devre d??? b?rakmak için <code>quarantine_key</code> yönergesini bo? b?rak?n (veya henüz bo? de?ilse içeri?ini sil). Etkinle?tirmek için bir miktar girin. <code>quarantine_key</code> karantina i?levinin önemli bir güvenlik özelli?idir. Bu yönerge, potansiyel sald?rganlar?n karantina içeri?ini istismar etmesini önler. <code>quarantine_key</code>, ?ifrelerinizle ayn? ?ekilde ele al?nmal?d?r: Dikkatli koruyun, ve uzun olanlar daha iyidir. En iyi efekti elde etmek için <code>delete_on_sight</code> ile birlikte kullan?n."
config_general_quarantine_max_files: "Karantinada bulunabilecek maksimum dosya say?s?. Karantinaya yeni dosyalar eklendi?inde, bu say? a??l?rsa, kalan dosyalar bu say?y? geçmedi?i sürece eski dosyalar silinir. Varsay?lan = 100."
config_general_quarantine_max_filesize: "Dosyalar?n karantinaya al?nmas?na izin verilen maksimum dosya boyutu. Belirtilen de?erden büyük dosyalar karantinaya Al?nmayacakt?r. Bu yönerge olas? herhangi bir sald?rgan?n karantinaya istenmeyen verilerle sel bask?n? yapmas?n? zorla?t?ran bir araç olarak önemlidir. Varsay?lan = 2MB."
config_general_quarantine_max_usage: "Karantina için izin verilen maksimum bellek kullan?m?. Karantina taraf?ndan kullan?lan toplam bellek bu de?ere ula??rsa, kullan?lan en büyük bellek art?k bu de?ere ula??ncaya kadar en eski karantinaya al?nan dosyalar silinir. Bu yönerge olas? herhangi bir sald?rgan?n karantinaya istenmeyen verilerle sel bask?n? yapmas?n? zorla?t?ran bir araç olarak önemlidir. Varsay?lan = 64MB."
config_general_scan_cache_expiry: "phpMussel tarama sonuçlar?n? ne kadar süreyle önbelle?e almal?? De?er, tarama sonuçlar?n?n önbelleklenece?i saniye say?s?d?r. Varsay?lan 21600 saniyedir (6 saat); 0 de?eri, tarama sonuçlar?n? önbelle?e almay? devre d??? b?rak?r."
config_general_scan_kills: "Engellenen ve silinen yüklemelerin tüm kay?tlar?n? kaydetmek için kullan?lan dosyan?n ad?. Dosya ad? belirtin veya devre d??? b?rakmak için bo? b?rak?n."
config_general_scan_log: "Tüm tarama sonuçlar?n? günlü?e kaydetmek için dosyan?n ad?. Dosya ad? belirtin veya devre d??? b?rakmak için bo? b?rak?n."
config_general_scan_log_serialized: "Tüm tarama sonuçlar?n? kaydetmek için dosyan?n ad? (seri hale getirilmi? bir format kullanarak). Dosya ad? belirtin veya devre d??? b?rakmak için bo? b?rak?n."
config_general_statistics: "phpMussel kullan?m istatistiklerini takip et? Do?ru/True = Evet; Yanl??/False = Hay?r [Varsay?lan]."
config_general_timeFormat: "phpMussel taraf?ndan kullan?lan tarih/saat gösterimi biçimi. ?ste?e ba?l? olarak ek seçenekler eklenebilir."
config_general_timeOffset: "Dakika cinsinden zaman dilimi fark?."
config_general_timezone: "Zaman diliminiz."
config_general_truncate: "Belirli bir boyuta ula?t???nda günlük dosyalar?n? kesin? De?er, bir günlük dosyas?n?n kesilmeden önce büyüyebilece?i B/KB/MB/GB/TB cinsinden maksimum boyuttur. Varsay?lan 0KB de?eri, kesmeyi devre d??? b?rak?r (günlük dosyalar? s?n?rs?z büyüyebilir). Not: Tek tek kay?t dosyalar? için geçerlidir! Günlük dosyalar?n?n boyutu toplam olarak al?nmaz."
config_heuristic_threshold: "?üpheli ve potansiyel olarak kötü amaçl? dosya kalitesini tan?mlamak için phpMussel'de imzalar var. Bu dosya kalitesi, dosyan?n kötü amaçl? oldu?u anlam?na gelmez, ancak çok say?da dosya kalitesi dosyan?n kötü amaçl? oldu?unu gösterebilir. Bu "threshold" de?eri, phpMussel'a ?üpheli ve potansiyel olarak kötü amaçl? dosya kalitesinin maksimum toplam a??rl???n? bildirir. Bu maksimumu a?mak, dosyan?n kötü amaçl? olarak tan?mlanmas?na neden olur. Bu ba?lamda a??rl???n tan?m?, belirlenen ?üpheli ve potansiyel olarak kötü amaçl? özelliklerin toplam say?s?d?r. Varsay?lan olarak, Bu de?er 3'e ayarlanacakt?r. Daha dü?ük bir de?er genelde yanl?? pozitif sonuçlar?n ortaya ç?kmas?na neden olur, ancak daha yüksek say?da kötü amaçl? dosyan?n bayrakl? oldu?u görülürken, daha yüksek bir de?er genellikle yanl?? pozitiflerin olu?umuyla sonuçlan?r, ancak bayrak alt?ndaki kötü amaçl? dosyalar?n say?s? daha dü?ük olur. Mümkün oldu?unda bu de?eri varsay?lan de?erlerine b?rakmak genellikle en iyisidir."
config_legal_privacy_policy: "Olu?turulan sayfalar?n alt k?sm?nda görüntülenecek ilgili gizlilik politikas?n?n adresi. Bir URL belirtin veya devre d??? b?rakmak için bo? b?rak?n."
config_legal_pseudonymise_ip_addresses: "Günlük dosyalar? yazarken IP adresi "pseudonymize" edilir? Do?ru/True = Evet [Varsay?lan]; Yanl??/False = Hay?r."
config_signatures_Active: "Aktif imza dosyalar?n?n virgülle ayr?lm?? bir listesi."
config_signatures_detect_adware: "phpMussel reklam yaz?l?mlar?n? alg?lamak için imzalar? i?leyecek mi? Yanl??/False = Hay?r; Do?ru/True = Evet [Varsay?lan]."
config_signatures_detect_deface: "phpMussel bozulmalar ve defacement lar? tespiti için imzalar? i?leyecek mi? Yanl??/False = Hay?r; Do?ru/True = Evet [Varsay?lan]."
config_signatures_detect_encryption: "phpMussel ?ifrelenmi? dosyalar? alg?lay?p bloke etmeli mi? Yanl??/False = Hay?r; Do?ru/True = Evet [Varsay?lan]."
config_signatures_detect_joke_hoax: "phpMussel sahtekarl?k programlar?n? tespit etmek için imzalar? i?leyecek mi? Yanl??/False = Hay?r; Do?ru/True = Evet [Varsay?lan]."
config_signatures_detect_packer_packed: "phpMussel paketleyicileri ve paketlenmi? verileri alg?lamak için imzalar? i?leyecek mi? Yanl??/False = Hay?r; Do?ru/True = Evet [Varsay?lan]."
config_signatures_detect_pua_pup: "phpMussel PU(A/P)'lar? alg?lamak için imzalar? i?leyecek mi? Yanl??/False = Hay?r; Do?ru/True = Evet [Varsay?lan]."
config_signatures_detect_shell: "phpMussel kabuk komut dosyalar?n? alg?lamak için imzalar? i?leyecek mi? Yanl??/False = Hay?r; Do?ru/True = Evet [Varsay?lan]."
config_signatures_fail_extensions_silently: "Uzant?lar eksik oldu?unda phpMussel raporlamal? m?? <code>fail_extensions_silently</code> devre d??? b?rak?l?rsa, eksik uzant?lar tarama s?ras?nda raporlanacak, ve <code>fail_extensions_silently</code> etkinle?tirilmi?se, eksik uzant?lar yok say?l?r, ve bu dosyalarda herhangi bir sorun olmad???n? bildirir. Bu yönergenin devre d??? b?rak?lmas?, potansiyel olarak güvenli?inizi art?rabilir, ancak yanl?? pozitifliklerin artmas?na neden olabilir. Yanl??/False = Devre d???; Do?ru/True = Etkinle?tirildi [Varsay?lan]."
config_signatures_fail_silently: "?mzalar dosyalar? eksik veya bozuk oldu?unda phpMussel raporlamal? m?? <code>fail_silently</code> devre d??? b?rak?l?rsa, eksik veya bozuk dosyalar tarama s?ras?nda rapor edilecektir, ve <code>fail_silently</code> etkinle?tirilmi?se, eksik ve bozuk dosyalar yok say?l?r, ve bu dosyalarda herhangi bir sorun olmad???n? bildirir. Sorun ya?amad???n?z sürece bu yaln?z b?rak?lmal?d?r. Yanl??/False = Devre d???; Do?ru/True = Etkinle?tirildi [Varsay?lan]."
config_supplementary_cache_options_enable_apcu: "Önbelle?e almak için APCu kullanmaya çal???l?p kullan?lmayaca??n? belirtir. Varsay?lan = False."
config_supplementary_cache_options_enable_memcached: "Önbelle?e almak için Memcached kullanmaya çal???l?p kullan?lmayaca??n? belirtir. Varsay?lan = False."
config_supplementary_cache_options_enable_pdo: "Önbelle?e almak için PDO kullanmaya çal???l?p kullan?lmayaca??n? belirtir. Varsay?lan = False."
config_supplementary_cache_options_enable_redis: "Önbelle?e almak için Redis kullanmaya çal???l?p kullan?lmayaca??n? belirtir. Varsay?lan = False."
config_supplementary_cache_options_memcached_host: "Memcached ana bilgisayar de?eri. Varsay?lan = "localhost"."
config_supplementary_cache_options_memcached_port: "Memcached port de?eri. Varsay?lan = "11211"."
config_supplementary_cache_options_pdo_dsn: "PDO DSN de?eri. Varsay?lan = "mysql:dbname=phpmussel;host=localhost;port=3306"."
config_supplementary_cache_options_pdo_password: "PDO parola."
config_supplementary_cache_options_pdo_username: "PDO kullan?c? ad?."
config_supplementary_cache_options_redis_host: "Redis ana bilgisayar de?eri. Varsay?lan = "localhost"."
config_supplementary_cache_options_redis_port: "Redis port de?eri. Varsay?lan = "6379"."
config_supplementary_cache_options_redis_timeout: "Redis zaman a??m? de?eri. Varsay?lan = "2.5"."
config_template_data_Magnification: "Yaz? tipi büyütme. Varsay?lan = 1."
config_template_data_css_url: "Özel temalar için CSS dosyas? URL'si."
config_template_data_theme: "phpMussel için kullan?lacak varsay?lan tema."
config_urlscanner_cache_time: "API aramalar?n?n sonuçlar? ne kadar süreyle (saniye olarak) önbelle?e al?n?r? Varsay?lan de?er 3600 saniyedir (1 saat)."
config_urlscanner_google_api_key: "Gerekli API anahtar? tan?mland???nda Google Güvenli Tarama API's? için API aramalar?n? etkinle?tirir."
config_urlscanner_lookup_hphosts: "True olarak ayarland???nda hpHosts API'sine API aramalar?n? etkinle?tirir."
config_urlscanner_maximum_api_lookups: "Tek tek tarama yinelemeleri için izin verilen azami API arama say?s?. Eklenen her API aramas?, her tarama yinelemesinin tamamlanmas? için gereken toplam süreyi ekler ve bu nedenle, genel tarama sürecini h?zland?rmak için bir s?n?rlama önermek isteyebilirsiniz. 0 olarak ayarland???nda hiçbir s?n?rlama uygulanmaz. Varsay?lan olarak 10 olarak ayarlay?n."
config_urlscanner_maximum_api_lookups_response: "?zin verilen maksimum API arama say?s? a??ld???nda ne yap?lmas? gerekir? Yanl??/False = Hiçbir ?ey yapma (??leme devam et) [Varsay?lan]; Do?ru/True = Dosyay? engelleyin."
config_virustotal_vt_public_api_key: "?ste?e ba?l? olarak, phpMussel, Virus Total API's?n? kullanarak dosyalar? virüslere, truva atlar?na, kötü amaçl? yaz?l?mlara ve di?er tehditlere kar?? daha iyi koruma sa?laman?n bir yolu olarak tarayabilir. Varsay?lan olarak, Virus Total API's?n? kullanarak tarama dosyalar? devre d??? b?rak?l?r. Etkinle?tirmek için Virus Total'dan bir API anahtar? gerekiyor. Bunun size sa?layabilece?i önemli fayda nedeniyle, etkinle?tirilmesini önemle öneririm. Virus Total API's?n? kullanabilmeniz için Hizmet ?artlar?n? kabul etmeniz gerekti?ini lütfen unutmay?n! Ayr?ca, belgelerinde öngörülen kurallara uyman?z gerekir! Bu özelli?i yaln?zca a?a??daki ko?ullar sa?land???nda kullanabilirsiniz: Virus Total ve API hizmet ?artlar?n? okudunuz ve kabul ettiniz. Okudunuz ve en az?ndan Virus Total Genel API belgelerinin giri? bölümünü anlad?n?z ("VirusTotal Public API v2.0" den sonra ancak "Contents" öncesi her ?ey)."
config_virustotal_vt_quota_rate: "Virus Total API dokümantasyonuna göre, herhangi bir 1 dakikal?k zaman aral???nda herhangi bir do?adan en çok 4 istekle s?n?rl?d?r. VirusTotal'a kaynak sa?layacak bir honeyclient, honeypot veya ba?ka bir otomasyon çal??t?r?rsan?z ve yaln?zca raporlar? almakla kalmazsan?z, daha yüksek bir talep oran? kotas? alma hakk?na sahipsiniz. Varsay?lan olarak, phpMussel bu s?n?rlamalara kesinlikle uyacakt?r, ancak bu oran kotalar?n?n artmas? ihtimalinden ötürü, bu iki talimat, phpMussel'a hangi s?n?rlamaya uyulmas? gerekti?ini ö?retmek için bir araç olarak sa?lanmaktad?r. Sizden talimat almad?ysan?z, bu de?erleri art?rman?z önerilmez, ancak, oran kotan?za ula?ma ile ilgili sorunlarla kar??la??rsan?z, bu de?erleri azaltmak bazen bu sorunlarla ba?a ç?kman?za yard?mc? olabilir. Ücret limitiniz, herhangi bir <code>vt_quota_time</code> dakika zaman aral???nda herhangi bir nitelikte <code>vt_quota_rate</code> istek olarak belirlenir."
config_virustotal_vt_quota_time: "(Yukar?daki aç?klamaya bak?n)."
config_virustotal_vt_suspicion_level: "Varsay?lan olarak, phpMussel, "?üpheli" olarak gördü?ü dosyalara Virus Total API's?n? kullanarak tarad??? dosyalar? s?n?rlar. Bu s?n?rlamay?, <code>vt_suspicion_level</code> yönergesinin de?erini de?i?tirerek ayarlayabilirsiniz."
config_virustotal_vt_weighting: "Virus Total API tarama sonuçlar? alg?lar m? yoksa alg?lama a??rl??? olarak m? uygulanmal?d?r? Bir dosyay? birden çok motor kullanarak tarama yapmak (Virus Total'in yapt??? gibi) artan alg?lama h?z?yla sonuçlanmal?d?r (ve dolay?s?yla daha çok say?da kötü amaçl? dosyan?n yakalanmas?yla), ancak daha fazla yanl?? pozitif say?ya neden olabilir, ve bu nedenle, baz? durumlarda, tarama sonuçlar? kesin bir sonuç olmaktan çok bir güven puan? olarak daha iyi kullan?labilir; Bu nedenle bu direktifin mevcut olmas?. 0 de?eri kullan?l?rsa, Virus Total API tarama sonuçlar? alg?lar olarak uygulan?r, ve bu nedenle e?er herhangi bir motor zararl? olarak dosyaya bayrak atarsa, phpMussel dosyay? kötü amaçl? olarak de?erlendirir. Ba?ka herhangi bir de?er kullan?l?rsa, Virus Total API tarama sonuçlar? alg?lama a??rl??? olarak uygulan?r, ve bu nedenle, dosyay? kötü amaçl? olarak i?aretleyen motor say?s? bir güven puan? görevi görür (kullan?lan de?er dosyan?n kötü amaçl? olarak de?erlendirilebilmesi için gereken minimum güven puan? temsil edecektir). Varsay?lan olarak 0 de?eri kullan?l?r."
confirm_action: ""%s" istedi?inden emin misin?"
field_2fa: "2FA kodu"
field_activate: "Etkinle?tir"
field_clear_all: "Hepsini temizle"
field_component: "Bile?en"
field_confirm: "Onaylamak"
field_create_new_account: "Yeni Hesap Olu?tur"
field_deactivate: "Devre d??? b?rak"
field_delete_account: "Hesab? sil"
field_delete_all: "Hepsini sil"
field_delete_file: "Sil"
field_download_file: "?ndir"
field_edit_file: "Düzenle"
field_false: "False (Yanl??)"
field_file: "Dosya"
field_filename: "Dosya ad?: "
field_filetype_directory: "Rehber"
field_filetype_info: "{EXT} Dosya"
field_filetype_unknown: "Bilinmiyor"
field_install: "Yükle"
field_latest_version: "En son sürüm"
field_log_in: "Oturum Aç"
field_more_fields: "Daha fazla yükleme alan?"
field_new_name: "Yeni isim:"
field_ok: "Tamam"
field_options: "Seçenekler"
field_password: "Parola"
field_permissions: "?zinler"
field_quarantine_key: "Karantina anahtar?"
field_rename_file: "Ad?n? de?i?tirmek"
field_reset: "S?f?rla"
field_restore_file: "Canland?r"
field_set_new_password: "Yeni ?ifre Olu?tur"
field_size: "Toplam Boyut: "
field_size_GB: "GB"
field_size_KB: "KB"
field_size_MB: "MB"
field_size_TB: "TB"
field_size_bytes: "bayt"
field_status: "Durum"
field_system_timezone: "Sistem varsay?lan saat dilimini kullan?n."
field_true: "True (Do?ru)"
field_uninstall: "Kald?r"
field_update: "Güncelle"
field_update_all: "Tümünü güncelle"
field_upload_file: "Yeni dosya yükle"
field_username: "Kullan?c? ad?"
field_verify: "Do?rula"
field_verify_all: "Tümünü do?rula"
field_your_version: "Sürümünüz"
header_login: "Devam etmek için lütfen giri? yap?n?z."
label_active_config_file: "Etkin yap?land?rma dosyas?: "
label_actual: "?imdiki"
label_backup_location: "Repository yedek konumlar? (acil bir durumda, ya da her ?ey ba?ar?s?z olursa):"
label_blocked: "Yüklemeler engellendi"
label_branch: "Bran?? en yeni kararl?:"
label_clientinfo: "Kullan?c? bilgisi:"
label_events: "Tara olaylar?"
label_expected: "Beklenen"
label_expires: "Son Geçerlilik Tarihi: "
label_extension: "Uzant?s?"
label_flagged: "??aretlenen nesneler"
label_fmgr_cache_data: "Önbellek verileri ve geçici dosyalar"
label_fmgr_disk_usage: "phpMussel disk kullan?m?: "
label_fmgr_free_space: "Bo? disk alan?: "
label_fmgr_other_sig: "Di?er kurallar, imza dosyalar?, vb"
label_fmgr_safety: "Güvenlik mekanizmalar?"
label_fmgr_total_disk_usage: "Toplam disk kullan?m?: "
label_fmgr_total_space: "Toplam disk alan?: "
label_fmgr_updates_metadata: "Bile?en güncellemeleri meta verileri"
label_hide: "Saklamak"
label_installed_available: "Yüklü/Mevcut"
label_integrity_check: "Bütünlük denetimi: "
label_never: "Asla"
label_os: "Kullan?lan i?letim sistemi:"
label_other-Active: "Etkin imza dosyalar?"
label_other-Since: "Ba?lang?ç tarihi"
label_other: "Di?er"
label_php: "Kullan?lan PHP sürümü:"
label_phpmussel: "Kullan?lan phpMussel sürümü:"
label_quarantined: "Karantinaya yüklenenler"
label_sanity_check: "Güvenlik denetimi: "
label_sapi: "Kullan?lan SAPI:"
label_scanned_objects: "Nesneler tarand?"
label_scanned_uploads: "Yüklenenler tarand?"
label_show: "Göstermek"
label_size_in_quarantine: "Karantinadaki boyutu: "
label_stable: "En yeni kararl?:"
label_sysinfo: "Sistem bilgisi:"
label_tests: "Testler:"
label_unstable: "En yeni karars?z:"
label_upload_date: "Yükleme tarihi: "
label_upload_hash: "Yükleme karmas?: "
label_upload_origin: "Yükleme men?e: "
label_upload_size: "Yükleme boyutu: "
label_your_ip: "Senin IP:"
label_your_ua: "Senin UA:"
link_accounts: "Hesaplar"
link_cache_data: "Önbellek Verileri"
link_config: "Yap?land?rma"
link_documentation: "Belgeler"
link_file_manager: "Dosya Yöneticisi"
link_home: "Ana Sayfa"
link_logs: "Kay?tlar"
link_quarantine: "Karantina"
link_siginfo: "?mza Bilgisi"
link_statistics: "?statistik"
link_textmode: "Metin biçimlendirme: <a href="%1$sfalse">Basit</a> ? <a href="%1$strue">Süslü</a>"
link_updates: "Güncellemeler"
link_upload_test: "Yükleme Testi"
logs_logfile_doesnt_exist: "Seçilen günlük dosyas? yok!"
logs_no_logfile_selected: "Hiçbir günlük dosyas? seçilmedi."
logs_no_logfiles_available: "Günlük dosyas? yok."
max_login_attempts_exceeded: "Maksimum giri? denemesi a??ld?; Eri?im reddedildi."
previewer_days: "Günler"
previewer_hours: "Saatler"
previewer_minutes: "Dakikalar"
previewer_months: "Aylar"
previewer_seconds: "Saniyeler"
previewer_weeks: "Haftalar"
previewer_years: "Y?llar"
response_2fa_invalid: "Yanl?? 2FA kodu girildi. Kimlik do?rulama ba?ar?s?z oldu."
response_2fa_valid: "Ba?ar?yla do?ruland?."
response_accounts_already_exists: "Bu kullan?c? ad?yla bir hesap zaten var!"
response_accounts_created: "Hesap ba?ar?yla olu?turuldu!"
response_accounts_deleted: "Hesap ba?ar?yla silindi!"
response_accounts_doesnt_exist: "Bu hesap mevcut de?il."
response_accounts_password_updated: "?ifre ba?ar?yla güncellendi!"
response_activated: "Ba?ar?yla etkinle?tirildi."
response_activation_failed: "Etkinle?tirilemedi!"
response_checksum_error: "Checksum hatas?! Dosya reddedildi!"
response_component_successfully_installed: "Bile?en ba?ar?yla yüklendi."
response_component_successfully_uninstalled: "Bile?en ba?ar?yla kald?r?ld?."
response_component_successfully_updated: "Bile?en ba?ar?yla güncellendi."
response_component_uninstall_error: "Bile?eni kald?rmaya çal???rken bir hata olu?tu."
response_configuration_updated: "Yap?land?rma ba?ar?yla güncellendi."
response_deactivated: "Ba?ar?yla devre d??? b?rak?ld?."
response_deactivation_failed: "Devre d??? b?rak?lamad?!"
response_delete_error: "Silinemedi!"
response_directory_deleted: "Dizin ba?ar?yla silindi!"
response_directory_renamed: "Dizin ba?ar?yla yeniden adland?r?ld?!"
response_error: "Hata"
response_failed: "Geçemedi"
response_failed_to_install: "Yükleme ba?ar?s?z!"
response_failed_to_update: "Güncelleme ba?ar?s?z!"
response_file_deleted: "Dosya ba?ar?yla silindi!"
response_file_edited: "Dosya ba?ar?yla de?i?tirildi!"
response_file_renamed: "Dosya ba?ar?yla yeniden adland?r?ld?!"
response_file_restored: "Dosya ba?ar?yla canland?r?ld?!"
response_file_uploaded: "Dosya ba?ar?yla yüklendi!"
response_login_invalid_password: "Giri? ba?ar?s?z! Geçersiz parola!"
response_login_invalid_username: "Giri? ba?ar?s?z! Kullan?c? ad? yok!"
response_login_password_field_empty: "Parola alan? bo?!"
response_login_username_field_empty: "Kullan?c? ad? alan? bo?!"
response_login_wrong_endpoint: "Yanl?? biti? noktas?!"
response_no: "Hay?r"
response_passed: "Geçti"
response_possible_problem_found: "Olas? problem bulundu."
response_rename_error: "Yeniden adland?r?lamad?!"
response_restore_error_1: "Canlanamad?! Bozuk dosya!"
response_restore_error_2: "Canlanamad?! Yanl?? karantina anahtar?!"
response_sanity_1: "Dosya beklenmedik içerik bar?nd?r?yor! Dosya reddedildi!"
response_skipped: "Atland?"
response_statistics_cleared: "?statistikler temizlendi."
response_updates_already_up_to_date: "Zaten güncel."
response_updates_not_installed: "Bile?en yüklü de?il!"
response_updates_not_installed_php: "Bile?en yüklü de?il (PHP &gt;= {V} gerektirir)!"
response_updates_outdated: "Eski!"
response_updates_outdated_manually: "Eski (lütfen manuel olarak güncelleyin)!"
response_updates_outdated_php_version: "Eski (PHP &gt;= {V} gerektirir)!"
response_updates_unable_to_determine: "Belirlenemedi."
response_upload_error: "Yüklenemedi!"
response_verification_failed: "Do?rulama ba?ar?s?z oldu! Bile?en bozulmu? olabilir."
response_verification_success: "Do?rulama ba?ar?s?! Hiçbir sorun bulunamad?."
response_yes: "Evet"
security_warning: "?ste?iniz i?lenirken beklenmeyen bir sorun olu?tu. Lütfen tekrar deneyin. Sorun devam ederse, deste?e ba?vurun."
siginfo_key_CVE: "CVE'lerle (Ortak Güvenlik Aç?klar? ve Etkilenmeler) ilgilenen imzalar."
siginfo_key_Chameleon: ""Bukalemun sald?r?lar?" ile ilgilenen imzalar."
siginfo_key_FN: "Dosya isimleriyle çal??an imzalar (dosya içeri?inin aksine)."
siginfo_key_Fake: "Alg?lamalar, ba?ka türlü iyi niyetli varl?klar?n (yaz?l?m, komut dosyalar?, vb) sahte, zararl? varyantlar?d?r."
siginfo_key_HEUR: "Sezgisel verilerden elde edilen imzalar."
siginfo_key_META: "Dosya meta verileriyle çal??an imzalar (dosya verilerinin aksine)."
siginfo_key_Other: "Tan?mlanamayan veya ba?ka."
siginfo_key_Other_Metadata: "Kullan?labilir meta veri yok."
siginfo_key_Suspect: "Alg?lamalar ?üpheli, ancak onaylanmad? (çe?itli tan?mlay?c?lar?n kombinasyonlar?n? içerebilir)."
siginfo_key_Testfile: "Test dosyalar? için imzalar (bu alg?lamalar zararl? de?ildir)."
siginfo_key_Total: "Toplam aktif imzalar."
siginfo_key_VT: "Virus Total'?ndan gelen verileri içeren veya bunlara dayanan imzalar."
siginfo_key_Werewolf: ""Werewolf sald?r?lar?" ile ilgilenen imzalar."
siginfo_sub_Classes: "?mza dosya s?n?f?na göre say?n"
siginfo_sub_Files: "?mza dosyas?na göre say?n"
siginfo_sub_MalwareTypes: "Enfeksiyon veya kötü amaçl? yaz?l?m türüne göre say?n"
siginfo_sub_SigTypes: "?mza meta verilerine göre say?n"
siginfo_sub_Targets: "Hedeflenen vektöre göre say?n"
siginfo_sub_Vendors: "?mza sat?c?s?na veya kayna?a göre say?n"
siginfo_xkey: ""%s" olarak tan?mland?."
state_async_deny: "?zinleriniz uyumsuz e?zamans?z istekler gerçekle?tirmek için yeterli de?il. Tekrar giri? yapmay? deneyin."
state_cache_is_empty: "Önbellek bo?."
state_complete_access: "Tam eri?im"
state_component_is_active: "Bile?en aktiftir."
state_component_is_inactive: "Bile?en etkin de?il."
state_component_is_provisional: "Bile?en geçicidir."
state_default_password: "Uyar?: Varsay?lan ?ifreyi kullan?yor!"
state_email_sent: "E-posta ba?ar?yla "%s" olarak gönderildi."
state_failed_missing: "Gerekli bir bile?en kullan?lamamas? nedeniyle görev ba?ar?s?z oldu."
state_loading: "Yükleniyor..."
state_loadtime: "Sayfa iste?i <span class="txtRd">%s</span> saniye içinde tamamland?."
state_logged_in: "Giri? yap?ld?."
state_logged_in_2fa_pending: "Giri? yap?ld? + 2FA beklemede."
state_logged_out: "Ç?k?? yap?ld?."
state_logs_access_only: "Sadece giri?leri kaydeder"
state_maintenance_mode: "Uyar?: Bak?m modu etkin!"
state_password_not_valid: "Uyar?: Bu hesap geçerli bir ?ifre kullanm?yor!"
state_quarantine:
 - "?u anda karantina içinde %s dosya var."
 - "?u anda karantina içinde %s dosyalar var."
switch-hide-non-outdated-set-false: "Eskimi? olmayanlar? gizleme"
switch-hide-non-outdated-set-true: "Eskimi? olmayanlar? gizle"
switch-hide-unused-set-false: "Kullan?lmayanlar? gizleme"
switch-hide-unused-set-true: "Kullan?lmayanlar? gizle"
tip_2fa_sent: "E-posta adresinize iki faktörlü bir kimlik do?rulama kodu içeren bir e-posta gönderildi. Ön tarafa eri?mek için lütfen a?a??daki kodu do?rulay?n. Bu e-postay? almad?ysan?z, yeni bir kod içeren yeni bir e-posta almak için, ç?k?? yapmay?, 10 dakika beklemeyi ve tekrar giri? yapmay? deneyin."
tip_accounts: "Merhaba, {username}.<br />Hesaplar sayfas?, phpMussel ön ucuna kimin eri?ebilece?ini kontrol etmenizi mümkün k?lar."
tip_cache_data: "Merhaba, {username}.<br />Burada önbellek içeri?ini inceleyebilirsiniz."
tip_config: "Merhaba, {username}.<br />Yap?land?rma sayfas?, phpMussel için yap?land?rmay? ön uçtan de?i?tirmenizi mümkün k?lar."
tip_donate: "phpMussel ücretsiz olarak sunulmaktad?r, ancak projeye ba??? yapmak isterseniz, ba??? dü?mesini t?klayarak bunu yapabilirsiniz."
tip_fe_cookie_warning: "Not: phpMussel, oturum açma kimlik do?rulamas?nda çerez kullan?r. Oturum açarak, taray?c?n?z taraf?ndan olu?turulacak ve saklanacak bir çerez için onay?n?z? verirsiniz."
tip_file_manager: "Merhaba, {username}.<br />Dosya yöneticisi dosyalar?n?z? silmenizi, düzenlemenizi, yüklemenizi ve indirmenizi sa?lar. Dikkatli kullan?n (kurulumunuzu bununla bozabilirsiniz)."
tip_home: "Merhaba, {username}.<br />Bu, phpMussel ön uçunun ana sayfas?d?r. Devam etmek için soldaki gezinme menüsünden bir ba?lant? seçin."
tip_login: "Varsay?lan kullan?c? ad?: <span class="txtRd">admin</span> ? Varsay?lan ?ifre: <span class="txtRd">password</span>"
tip_logs: "Merhaba, {username}.<br />Bu günlük dosyas?n?n içeri?ini görüntülemek için a?a??daki listeden bir günlük dosyas? seçin."
tip_pie_html: "Daha fazla ayr?nt? için bile?en ad?na t?klay?n."
tip_quarantine: "Merhaba, {username}.<br />Bu sayfada, ?u anda karantinadaki tüm dosyalar? listeler ve bu dosyalar?n yönetimini kolayla?t?r?r."
tip_quarantine_disabled: "Not: Karantina ?u anda devre d???d?r, ancak yap?land?rma sayfas? arac?l???yla etkinle?tirilebilir."
tip_see_the_documentation: "Çe?itli yap?land?rma yönergeleri ve amaçlar?yla ilgili bilgi için <a href="https://github.com/phpMussel/Docs/blob/master/readme.en.md\#SECTION7">belgelere</a> bak?n."
tip_siginfo: "Merhaba, {username}.<br />?mza bilgisi sayfas?, ?u anda aktif imzalar?n kaynaklar? ve türleri hakk?nda baz? temel bilgiler sa?lar."
tip_statistics: "Merhaba, {username}.<br />Bu sayfada, phpMussel kurulumunuzla ilgili baz? temel kullan?m istatistikleri gösterilmektedir."
tip_statistics_disabled: "Not: ?statistik izleme ?u anda devre d???, ancak yap?land?rma sayfas? arac?l???yla etkinle?tirilebilir."
tip_updates: "Merhaba, {username}.<br />Güncellemeler sayfas?, phpMussel'?n çe?itli bile?enlerini (çekirdek paket, imzalar, L10N dosyalar? vb) yüklemenizi, kald?rman?z? ve güncellemenizi sa?lar."
tip_upload_test: "Merhaba, {username}.<br />Yükleme s?nama sayfas?, bir dosyan?n yüklenmeye çal???l?rken normalde phpMussel taraf?ndan engellenece?ini test etmenize izin veren standart bir dosya yükleme formu içerir."
title_login: "Giri?"
warning: "Uyar?lar:"
warning_php_1: "PHP sürümünüz aktif olarak desteklenmiyor! Güncelleme önerilir!"
warning_php_2: "PHP sürümünüz a??r savunmas?z! Güncelleme önerilir!"
warning_signatures_1: "Hiçbir imza dosyas? aktif de?il!"

info_some_useful_links: |
 Baz? kullan??l? ba?lant?lar:<br />
 <ul class="pieul">
    <li><span class="comCat" style="cursor:pointer">phpMussel için araçlar, kaynaklar, vb.</span>
     <ul class="comSub">
      <li><a href="https://github.com/phpMussel/phpMussel/issues">phpMussel Sorunlar? @ GitHub</a> ? phpMussel için sorunlar sayfas? (destek, yard?m, vb).</li>
      <li><a href="https://github.com/phpMussel/SigTool">phpMussel SigTool</a> ? ClamAV imza veritaban?n? kullanarak phpMussel imza dosyalar? olu?turur.</li>
      <li><a href="https://github.com/phpMussel/extras">phpMussel/extras</a> ? Çe?itli ekstralar.</li>
     </ul>
    <li><span class="comCat" style="cursor:pointer">ClamAV için araçlar, kaynaklar, vb.</span>
     <ul class="comSub">
      <li><a href="https://www.clamav.net/">ClamavNet</a> ? ClamAV anasayfas? (Truva atlar?n?, virüsleri, kötü amaçl? yaz?l?mlar? ve di?er kötü niyetli tehditleri tespit etmek için kullan?lan aç?k kaynak kodlu bir antivirüs motoru).</li>
      <li><a href="https://www.securiteinfo.com/">SecuriteInfo.com</a> ? ClamAV için ek imzalar sunan bilgisayar güvenlik ?irketi.</li>
      <li><a href="https://sanesecurity.com/usage/signatures/">Sanesecurity</a> ? ClamAV için ek imzalar sunan bilgisayar güvenlik ?irketi.</li>
      <li><a href="https://malware.expert/">Malware.Expert</a> ? ClamAV için ek imzalar ve ModSecurity için ek kurallar sunar.</li>
     </ul>
    </li>
    <li><span class="comCat" style="cursor:pointer">Gruplar, forumlar, topluluklar, vb.</span>
     <ul class="comSub">
      <li><a href="https://www.facebook.com/groups/2204685680/">International PHP Group @ Facebook</a> ? PHP ö?renme kaynaklar? ve tart??malar.</li>
      <li><a href="https://malwaretips.com/">MalwareTips</a> ? Yararl? kötü amaçl? yaz?l?m odakl? tart??ma forumlar?.</li>
     </ul>
    <li><span class="comCat" style="cursor:pointer">Di?er faydal? araçlar, kaynaklar, hizmetler, vb.</span>
     <ul class="comSub">
      <li><a href="https://www.phishtank.com/">PhishTank</a> ? Kimlik av? veritaban? (URL taray?c?s? taraf?ndan kullan?l?r).</li>
      <li><a href="https://www.virustotal.com/">VirusTotal</a> ? ?üpheli dosyalar? ve URL'leri analiz etmek için ücretsiz bir hizmet.</li>
      <li><a href="https://www.hybrid-analysis.com/">Hybrid Analysis</a> ? <a href="https://www.payload-security.com/">Payload Security</a> taraf?ndan sa?lanan ücretsiz bir kötü amaçl? yaz?l?m analizi hizmeti.</li>
      <li><a href="https://www.malwarebytes.com/">Malwarebytes</a> ? Kötü amaçl? yaz?l?mlarla mücadele uzmanlar?.</li>
     </ul>
    </li>
    <li><span class="comCat" style="cursor:pointer">Bilgi ve ö?renme kaynaklar?.</span>
     <ul class="comSub">
      <li><a href="https://php.earth/">PHP.earth</a> ? PHP ö?renme kaynaklar? ve tart??malar.</li>
      <li><a href="https://maikuolan.github.io/Vulnerability-Charts/">Güvenlik Aç??? Tablolar?</a> ? Çe?itli paketler (PHP, HHVM, vb) güvenli/güvensiz sürümlerini listeler.</li>
      <li><a href="https://maikuolan.github.io/Compatibility-Charts/">Uyumluluk Tablolar?</a> ? Çe?itli paketler (CIDRAM, phpMussel, vb) için uyumluluk bilgilerini listeler.</li>
     </ul>
    </li>
   </ul>

msg_template_2fa: |
 <center><p>Merhaba, %1$s.<br />
 <br />
 phpMussel ön ucuna giri? yapmak için 2FA kodunuz:</p>
 <h1>%2$s</h1>
 <p>Bu kod 10 dakika içinde sona eriyor.</p></center>
msg_subject_2fa: "2FA (?ki Faktörlü Kimlik Do?rulama)"
For more information send a message to info at phpclasses dot org.